◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  นายกทักษิณหน้าแตก เรื่องทุนเด็กหวย ครม.อนุมัติไปตั้งแต่ 27 กุมภา

  งานนี้นายกทักษิณคงตกข่าว หรือฟังสับสนกับข่าวนักเรียนทุน กรอ. ที่เด็กซึ่งพ่อแม่มีรายได้เกินเกณฑ์ 150,000 บาทต่อปี จะถูกตัดทุนกระทันหันราว 200,000 คน

  ส่วนชาวราชดำเนิน ก็ตามสไตล์ ไม่นิยมตรวจเช็คข้อมูล
  หลงชื่นชม เลยหน้าแตกตาม

  ท่านนายกทักษิณอยากจะแก้ตัว ช่วยให้ทุน นักเรียนทุน กรอ. แทนก็ได้มังครับ อันนี้สิมีปัญหาจริง ช่วยได้ก็ช่วยเถอะครับ รัฐบาลนี้ท่าทางจะช่วยไม่ได้

  เด็ก กรอ. ที่พ่อแม่ไม่เข้าเกณฑ์ ท่านให้ทุนค้างไว้ 200,000 คน อุ้มจนจบ สักคนละ 5 แสน แค่ แสนล้านเอง  เด็กทำงานมีเงินเดือนสูงพอใช้คืนเมื่อไร ถ้าไม่ชักดาบ วันหนึ่งท่านก็คงได้เงินคืน หรือถ้าให้ดี ให้ทุน กรอ. เด็กรุ่นใหม่ด้วย

  ก็อปมติ ครม. 27 กุมภา มาเป็นหลักฐาน

  http://www.thaigov.go.th/Download/437_270250.DOC

  31.   เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอดังนี้
  1. อนุมัติใช้งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2550 จำนวน 1,154,035,600 บาท  เพื่อดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ระหว่างเดือนมกราคม  - กันยายน  2550  
  2. เห็นชอบในการผูกพันงบประมาณดำเนินโครงการฯ ทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 – 2556 เป็นจำนวนเงินงบประมาณ 6,398,287,500 บาท โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นผู้ขอตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการฯ ในภาพรวมเป็นรายปีต่อไป  
  3. เห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อโครงการจาก “โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน” เป็น “โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” โดยให้กระทรวงศึกษาธิการรับประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี    คณะที่ 1 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร  เทวกุล) เป็นประธาน  และความเห็นของสำนักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาในการดำเนินโครงการนี้ด้วย
          กระทรวงศึกษาธิการรายงานว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียนทุนตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เฉพาะในส่วนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในวงเงินรวมไม่เกิน 596,698,600 บาท  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 นั้นปรากฏว่า  ประมาณการ งบประมาณในการดำเนินโครงการฯ จนสิ้นสุดโครงการฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,236,276,426.29 บาท  โดยการดำเนิน
  โครงการฯ ในเบื้องต้นได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนิน
  โครงการฯ ตั้งแต่ปี 2547 – 2549 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,087,254,726.29 บาท  และได้รับงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้เบิกจ่ายจากงบกลางฯ อีกจำนวน 596,698,600 บาท  จึงยังคงเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการดังกล่าวที่ต้องผูกพันงบประมาณไว้ตลอดโครงการฯ อีกจนถึงปีงบประมาณ 2556 เป็นจำนวน 7,552,323,100 บาท  ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการศึกษาของนักเรียนทุนและต่อการดำเนินโครงการฯ ตลอดจนเป็นหลักปฏิบัติสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงศึกษาธิการจึงขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามที่เสนอดังกล่าว
  สำหรับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 เกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ นั้น  คณะกรรมการโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้มีมติในคราวประชุมคณะกรรมการ ฯ  ครั้งที่ 1 / 2550 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550 เกี่ยวกับการปรับปรุงวิธีดำเนินโครงการฯ ดังนี้  
  1. ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  แจ้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นสำรวจความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อรองรับนักเรียนทุนรุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ที่จะสำเร็จการศึกษา  และ
  เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดสาขาวิชาหรือหลักสูตรให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นในการดำเนินโครงการในรุ่นต่อไป  
  2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงาน ก.พ. กระทรวงการต่างประเทศ  และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดระบบการดูแลและติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง  สำหรับนักเรียนที่เลือกศึกษาต่อต่างประเทศ  หากพบว่าไม่สามารถศึกษาต่อจนจบการศึกษาได้ก็ให้เดินทางกลับมาศึกษาต่อในประเทศไทยทันที  ทั้งนี้   ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนด  กล่าวคือ ไม่เกิน 7 ปี นับแต่เริ่มรับทุน  
  สำหรับการเตรียมความพร้อมแก่ผู้รับทุนนั้น  ได้มีการดำเนินการสำหรับนักเรียนทุนในรุ่นที่  2 แล้ว  
  โดยสำนักงาน ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดให้มีกระบวนการเตรียมความพร้อมแก่ผู้รับทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยผู้รับทุนที่เลือกศึกษาต่อต่างประเทศจะได้รับการเตรียมความพร้อมด้านภาษา วิชาพื้นฐาน และการเรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของประเทศที่จะไปศึกษาเป็นเวลา 3 เดือน  ก่อนออกเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  
  3. สำหรับการดำเนินการในรุ่นต่อไป กระทรวงศึกษาธิการจะนำข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีมาพิจารณาปรับเกณฑ์การคัดเลือกด้วยความรอบคอบต่อไป

  จากคุณ : Pom.com - [ 13 มี.ค. 50 15:54:41 A:210.1.58.8 X: ]

 
 

กระทู้ยอดนิยม