◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  มาทำความเข้าใจกันหน่อยไหมเรื่องการกำหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประชำชาติ

  สำหรับคนที่อ้างว่าเพื่อความเสมอภาคของการนับถือศาสนา หรือเพื่อความสมานฉันท์ อะไรแบบนั้นช่วยดูรายละเอียดในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540 ที่ถูกฉีกทิ้งไปก่อนนะ

  มาตรา 5 ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากำเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน
  มาตรา 9 พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็น อัครศาสนูปถัมภ์

   มาตรา 30 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
  การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความ แตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิดเชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความ เชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระทำมิได้
  มาตรา การที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคล สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือว่า เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม

  มาตรา 38 บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกาย ของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการ ปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความ สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
  ในการใช้เสรีภาพดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง บุคคลย่อมได้รับความ คุ้มครองมิให้รัฐกระทำการใดๆ อันเป็นการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์ อันควรมีควรได้เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของ ศาสนา ลัทธินิยม ในทางศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตาม ความเชื่อถือ แตกต่างจากบุคคลอื่น

  มาตรา 73 รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่าง ศาสนิกชนของศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการนำหลักธรรมของศาสนา มาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

  อ่านแล้วดูไว้นะครับ รัฐธรรมนูญ ไม่ได้กำหมดบังคับให้คนไทยต้องนับถือศาสนาพุทธ แต่ให้อิสระภาพในการนับถือศาสนาอื่นได้อย่างเต็มที่โดยกฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิว่าทุกศาสนาต้องได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันอยู่แล้ว
  จะมีก็เพียงแค่มาตรา 9 ที่บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ต้องเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็น อัครศาสนูปถัมภ์
  ลบความเชื่อที่ผิด ๆไปซะนะครับ การที่พลเอกสนธิ ออกมากล่าวว่าไม่จำเป็นต้องระบุในรัฐธรรมนูญให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาตินั้น เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง
  ไม่เชื่อไปลองหารัฐธรรมนูญมาอ่านดู
  ไม่มีการบังคับให้ประชาชนคนใดต้องนับถือศาสนาพุทธ ประเทศไทยเปิดให้นับถือศาสนาใด ๆ ก็ได้มานานแล้วเป็นร้อยปี

  อย่าให้ใครมาชักจูงท่าน อย่าหลงเชื่อใครโดยไม่ตรึกตรองเสียก่อน อย่าเพิ่งกำหนดคำตอบในใจหากยังไม่ทราบข้อเท็จจริง

  แค่นี้แหละครับ

  จากคุณ : Natelo - [ 22 ก.พ. 50 09:38:17 A:61.90.138.114 X: ]

 
 

กระทู้ยอดนิยม