การเรียงลำดับคำนำหน้านาม...

อยากขอถามผู้รู้ครับ
ในการเรียงลำดับคำนำหน้านาม เช่น ศ. ดร. พ.ต.ท. ม.ร.ว. อะไรประมาณนี้ครับ
อยากทราบว่า เขามีการกำหนดการเรียงลำดับไว้อย่างไรครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ

จากคุณ : doraemonpetch - [ 12 ธ.ค. 50 01:14:39 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

ยศทหาร ยศทางวิชาการ ฐานันดรศักดิ์ เช่น พลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์พฤทธิสาณ ชุมพล

พลเอกหญิง ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี


จากคุณ : natthaset - [ 12 ธ.ค. 50 05:09:06 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

สมมติ

พ.ต.ท. ศาตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ม.ร.ว.ชื่อ  นามสกุล

แก้ไขเมื่อ 12 ธ.ค. 50 18:02:27

จากคุณ : biebie999 - [ 12 ธ.ค. 50 08:09:37 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 3

การใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม

         ปัจจุบัน ตำแหน่งทางวิชาการ เช่น ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สามารถนำมาใช้เป็นคำนำหน้านามได้อย่างถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เห็นชอบ “ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม พ.ศ. ๒๕๓๖” จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถานเห็นว่าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน จึงขอนำเสนอรายละเอียด ดังนี้

         ตำแหน่งทางวิชาการ หมายความถึง ตำแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา  ไม่ว่าเป็นตำแหน่งทางวิชาการประจำ ตำแหน่งทางวิชาการพิเศษ ตำแหน่งทางวิชาการเกียรติคุณหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน โดยให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมีสิทธิใช้ตำแหน่งทางวิชาการที่ได้รับเป็นคำนำหน้านามได้ในการลงชื่อ หนังสือ เอกสาร งานสารบรรณหรือการเรียกขานใด ๆ เสมือนยศหรือคำนำหน้านามอย่างอื่น

         ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการใช้คำนำหน้านามอย่างอื่นด้วยให้เรียงตามลำดับก่อนหลัง ดังนี้
         ๑. ตำแหน่งทางวิชาการ
         ๒. ยศ
         ๓. บรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ หรือคำนำหน้านามสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และมีสิทธิใช้คำนำหน้านามนั้นตามกฎหมาย ระเบียบหรือประกาศของทางราชการ


         ทั้งนี้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจะใช้ตำแหน่งทางวิชาการใต้ชื่อหรือต่อท้ายชื่อก็ได้ ส่วนในกรณีที่ดำรงตำแหน่งทางบริหารหรือตำแหน่งอื่นด้วย ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการจะใช้ทั้งตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งทางบริหารหรือตำแหน่งอื่นใต้ชื่อหรือต่อท้ายชื่อพร้อมกันก็ได้ นอกจากนี้ ผู้ที่ใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านาม ไม่สมควรใช้คำว่า “นาย”, “นาง”, “นางสาว” เป็นคำนำหน้านามพร้อมกับตำแหน่งทางวิชาการ

         สำหรับตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านามนั้น อาจใช้เป็นอักษรย่อ ดังนี้
         ๑. ศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์พิเศษ  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน ใช้อักษรย่อ “ศ.”
         ๒. รองศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ “รศ.”
         ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ใช้อักษรย่อ “ผศ.”

อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ก็ได้ระบุว่า ในกรณีที่บุคคลอื่นหรือทางราชการจะเรียกชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จะใช้ตำแหน่งทางวิชาการตามระเบียบนี้หรือไม่ก็ได้ตามที่เห็นสมควร.


ที่มา : จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน  ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓๕, เมษายน ๒๕๓๗

หมายเหตุ ถ้าจะเขียนหลายอย่างนอกเหนือจากที่กำหนด ไม่มีเอกสารเขียนไว้ แต่ที่ราชบัณฑิตยสถานมีหลักที่สอนกันต่อ ๆ มาว่า อะไรที่ติดตัวมา หรือได้มาก่อนจะอยู่ใกล้ชื่อ ส่วนที่ได้ภายหลังจะอยู่ถัดออกไป แต่ก็ไม่ได้ยึดเป็นหลักตายตัว อย่างเช่น คนเป็นแพทย์ส่วนใหญ่เป็น นพ. มาก่อน แล้วไปได้วุฒิ ดร. ภายหลัง จึงเขียน ศ. ดร. นพ. กัน แต่มีบางท่านเป็น ดร. ในสายวิชาชีพที่ใกล้เคียงกับแพทย์มาก่อน แล้วจึงได้ นพ. ภายหลัง เจ้าหน้าที่ที่นี่ค่อนข้างเคร่งครัดจึงเขียน ศ. นพ. ดร. แต่ต่อมาท่านผู้ใหญ่บอกว่าไม่ต้องเขียนให้ผิดแปลกออกไป เพราะคนเขาจะหาว่าเราผิด ปัจจุบันก็เลยเขียนคำนำหน้าของท่านเหมือนคนอื่น ๆ เป็น ศ. ดร. นพ.

http://www.royin.go.th/th/board/board-content.php?QID=3354


จากคุณ : เพ็ญชมพู - [ 12 ธ.ค. 50 14:11:38 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

การใช้ ท่านผู้หญิง-คุณหญิง เป็นคำนำหน้านาม

         แต่โบราณ คำว่า ท่านผู้หญิง เป็นคำนำหน้าชื่อสตรีที่เป็นภรรยาเอกของผู้ที่เป็น เจ้าพระยา และสตรีผู้นั้นได้รับพระราชทานเครื่องยศท่านผู้หญิงด้วย. ปัจจุบัน ท่านผู้หญิง เป็นคำนำหน้าชื่อสตรีที่สมรสแล้ว และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ตั้งแต่ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษขึ้นไป.

         ถ้าสตรีผู้นั้นเป็นเชื้อพระวงศ์ เช่น เป็นหม่อมเจ้าหญิง หม่อมราชวงศ์หญิง หม่อมหลวงหญิง, เมื่อใช้คำนำหน้าว่า ท่านผู้หญิง แล้ว ก็ไม่ต้องใช้คำว่า หม่อมเจ้า หม่อมราชวงศ์ หรือหม่อมหลวง อีก. ใช้แต่คำนำหน้าชื่อว่า ท่านผู้หญิง เท่านั้น เช่น ม.ร.ว.บุตรี เมื่อได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ใช้คำนำหน้าชื่อว่า ท่านผู้หญิง, จะออกนามว่า ท่านผู้หญิงบุตรี ไม่ใช้ท่านผู้หญิง ม.ร.ว.บุตรี.

         คุณหญิง เป็นคำลำลองเรียกราชนิกูล ชั้นหม่อมราชวงศ์หญิง เช่น เรียกขาน หม่อมราชวงศ์กิติวัฒนา ว่าคุณหญิงกิติวัฒนา, เรียกขานหม่อมราชวงศ์อรฉัตร ว่า คุณหญิงอรฉัตร. คำว่า คุณหญิง เป็นคำนำหน้าชื่อสตรีที่สมรสแล้วและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าตั้งแต่ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้าขึ้นไปจนถึงชั้นทุติยจุลจอมเกล้าด้วย.

         ถ้าสตรีผู้นั้นเคยมีคำนำหน้าชื่ออย่างอื่นมาก่อน เช่น ยศทหาร ตำแหน่งทางวิชาการ หรือวุฒิการศึกษา ต้องเรียงคำนำหน้าชื่ออื่น ๆ นั้นก่อน และให้คำว่า คุณหญิงอยู่ท้าย เพื่อให้ต่อกับชื่อ เช่น ศาสตราจารย์ พันตรีหญิง คุณหญิงผะอบ โปษะกฤษณะ, ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี. คำนำหน้าว่า คุณหญิง ในกรณีนี้ เป็นภาษาทางการ.


ผู้เขียน  ศ. ดร.กาญจนา  นาคสกุล  ราชบัณฑิต  ประเภทวรรณศิลป์  สาขาวิชาภาษาไทย สำนักศิลปกรรม


จากคุณ : เพ็ญชมพู - [ 12 ธ.ค. 50 15:38:39 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

แต่ผมเห็นเขาเขียน ศ.นพ.ดร. ..... บ่อยมาก ไม่รู้ทำไม หาสาเหตุไม่เจอจริง ๆ ทั้ง ๆ ที่จบแพทย์มาก่อนแล้วไปเรียนต่อ Ph.D. ทีหลังแท้ ๆ

จากคุณ : Antares Kung - [ 12 ธ.ค. 50 22:54:14 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

[กติกามารยาท] [Help & FAQ
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่

คลิกเพื่อเลือก : โพสไฟล์ประกอบ / วาดภาพประกอบ / โพสคลิปวิดีโอ
ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)
แตกประเด็น : ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่

  : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
 
(ส่งไฟล์ประกอบ และวาดภาพประกอบ Preview ไม่ได้)  
 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom