◀ Previous Next ▶ Up ▲


  ม.นเรศวร ศูนย์กรุงเทพเปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลายสาขาด้วยกัน

  มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการ-กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
  หลักสูตรไทย
  ประจำปีการศึกษา 2551
       ด้วยศูนย์วิทยบริการ-กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ปฏิทินดำเนินการ
  1.1  รับสมัคร
  1.1.1  จำหน่ายใบสมัคร เริ่ม 8 กุมภาพันธ์ 2551
  1.1.2  รับสมัครสอบคัดเลือก (รอบเมษายน)8 กุมภาพันธ์ 2551 ถึง 18 เมษายน 2551
  1.1.3  สอบข้อเขียน *เสาร์ 19 เมษายน 2551 เวลา 17.00-19.00 น.
  1.1.4  สอบสัมภาษณ์อาทิตย์ 20 เมษายน 2551 เวลา 13.00-17.00 น.
  1.1.5  ประกาศผลสอบคัดเลือก พุธ 23 เมษายน 2551 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
  1.1.6  รายงานตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียน 23 - 30 เมษายน 2551
  1.2  พบอาจารย์ที่ปรึกษา (ณ ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร) 24 - 25 พฤษภาคม 2551

        ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก) 31พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2551
  1.3  เปิดภาคเรียน

  1.3.1  หลักสูตรเรียนวันธรรมดา จันทร์ 2 มิถุนายน 2551
  1.3.2  หลักสูตรเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เสาร์ 7 มิถุนายน 2551
  (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
  *สอบข้อเขียน เฉพาะหลักสูตร MBA, IIT, M.Ed, MPA  เท่านั้น
  ค่าธรรมเนียมการสมัครและสอบคัดเลือก
  1.  ค่าเอกสารสมัครชุดละ250 บาท
  2.  ค่าสมัครสอบ500 บาท


  สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

  มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการ-กรุงเทพมหานคร

  อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 (อาคารเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต) ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

  หลักฐานในการสมัครสอบมีดังนี้

  1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1  ชุด  พร้อมลงนามรับรอง
  2.  สำเนาทะเบียนบ้าน 1  ชุด  พร้อมลงนามรับรอง
  3.  สำเนาวุฒิการศึกษา 1  ชุด  พร้อมลงนามรับรอง
  (กรณีกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาสุดท้ายให้ขอใบรับรองจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่)
  4.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง 3 รูป
  สถานที่สอบคัดเลือก
  มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการ-กรุงเทพมหานคร
  อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 (อาคารเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต) ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
  มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์วิทยบริการ-กรุงเทพมหานคร
  อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  (อาคารเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต)
  โทรศัพท์ 0-2655-3700
  โทรสาร  0-2655-3699

   
   

  จากคุณ : buzzaba - [ 11 เม.ย. 51 14:33:05 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม