◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  นโยบาย รัฐบาลเถื่อน เปลี่ยนชื่อโครงการรัฐบาลที่แล้ว ล่าสุด ...

  เปลี่ยนชื่อ "โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน" เป็น "โครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" ภูมิใจตายล่ะครับมีปัญญาแค่คิดเปลี่ยนชื่อโครงการ

  --นายวิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ ๒๗
  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ได้อนุมัติงบประมาณผูกพันเพื่อ
  ดำเนินโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ทั้งสองรุ่นต่อไป
  จนถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กว่า ๖.๔ พันล้านบาท
  พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โครงการทุนการศึกษา
  เพื่อพัฒนาท้องถิ่น"

  ที่มา -- http://www.moe.go.th/websm/news_feb07/news_feb084.htm

  จากคุณ : myRatcha - [ 3 มี.ค. 50 14:01:24 A:10.251.87.203 X:203.172.201.1 ]

 
 

กระทู้ยอดนิยม