"ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท” <------ความหมายมันแปลกๆนะครับ

http://www.sakulthai.com/DSakulcolumndetailsql.asp?stcolumnid=4478&stissueid=2677&stcolcatid=2&stauthorid=17

๑.  สำหรับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คำขึ้น
ต้นคำกราบบังคมทูล หรือหนังสือกราบบังคมทูลใช้ว่า “ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปก
กระหม่อม” คำสรรพนามบุรุษที่สองสำหรับพระองค์ใช้ว่า “ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท”
สรรพนามสำหรับผู้กราบบังคมทูลใช้ว่า “ข้าพระพุทธเจ้า” และคำลงท้ายใช้ว่า “ด้วยเกล้าด้วย
กระหม่อม ขอเดชะ” ซึ่งทุกคนทราบดี ไม่ค่อยจะมีผิดพลาดให้เห็น
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ขอออกตัวก่อนว่าไม่ได้มีเจตนาเป็นอื่นนอกจากสงสัยจริงๆครับ...

สงสัยครับ เราใช้ "ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท” ในการเรียกพระองค์ แต่คำแปล(ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด) มัน
คือ "ละอองธุลีใต้ฝ่าพระบาท" หรือ ขี้ฝุ่นใต้เท้า - -"

ผมว่ามันจะ make sense กว่านะครับ ถ้าคำนี้ใช้แทนตัวเรา แทนที่จะใช้เรียกพระองค์ ไม่ทราบว่า
ใครพอจะรู้ที่มาของสรรพนามนี้บ้างครับ ผมฟังแล้วมันจั๊กกระจี้อย่างไรไม่ทราบ...ขอบคุณครับ

จากคุณ : pzifrius - [ วันแม่แห่งชาติ 21:47:42 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

ส่วนคำ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เป็นคำสรรพนามที่หมายถึงพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ คำนี้เป็นคำที่ใช้มาแต่โบราณกาลเพื่อแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนของประชาชนต่อองค์พระมหากษัตริย์ และยกย่องพระมหากษัตริย์ไว้ดุจสมมติเทพ
ประชาชนเปรียบตนเองเสมือนธุลีหรือฝุ่นที่อยู่ใต้พระบาท หรือใต้เท้าของพระมหากษัตริย์ สำหรับเจ้านาย
พระองค์อื่น จะใช้คำสรรพนามว่า ใต้ฝ่าละอองพระบาท และ ใต้ฝ่าพระบาท ตามพระอิสริยยศ
ของแต่ละพระองค์


ตามปกิณกะสำนักราชเลขาธิการ ตอนที่ ๒


จากคุณ : มาไขข้อข้องใจจ้า (love-so) - [ วันแม่แห่งชาติ 22:06:36 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

http://www.mfa.go.th/internet/radio/book/B010.doc  ที่มา
การใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกระเบียบแบบแผน  เกี่ยวพันกับการใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของชาติ  จึงควรที่คนไทยจะได้ใส่ใจศึกษา พึงสังเกต และ จดจำ เพื่อสามารถนำไปใช้ได้
อย่างถูกต้องถ่องแท้   โดยเฉพาะในรัชกาลปัจจุบันที่มีปัจจัยเกื้อหนุนหลายประการ จากการที่
เจ้านายกับประชาชนมีความใกล้ชิดกันมาก  และจากความก้าวหน้าของเครื่องมือสื่อสารที่มี
หลากหลายรูปแบบ  เหล่านี้ล้วนมีส่วนสนับสนุนให้คนไทยสามารถใช้คำราชาศัพท์ที่ถูกต้อง  

สำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับการใช้คำราชาศัพท์และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดเริ  
สามารถติดตามรับฟังรายการปกิณกะสำนักราชเลขาธิการได้ทุกวันอังคาร  ระหว่างเวลา
๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุสราญรมย์  เอเอ็ม ๑๕๗๕ เมกะเฮิร์ซ หรือที่เว็บไซต์ของ
กระทรวงการต่างประเทศ  www.mfa.go.th/web/149.php  รวมทั้งหนังสือวิทยุสราญรมย์
ซึ่งนำรายการที่ได้ออกอากาศแล้ว มาสรุปเรียบเรียงเป็นบทความ ลงพิมพ์ในวาระอันควร

บทความนี้สรุปและเรียบเรียงมาจากบทสัมภาษณ์คุณประสพโชค อ่อนกอ ผู้ช่วย
ราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ โดยคุณเบญจาภา ทับทอง  เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม  

การใช้คำราชาศัพท์ ทูลกระหม่อม  ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท และ
ใต้ฝ่าพระบาท

คำ  ทูลกระหม่อม  เป็นคำที่ข้าราชบริพารหรือผู้ทำงานในราชสำนักใช้ออกพระนามเจ้านายชั้นสมเด็จ ฯ เจ้าฟ้าที่ประสูติแต่พระอัครมเหสี  ในรัชกาลปัจจุบัน คือ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี    อย่างไรก็ดี  หากเป็นการออกพระนามที่มิได้เป็นการภายใน
หรือโดยประชาชนทั่วไป  ย่อมเป็นการสมควรที่จะออกพระนามตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
ส่วนคำ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เป็นคำสรรพนามที่หมายถึงพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ   คำนี้เป็นคำที่ใช้มาแต่โบราณกาลเพื่อแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนของประชาชนต่อองค์พระมหากษัตริย์  และยกย่องพระมหากษัตริย์ไว้ดุจสมมติเทพ
ประชาชนเปรียบตนเองเสมือนธุลีหรือฝุ่นที่อยู่ใต้พระบาท หรือใต้เท้าของพระมหากษัตริย์   สำหรับเจ้านาย
พระองค์อื่น จะใช้คำสรรพนามว่า ใต้ฝ่าละอองพระบาท และ ใต้ฝ่าพระบาท ตามพระอิสริยยศ
ของแต่ละพระองค์


การใช้คำราชาศัพท์เกี่ยวกับภาพถ่าย  ภาพเขียน  และภาพพระราชกรณียกิจ

คำราชาศัพท์เกี่ยวกับภาพถ่ายของเจ้านาย มีที่ใช้ดังนี้  คือ คำว่า พระบรมฉายาลักษณ์  
ใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้น   ภาพถ่ายของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ใช้คำว่า พระฉายาลักษณ์   เจ้านายชั้นรองลงมาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ใช้คำว่า พระรูป
ลักษณนามของพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ และพระรูปใช้คำว่า พระรูป
เหมือนกัน  เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ ๑ พระรูป  พระฉายาลักษณ์ ๑ พระรูป  พระรูป ๑ พระรูป
ในการขอภาพถ่ายของเจ้านายเพื่อเชิญไปเผยแพร่  ผู้ขอต้องมีหนังสือขอพระราชทาน    
และเมื่อพระราชทานแล้ว ก็จะใช้คำว่า โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน สำหรับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร  และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในกรณีที่ประชาชนได้เข้าเฝ้าฯ ถ่ายรูปร่วมกับเจ้านายและขอภาพในโอกาสดังกล่าว  
มีข้อพึงระวังว่า ไม่ใช้คำว่า ขอพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระฉายาลักษณ์  แต่ใช้คำว่า  
ขอพระราชทานภาพถ่ายในโอกาสเข้าเฝ้าฯ  เนื่องจากเป็นการขอภาพถ่ายของประชาชนที่ถ่ายกับ
เจ้านาย  โดยควรระบุให้ชัดเจนว่าในโอกาสเข้าเฝ้าฯ ในวาระใด
ส่วนภาพเขียน  คำราชาศัพท์ใช้ว่า พระบรมรูปเขียน โดยใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ส่วนเจ้านายพระองค์อื่น ใช้คำว่า พระรูปเขียน
อีกคำที่ได้ยินบ่อยคือคำว่า ภาพพระราชกรณียกิจ หมายถึงภาพที่พระองค์ท่านทำกิจ
อย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกร   คำ ภาพพระราชกรณียกิจ ใช้กับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร  และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   หากเป็นเจ้านายพระองค์อื่น
ใช้คำว่า ภาพพระกรณียกิจ
ส่วนคำว่า อัญเชิญ นั้น  เป็นคำที่ใช้มาตั้งแต่เดิม  มีหลายความหมาย  ความหมายแรก
คือ เชิญ ความหมายที่ ๒ คือ อุ้ม เช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสให้พระพี่เลี้ยงนางนม
อัญเชิญพระกุมารมา  อีกความหมายหนึ่ง ใช้กับการอัญเชิญเทพยดา อารักษ์ เป็นต้น  ดังนั้น  การเชิญเจ้านาย
จะใช้ เชิญ หรือ อัญเชิญ โดยคงรูปแบบคำเดิมในครั้งโบราณก็ได้


การใช้คำราชาศัพท์ เสด็จ   เสด็จพระราชดำเนิน  และ  โดยเสด็จ หรือ ตามเสด็จ

คำว่า เสด็จ มีหลายความหมาย  ในความหมายแรก แปลว่า เคลื่อนที่   โดยทั่วไป  ต้องมีคำต่อท้าย “ไป”  หรือ  “มา”  เพื่อให้ได้ความที่ครบถ้วนสมบูรณ์   อีกทั้งช่วยในการขยายความให้ทราบว่าผู้พูดอยู่ที่ใด   คำที่ได้ยินบ่อย คือคำว่า เสด็จพระราชดำเนิน ซึ่งมีความหมายว่า เดินทาง  ใช้กับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   เช่น  เมื่อพูดว่า พรุ่งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมากรุงเทพฯ   ทำให้ทราบว่าผู้พูดอยู่กรุงเทพฯ  เป็นต้น  
อย่างไรก็ดี  เมื่อใช้คำต่อท้ายว่า “ขึ้น”  “ลง”  “เข้า”  หรือ  “ ออก” คงใช้คำว่า
เสด็จขึ้น หรือ เสด็จลง   เสด็จเข้า หรือ เสด็จออก เท่านั้น  เพราะใช้ในความหมายแสดงทิศทางของ
การเคลื่อนที่  ไม่ได้ใช้ในความหมายของการเดินทาง
นอกจากนี้   คำ เสด็จประพาส เป็นอีกคำที่มีความหมายว่า เดินทาง เช่นกัน โดยคนไทย
คุ้นหูคำนี้กันมากจากการเสด็จประพาสหัวเมืองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
คำ เสด็จประพาส หรือ เสด็จประพาสต้น  ส่วนใหญ่ ใช้ในความหมายของการเดินทางส่วนพระองค์  
โดยคำว่า เสด็จประพาส จะใช้กับการเดินทางที่เป็นทางการหรือกึ่งทางการ  
คำว่า เสด็จ อีกความหมายหนึ่ง เป็นคำที่ข้าราชบริพารในราชสำนักใช้เรียกพระองค์เจ้า
ที่เป็นพระราชโอรสหรือพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ ว่า เสด็จพระองค์ชาย หรือ เสด็จพระองค์หญิง  
อีกคำที่ได้ยินกันบ่อย คือคำว่า  โดยเสด็จ และ ตามเสด็จ  จะใช้ในความหมายของ
การเดินทางร่วมไปกับผู้เป็นใหญ่ซึ่งเป็นประธานในขบวนเสด็จนั้นๆ   ตัวอย่างเช่น
- ค่ำวานนี้  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม
พสกนิกรที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเสด็จด้วย  
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ในการนี้  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ตามเสด็จด้วย เป็นต้น


จากคุณ : love-so - [ วันแม่แห่งชาติ 22:07:40 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

คำสรรพนามที่ 2 หมายถึง บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองนะค่ะ

ส่วน ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท หมายถึง เราทั้งหลายน่ะค่ะ

เท่าที่เรียนมาประมาณนี้นะ


จากคุณ : ทาสรักลูกแยม - [ วันแม่แห่งชาติ 22:48:49 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

นั่นดิคะ หมายถึงตัวเราค่ะ

จากคุณ : มาตรฐาน - [ วันแม่แห่งชาติ 22:52:48 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทไม่ได้หมายถึงเราทั้งหลาย
แต่ที่เราใช้คำนี้เพราะเป็นการเจียมตัวว่าเราคุยได้กับแค่ฝุ่นใต้เท้า
อีกนัยหนึ่งคือไม่ยกตัวคุยเสมอกับพระองค์

คำที่หมายถึงตัวเราคือ ข้าพระพุทธเจ้า (๑คน)  หรือ
(ปวง)ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย (๒คนขึ้นไป)


จากคุณ : AllSTORY - [ วันแม่แห่งชาติ 23:54:49 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6

ว่าด้วยตัวอย่างเรื่อง สรรพนาม
ในราชาศัพท์ นี้

ถ้าลงชั้นมาประมาณ พระองค์เจ้า
จะยกตัวอย่างได้ชัดเจนขึ้น

สรรพนามบุรุษที่สอง
คือ ฝ่าพระบาท

ส่วน สรรพนามบุรุษที่หนึ่ง
คือ เกล้ากระหม่อม

โดยนัยยะ ความเปรียบว่า
เราเอา หัว ของเรา
ไปคุยกับ เท้า ของท่าน ไงล่ะ ขอรับ.


จากคุณ : พจนารถ๓๒๒ - [ 13 ส.ค. 50 00:03:54 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 7

เคยอ่านของคุณคนหนึ่ง ประมาณว่า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท มาจากเขมร(แน่นอน)

โดยมาจาก พระวิสูตรก็ของพระราชวงศ์เขมร นานๆทีจะมีได้ใช้ เวลาเฝ้าชาวม่านก็เปิดพระวิสูตร ฝุ่นธุลีก็คลุ้งออกมา เลยเป็นคำเรียกว่า ทูล"ละอองธุลี"พระบาท อันหมายถึง เฝ้าฝุ่นธุลีแทนที่จะได้เฝ้าในหลวงตรงๆ

ไปไปมามา ก็เลยมาเปรียบกันว่า เราเสมือนธุลีอยู่ใต้พระบาทในหลวง


จากคุณ : natthaset - [ 13 ส.ค. 50 01:10:02 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 8

เห็นด้วยกับ ความเห็นที่ 5 ครับ ขนาดผู้มีบรรดาศักดิ์ เรายังเรียก ใต้เท้า เลย เช่น การคุยกับเจ้าคุณใน พล นิกร กิมหงวน ไงครับ

จากคุณ : น้าเก๋...เอง - [ 13 ส.ค. 50 05:41:46 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 9

คำนี้น่าจะมาจากคติความเชื่อว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นสมมติเทพที่ประทับอยู่เหนือเขาพระสุเมรุ สังเกตได้จากเวลาเสด็จออกมหาสมาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนศิงหาสน์บนพระแท่นราชบัลลังก์ซึ่งเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุ ส่วนข้าราชการนั้นหมอบเฝ้าอยู่กับพื้น จึงเหมือนกับเป็นข้าทูลละอองธุลีพระบาท จึงน่าจะเป็นที่มาของคำนี้ ถ้าอยากสัมผัสความรู้สึกนี้ลองเข้าไปในท้องพระโรงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย และพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท แล้วลองนั่งลงกับพื้นมองขึ้นไปบนพระแท่ราชบัลลังก์จะได้ความรู้สึกนี้ครับ

จากคุณ : V_Mee (V_Mee) - [ 13 ส.ค. 50 08:37:36 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 10

จขกท เขาสงสัยว่า เมื่อเรากล่าวถึง ละอองธุลีที่อยู่ใต้พระบาทพระองค์ท่าน แล้วทำไมเราไม่เรียกเช่นนั้น คือ ละอองธุลีใต้ฝ่าพระบาท ทำไมเอาคำว่า "ใต้ฝ่า" มาไว้หน้า "ละอองธุลี" ทำไม ดังที่พูดกันว่า "ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท"

มีเหตุผลทางหลักภาษาอย่างไร หรือที่มาอย่างไร ในการเรียงลำดับคำเช่นนี้?


จากคุณ : ผมก็ไม่รู้ - [ 13 ส.ค. 50 09:45:21 A:58.8.166.247 X: TicketID:106200 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 11

มาลบ คคห ที่เราตอบทำไมเนี๊ยะ งง คคห 1-2
เราก๊อปมาให้ใหม่แล้วกันนะ ทำไมคนบางคน ชอบให้คนอื่นเข้าใจผิดๆ เรื่อยเลย


ปกิณกะสำนักราชเลขาธิการ ตอนที่ ๒


การใช้คำราชาศัพท์อย่างถูกระเบียบแบบแผน เกี่ยวพันกับการใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของชาติ จึงควรที่คนไทยจะได้ใส่ใจศึกษา พึงสังเกต และ จดจำ เพื่อสามารถนำไปใช้ได้
อย่างถูกต้องถ่องแท้ โดยเฉพาะในรัชกาลปัจจุบันที่มีปัจจัยเกื้อหนุนหลายประการ จากการที่
เจ้านายกับประชาชนมีความใกล้ชิดกันมาก และจากความก้าวหน้าของเครื่องมือสื่อสารที่มี
หลากหลายรูปแบบ เหล่านี้ล้วนมีส่วนสนับสนุนให้คนไทยสามารถใช้คำราชาศัพท์ที่ถูกต้อง

สำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับการใช้คำราชาศัพท์และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดเริ
สามารถติดตามรับฟังรายการปกิณกะสำนักราชเลขาธิการได้ทุกวันอังคาร ระหว่างเวลา
๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุสราญรมย์ เอเอ็ม ๑๕๗๕ เมกะเฮิร์ซ หรือที่เว็บไซต์ของ
กระทรวงการต่างประเทศ www.mfa.go.th/web/149.php รวมทั้งหนังสือวิทยุสราญรมย์
ซึ่งนำรายการที่ได้ออกอากาศแล้ว มาสรุปเรียบเรียงเป็นบทความ ลงพิมพ์ในวาระอันควร

บทความนี้สรุปและเรียบเรียงมาจากบทสัมภาษณ์คุณประสพโชค อ่อนกอ ผู้ช่วย
ราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ โดยคุณเบญจาภา ทับทอง เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม

การใช้คำราชาศัพท์ ทูลกระหม่อม ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ใต้ฝ่าละอองพระบาท และ
ใต้ฝ่าพระบาท

คำ ทูลกระหม่อม เป็นคำที่ข้าราชบริพารหรือผู้ทำงานในราชสำนักใช้ออกพระนามเจ้านายชั้นสมเด็จ ฯ เจ้าฟ้าที่ประสูติแต่พระอัครมเหสี ในรัชกาลปัจจุบัน คือ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี อย่างไรก็ดี หากเป็นการออกพระนามที่มิได้เป็นการภายใน
หรือโดยประชาชนทั่วไป ย่อมเป็นการสมควรที่จะออกพระนามตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
ส่วนคำ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เป็นคำสรรพนามที่หมายถึงพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ คำนี้เป็นคำที่ใช้มาแต่โบราณกาลเพื่อแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนของประชาชนต่อองค์พระมหากษัตริย์ และยกย่องพระมหากษัตริย์ไว้ดุจสมมติเทพ
ประชาชนเปรียบตนเองเสมือนธุลีหรือฝุ่นที่อยู่ใต้พระบาท หรือใต้เท้าของพระมหากษัตริย์ สำหรับเจ้านาย
พระองค์อื่น จะใช้คำสรรพนามว่า ใต้ฝ่าละอองพระบาท และ ใต้ฝ่าพระบาท ตามพระอิสริยยศ
ของแต่ละพระองค์


การใช้คำราชาศัพท์เกี่ยวกับภาพถ่าย ภาพเขียน และภาพพระราชกรณียกิจ

คำราชาศัพท์เกี่ยวกับภาพถ่ายของเจ้านาย มีที่ใช้ดังนี้ คือ คำว่า พระบรมฉายาลักษณ์
ใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้น ภาพถ่ายของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ใช้คำว่า พระฉายาลักษณ์ เจ้านายชั้นรองลงมาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ใช้คำว่า พระรูป
ลักษณนามของพระบรมฉายาลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ และพระรูปใช้คำว่า พระรูป
เหมือนกัน เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ ๑ พระรูป พระฉายาลักษณ์ ๑ พระรูป พระรูป ๑ พระรูป
ในการขอภาพถ่ายของเจ้านายเพื่อเชิญไปเผยแพร่ ผู้ขอต้องมีหนังสือขอพระราชทาน
และเมื่อพระราชทานแล้ว ก็จะใช้คำว่า โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน สำหรับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในกรณีที่ประชาชนได้เข้าเฝ้าฯ ถ่ายรูปร่วมกับเจ้านายและขอภาพในโอกาสดังกล่าว
มีข้อพึงระวังว่า ไม่ใช้คำว่า ขอพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระฉายาลักษณ์ แต่ใช้คำว่า
ขอพระราชทานภาพถ่ายในโอกาสเข้าเฝ้าฯ เนื่องจากเป็นการขอภาพถ่ายของประชาชนที่ถ่ายกับ
เจ้านาย โดยควรระบุให้ชัดเจนว่าในโอกาสเข้าเฝ้าฯ ในวาระใด
ส่วนภาพเขียน คำราชาศัพท์ใช้ว่า พระบรมรูปเขียน โดยใช้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ส่วนเจ้านายพระองค์อื่น ใช้คำว่า พระรูปเขียน
อีกคำที่ได้ยินบ่อยคือคำว่า ภาพพระราชกรณียกิจ หมายถึงภาพที่พระองค์ท่านทำกิจ
อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกร คำ ภาพพระราชกรณียกิจ ใช้กับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หากเป็นเจ้านายพระองค์อื่น
ใช้คำว่า ภาพพระกรณียกิจ
ส่วนคำว่า อัญเชิญ นั้น เป็นคำที่ใช้มาตั้งแต่เดิม มีหลายความหมาย ความหมายแรก
คือ เชิญ ความหมายที่ ๒ คือ อุ้ม เช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสให้พระพี่เลี้ยงนางนม
อัญเชิญพระกุมารมา อีกความหมายหนึ่ง ใช้กับการอัญเชิญเทพยดา อารักษ์ เป็นต้น ดังนั้น การเชิญเจ้านาย
จะใช้ เชิญ หรือ อัญเชิญ โดยคงรูปแบบคำเดิมในครั้งโบราณก็ได้


การใช้คำราชาศัพท์ เสด็จ เสด็จพระราชดำเนิน และ โดยเสด็จ หรือ ตามเสด็จ

คำว่า เสด็จ มีหลายความหมาย ในความหมายแรก แปลว่า เคลื่อนที่ โดยทั่วไป ต้องมีคำต่อท้าย “ไป” หรือ “มา” เพื่อให้ได้ความที่ครบถ้วนสมบูรณ์ อีกทั้งช่วยในการขยายความให้ทราบว่าผู้พูดอยู่ที่ใด คำที่ได้ยินบ่อย คือคำว่า เสด็จพระราชดำเนิน ซึ่งมีความหมายว่า เดินทาง ใช้กับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น เมื่อพูดว่า พรุ่งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมากรุงเทพฯ ทำให้ทราบว่าผู้พูดอยู่กรุงเทพฯ เป็นต้น
อย่างไรก็ดี เมื่อใช้คำต่อท้ายว่า “ขึ้น” “ลง” “เข้า” หรือ “ ออก” คงใช้คำว่า
เสด็จขึ้น หรือ เสด็จลง เสด็จเข้า หรือ เสด็จออก เท่านั้น เพราะใช้ในความหมายแสดงทิศทางของ
การเคลื่อนที่ ไม่ได้ใช้ในความหมายของการเดินทาง
นอกจากนี้ คำ เสด็จประพาส เป็นอีกคำที่มีความหมายว่า เดินทาง เช่นกัน โดยคนไทย
คุ้นหูคำนี้กันมากจากการเสด็จประพาสหัวเมืองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
คำ เสด็จประพาส หรือ เสด็จประพาสต้น ส่วนใหญ่ ใช้ในความหมายของการเดินทางส่วนพระองค์
โดยคำว่า เสด็จประพาส จะใช้กับการเดินทางที่เป็นทางการหรือกึ่งทางการ
คำว่า เสด็จ อีกความหมายหนึ่ง เป็นคำที่ข้าราชบริพารในราชสำนักใช้เรียกพระองค์เจ้า
ที่เป็นพระราชโอรสหรือพระราชธิดาของพระมหากษัตริย์ ว่า เสด็จพระองค์ชาย หรือ เสด็จพระองค์หญิง
อีกคำที่ได้ยินกันบ่อย คือคำว่า โดยเสด็จ และ ตามเสด็จ จะใช้ในความหมายของ
การเดินทางร่วมไปกับผู้เป็นใหญ่ซึ่งเป็นประธานในขบวนเสด็จนั้นๆ ตัวอย่างเช่น
- ค่ำวานนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม
พสกนิกรที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยเสด็จด้วย
-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ตามเสด็จด้วย เป็นต้น


---------------------------------


จากคุณ : ลบทำไม (love-so) - [ 13 ส.ค. 50 11:31:37 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 12

คำราชาศัพท์
เนื้อหา
คำราชาศัพท์ ถ้าพิจารณาตามรูปศัพท์ หมายถึง คำที่ใช้สำหรับพระราชา ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2525 ให้ความหมายไว้ว่าคำเฉพาะใช้สำหรับเพ็ดทูลพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านาย แต่ปัจจุบันหมายถึงศัพท์ที่ใช้ให้ถูกต้องตามฐานะของบุคคลดังต่อไปนี้ พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนางและข้าราชการ พระภิกษุสามเณร บุคคลทั่วไป คำราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
๑. คำนามราชาศัพท์ จะมีคำว่าพระ นำหน้าหรือประกอบคำอยู่เช่น นามเกี่ยวกับเครือญาติ เช่น พระชนก พระชนกนาถ พระราชบิดา หมายถึง พ่อ พระชนนี พระราชชนนี พระราชมารดา หมายถึง แม่ นามเกี่ยวกับอวัยวะ พระเจ้า พระเศียร หมายถึง ศีรษะ พระขนง หมายถึง คิ้ว พระนาสิก หมายถึง จมูก นามที่เกี่ยวกับเครื่องใช้ พระมาลา หมายถึง หมวก พระภูษา หมายถึง ผ้านุ่ง พระวิสูตร หมายถึง ม่าน มุ้ง พระฉาย หมายถึง กระจกเงา
๒. คำสรรพนาม
๒.๑ สรรพนามบุรุษที่ 1 ข้าพระพุทธเจ้า ใช้กับ พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศ์วงศานุวงศ์ชั้นสูง เกล้ากระหม่อม ใช้กับ เจ้านายซึ่งต่ำกว่าพระบรมวงศานุวงศ์
๒.๒ สรรพนามบุรุษที่ 2 ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ใช้กับ พระมหากษัตริย์ พระราชินี ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใช้กับ พระบรมราชชนนี สยามมกุฎราชกุมาร สยามมกกุฎราช กุมารี
๒.๓ คำขานรับ พระพุทธเจ้าข้า ใช้กับ พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศานุ วงศ์ชั้นสูง พะย่ะค่ะ (ชาย) ใช้กับ พระราชวงศ์อื่น ๆ เพคะ (หญิง) ใช้กับ พระราชวงศ์อื่น ๆ
๓. คำกริยา
๓.๑ กริยาศัพท์ที่ใช้ทรง ทรงพระ หรือทรงพระราช เช่น ทรงฉลองพระเนตร สวมแว่นตา ทรงพระอักษร อ่าน เขียน เรียนหนังสือ ทรงพระราชสมภพ เกิด
๓.๒ กริยาที่เป็นคำราชาศัพท์อยู่แล้ว ไม่ใช้ทรงนำหน้าเช่น ประสูติ เกิด เสด็จ ไป โปรด ชอบ รัก การใช้ถ้อยคำสำหรับพระภิกษุ คำที่ใช้ อาตมา อาตมภาพ เกล้ากระหม่อม ผม กระผมเป็นสรรพนามบุรุษที่ 1 มหาบพิตร บพิตร คุณโยม โยม คุณ เธอ เป็น สรรพนามบุรุษที่ 2 ขอทวายพระพร เจริญพร ครับ ขอรับ เป็น คำขานรับของพระภิกษุ รูป เป็น ลักษณะนามของพระภิกษุ อาราธนา นิมนต์ หมายถึง เชิญ ภัตตาหาร หมายถึง อาหาร ประเคน หมายถึง ส่งของให้พระ ฉัน หมายถึง กิน ถวาย หมายถึง มอบให้ จำวัด หมายถึง นอน ปลงผม หมายถึงโกนผม ลิขิต หมายถึง จดหมาย การใช้คำสุภาพสำหรับสุภาพชน หลีกเลี่ยงการใช้คำห้วน หรือกระด้าง เช่นไม่รู้ เออ ไม่ใช้คำหยาบ เพราะไม่น่าฟัง ไม่ใช่คำคะนอง เพราะไม่ใช่ภาษามาตราฐาน ใช้คำสุภาพที่น่าฟังเช่น ศรีษะ แทนคำว่า หัว ทราบ แทนคำว่า รู้ นำมา แทนคำว่า เอามา คำราชาศัพท์ ความหมาย ตามรูปศัพท์ หมายถึง ถ้อยคำที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ ในปัจจุบัน คำราชาศัพท์หมายถึง ถ้อยคำสุภาพ ไพเราะที่ใช้ให้เหมาะกับฐานะของบุคคลในสภาพสังคมไทย ได้แก่ พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ พระภิกษุ ขุนนางข้าราชการ และสุภาพชน
ที่มาของราชาศัพท์
๑.รับมาจากภาษาอื่น ภาษาเขมร เช่น เสวย เขนย เสด็จ โปรด ฯลฯ ภาษาบาลี สันสกฤต เช่นเนตร หัตถ์ โอรส อาพาธ ฯลฯ
๒.การสร้างคำขึ้นใหม่ โดยการประสมคำ เช่น ตั้งเครื่อง ลูกหลวง ซับพระพักตร์ ฯลฯ
วิธีใช้ราชาศัพท์ที่ควรสังเกต
๑.การใช้ “ทรง” มีหลัก ๓ ประการ
๑.๑นำหน้าคำกริยาสามัญทำให้เป็นกริยาราชาศัพท์ เช่น ทรงเจิม ทรงออกกำลังกาย ทรงใช้ ทรงวิ่ง เป็นต้น
๑.๒นำหน้าคำนามสามัญบางคำทำให้เป็นกริยาราชาศัพท์ได้ เช่น ทรงดนตรี ทรงช้าง ทรงเครื่อง ทรงรถ เป็นต้น
๑.๓นำหน้าคำนามราชาศัพท์ทำให้เป็นกริยาราชาศัพท์ได้ เช่น ทรงพระอักษร ทรงพระดำเนิน ทรงพระราชนิพนธ์ ทรงพระราชดำริ เป็นต้น คำกริยาที่เป็นราชาศัพท์อยู่แล้วไม่ใช้ “ทรง” นำหน้า เช่น เสด็จ เสวย โปรด เป็นต้น
๒.การใช้คำ “พระบรม” “พระราช” “พระ”
๒.๑ คำ “พระบรม”ใช้เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น พระบรมราชานุเคราะห์ พระปรมาภิไธย พระบรมราโชวาท ฯลฯ
๒.๒ “พระราช” ใช้นำหน้าคำนาม แสดงว่าคำนามนั้นเป็นของพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เช่นพระราชานุญาต พระราชวโรกาส พระราชประวัติ ฯลฯ
๒.๓ คำ “พระ” ใช้นำหน้าคำนามที่เป็นอวัยวะ ของใช้ เช่น พระนลาฏ พระชานุ พระขนง ฯลฯ
๓.การใช้ราชาศัพท์ให้ถูกต้องตามสำนวนไทย ไม่นิยมเลียนแบบสำนวนต่างประเทศ ได้แก่
๓.๑ถ้ามาต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้องใช้ว่า ประชาชนมาเฝ้า ฯ รับเสด็จ คำว่า”เฝ้าฯรับเสด็จ” ย่อมาจาก”เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ”ไม่ใช้คำว่า”ถวายการต้อนรับ”
๓.๒คำว่า”คนไทยมีความจงรักภักดี” หรือ”แสดงความจงรักภักดี” ใช้ได้ แต่ไม่ควรใช่คำว่า “ถวายความจงรักภักดี”
๔.การใช้คำราชาศัพท์ให้ถูกต้องตามเหตุผล คำว่า “อาคันตุกะ” “ราชอาคันตุกะ” และ”พระราชอาคันตุกะ” ใช้ดังนี้ คือให้ดูเจ้าของบ้านเป็นสำคัญ เช่นแขกของพระมหากษัตริย์ ใช้คำว่า ”ราช”นำหน้า ถ้าไม่ใช่แขก

อ้างอิงข้อมูลจาก http://203.172.130.5/html/index.php?mod=Courses&op=showcontent&cid=170&qid=&lid=333&sid=&page=


จากคุณ : love-so - [ 13 ส.ค. 50 11:39:41 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 13

ลบทำไม . . .  ไม่อยากให้คนอื่นเค้ามีความรู้เหรอ

จากคุณ : love-so - [ 13 ส.ค. 50 11:42:00 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 14

เสถียรโกเศศ เคยอธิบายเรื่องนี้ไว้
ขอค้นดูก่อนนะครับ  เดี๋ยวจะหยิบมาให้ดู


จากคุณ : กัมม์ - [ 13 ส.ค. 50 11:43:02 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 15

๒. คำสรรพนาม
๒.๑ สรรพนามบุรุษที่ 1 ข้าพระพุทธเจ้า ใช้กับ พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศ์วงศานุวงศ์ชั้นสูง เกล้ากระหม่อม ใช้กับ เจ้านายซึ่งต่ำกว่าพระบรมวงศานุวงศ์
๒.๒ สรรพนามบุรุษที่ 2 ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ใช้กับ พระมหากษัตริย์ พระราชินี ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใช้กับ พระบรมราชชนนี สยามมกุฎราชกุมาร สยามมกกุฎราช กุมารี
๒.๓ คำขานรับ พระพุทธเจ้าข้า ใช้กับ พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศานุ วงศ์ชั้นสูง พะย่ะค่ะ (ชาย) ใช้กับ พระราชวงศ์อื่น ๆ เพคะ (หญิง) ใช้กับ พระราชวงศ์อื่น ๆ


จากคุณ : จะลบทำไมเนี๊ยะ (love-so) - [ 13 ส.ค. 50 11:43:51 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 16

๒. คำสรรพนาม
๒.๑ สรรพนามบุรุษที่ 1 ข้าพระพุทธเจ้า ใช้กับ พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศ์วงศานุวงศ์ชั้นสูง เกล้ากระหม่อม ใช้กับ เจ้านายซึ่งต่ำกว่าพระบรมวงศานุวงศ์
๒.๒ สรรพนามบุรุษที่ 2 ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ใช้กับ พระมหากษัตริย์ พระราชินี ใต้ฝ่าละอองพระบาท ใช้กับ พระบรมราชชนนี สยามมกุฎราชกุมาร สยามมกกุฎราช กุมารี
๒.๓ คำขานรับ พระพุทธเจ้าข้า ใช้กับ พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี และพระบรมวงศานุ วงศ์ชั้นสูง พะย่ะค่ะ (ชาย) ใช้กับ พระราชวงศ์อื่น ๆ เพคะ (หญิง) ใช้กับ พระราชวงศ์อื่น ๆ


จากคุณ : love-so - [ 13 ส.ค. 50 11:44:34 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 17

เคยได้ยินประโยคเต็ม ๆ ว่า "ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม"
น่าจะหมายถึงการเทิดทูนพระองค์ท่านเหนือเกล้าเรานะครับ


จากคุณ : 90210 - [ 13 ส.ค. 50 19:49:26 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 18

ตาม ๕ ครับ

อีกอย่าง  คำสรรพนามแทนตัวเองว่า  "ข้าพระพุทธเจ้า"  ก็สะท้อนคติได้เป็นอย่างดีว่า...

องค์พระมหากษัตริย์คือองค์สมมติเทพ  ที่เสร็จลงมาโปรดปกครองให้บรรดาสรรพสัตว์ได้อยู่เย็นเป็นสุขพ้นจากอบาย

 
 


จากคุณ : เข้ามาจอบ - [ 13 ส.ค. 50 22:41:14 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 19

รู้สึกเหมือน จขกท ค่ะ
มันเหมือนไปเรียกท่านเป็นขี้ฝุ่นใต้เท้า - -" ท่านกลายเป็นขี้ฝุ่นไปซะงั้น

เข้าใจจุดมุ่งหมายที่ต้องการเปรียบเทียบ แต่ดูจากตัวอักษร มันก็ชวนให้รู้สึกว่า มันแปลได้ทางตรงข้ามยังไงก็ไม่รู้

แต่ถ้ามองแบบ คคห 6 ก็ดูเข้าใจง่ายดีค่ะ มองว่า เราคุยกับขี้ฝุ่นใต้เท้าท่าน


จากคุณ : dittaya - [ 14 ส.ค. 50 00:07:30 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 20

ขอบคุณที่ให้ความรู้ค่ะ

จากคุณ : A Good girl - [ 14 ส.ค. 50 11:21:51 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 22

เคยได้ยินว่า "ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม" เหมือนกัน

คำนี้ ก็จะหมายถึง ยกย่อง เทิดทูน ท่านถึงขนาด เอาฝุ่นใต้เท้ามาอยู่เหนือหัวเรา

เลยเข้าใจว่า คำว่า "ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท" ก็มาจากคำ ๆ นี้ (แต่ไม่รู้เข้าใจผิดไปเองเปล่าครับ


จากคุณ : zaxofone - [ 14 ส.ค. 50 16:30:00 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 23

หนังสือนี้แปลก เวลาจะชี้ใครคนอื่นดูมักหาไม่เจอ
เสถียรโกเศศอธิบายไว้ประมาณว่า  เอาหัวของเราไปคุยกับเท้าของท่าน
ขอติดเจ้าของกระทู้ไว้ก่อนนะครับ  หาเจอแล้วจะกระซิบไปบอกครับ


จากคุณ : กัมม์ - [ 14 ส.ค. 50 18:56:23 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 24

คุณจอยเป็นใคร? อยู่อังกฤษหรือคะ

จากคุณ : un_devil - [ 14 ส.ค. 50 23:25:36 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 25

นั่นสิ ถามด้วย แล้วจอยเป็นใคร?

นี่มันประเทศไทยนะ

หากอยู่ที่อังกฤษ จะกลายเป็นตัวตลก ... ต้องการสื่ออะไรอะ อังกฤษก็อังกฤษ ไทยก็ไทย ก้าวก่ายอะไรกันด้วย บริบทสังคมของใครของมัน

โตได้แล้วนะจ๊ะ...สมองน่ะ


จากคุณ : White Zombie - [ 15 ส.ค. 50 09:17:08 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 26

หากดูเรื่อง THE QUEEN ตอนแบลร์ต้องเฝ้า ควีน เพื่อพระราชทานพระราชานุญาตเป็นนายกรัฐมนตรี นี่ก็แสดงให้เห็นพิธีการแล้ว

จากคุณ : natthaset - [ 15 ส.ค. 50 13:51:55 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 27

ตอบความเห็นที่ 10 ครับ
ที่มีคำว่า "ใต้ฝ่า" นำหน้าเนื่องจากว่าแม้กระทั่งละอองธุลีพระบาทก็ยังถือว่าสูงเกินกว่าที่เราจะไปพูดด้วยได้ ดังนั้นสิ่งที่ต่ำกว่าละอองธุลีพระบาทที่เราจะสามารถเพ็ดทูลได้ก็คือ "ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท"


จากคุณ : KD - [ 15 ส.ค. 50 18:42:39 A:203.152.33.28 X: TicketID:149114 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 28

ขอบคุณทุกความเห็นครับ

ท่าทางเหมือนจะได้การ แต่ยังไม่มีหลักฐานมายันกัน
ก้อยังเป็นความลับอันมืดมนต่อปายยย.... - -


จากคุณ : จขกท. (pzifrius) - [ 15 ส.ค. 50 21:50:52 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 29

^
ถ้าเป็นดัง คห 27 ว่า ทำไมไม่ใช้คำว่า ใต้ละอองธุลีพระบาท มีคำว่า "ฝ่า" ทำไม?

ยังไม่หายสงสัย

แต่ผมว่าเคยเห็นมีที่ใช้คำว่า "ใต้ละอองธุลีพระบาท" นะ ไม่รู้ว่ามาเติมคำว่า "ฝ่า" เข้าไปกันเองหรือเปล่า อาจจะไปสับสนกับคำว่า "ฝ่าพระบาท" เวลาพูดกับเจ้านายระดับ พระองค์เจ้า หม่อมเจ้า หรือเปล่า?


จากคุณ : #10 - [ 15 ส.ค. 50 22:59:59 A:58.8.166.249 X: TicketID:106200 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

[กติกามารยาท] [Help & FAQ
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่

คลิกเพื่อเลือก : โพสไฟล์ประกอบ / วาดภาพประกอบ / โพสคลิปวิดีโอ
ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)
แตกประเด็น : ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่

  : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
 
(ส่งไฟล์ประกอบ และวาดภาพประกอบ Preview ไม่ได้)  
 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปPantip-Cafe | Pantip-TechExchange | PantipMarket.com | Chat | PanTown.com | BlogGang.com | Torakhong.org | GameRoom