◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ข่าวดี พบแผนที่ประเทศไทยโบราณสมัยร.1-3

  แผนที่ปกติที่พบเห็นกันทั่วไปมักเป็นแผนที่กระดาษ บอกพิกัดที่ตั้งของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนในยุคก่อน โดยเฉพาะในยุคบุกเบิก แผนที่นั้นเป็นเหมือนเข็มทิศที่จะชี้ทางนักเดินเรือเลยทีเดียว

  สำหรับในบ้านเรา ปลายเดือนที่ผ่านมาได้มีการจัดงาน "แผนที่ในราชอาณาจักรสยาม" ที่ห้องบรรยายพิณพากย์พิทยาเภท ตึก 72 ปี ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

  *แผนที่ดังกล่าวเป็นแผนที่โบราณเขียนบนผ้าดิบ เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญ และเป็นการค้นพบแผนที่โบราณครั้งแรกภายในพระบรมมหาราชวัง!*

  *ดร.สันทนีย์ ผาสุข* ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจิตรลดา พระสหายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เล่าถึงเบื้องหลังการค้นพบแผนที่อันทรงคุณค่านี้ว่า

  ช่วงปี พ.ศ.2539 สำนักพระราชวังเตรียมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับผ้าไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ที่ตำหนักสวนสี่ฤดู พระราชวังดุสิต จึงมีการระดมกำลังกันจัดเตรียมผ้าไทย ซึ่งเมื่อไปค้นหาผ้าที่เก็บไว้ที่พระตำหนักพระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา (ตำหนักคลัง) ตำหนักสีชมพู ในเขตพระราชฐานชั้นใน ซึ่งเป็นที่เก็บผ้าไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

  จึงพบแผนที่โบราณ ซึ่งครั้งแรกไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นแผนที่ด้วยซ้ำ

  ครั้งนั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายบูรณะราชทันฑ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ซึ่งพบแผนที่โบราณนี้ ได้เรียนให้อาจารย์จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปกรรมของราชบัณฑิตไทย และเป็นที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์ผ้าโบราณของสำนักพระราชวังให้ทราบและเชิญเข้าไปชมผ้า

  หลังจากพิจารณาความสวยงามแบบจิตรกรรมไทยของภาพต้นไม้ ภูเขา ลำน้ำ และสถาปัตยกรรมประเภทวัด เจดีย์ โดยเฉพาะเส้นระบุการเดินทางที่มีจำนวนหน่วยนับแบบโบราณกำกับ ทำให้มั่นใจว่าสิ่งที่พบน่าจะมีความสำคัญมากกว่าผ้าเก่าแก่ธรรมดา จึงแนะนำให้ค้นหาเพิ่มเติม พร้อมทั้งถ่ายภาพเพื่อเก็บข้อมูลจากสิ่งที่พบนั้นทั้งหมด

  ขณะเดียวกัน ได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการดูผ้าดิบมาตรวจพิสูจน์ผ้าผืนดังกล่าว เชื่อกันว่าน่าจะเป็นของจีน ไม่ใช่ของอินเดีย ทั้งนี้ เนื่องจากในสมัยโบราณ ชาติที่ผลิตผ้าดิบมีแค่ 2 ชาติ คือจีน และอินเดีย

  อย่างไรก็ตาม เมื่อระดมเจ้าหน้าที่ช่วยกันค้นหาเพิ่มเติม จากครั้งแรกที่ค้นพบแค่ 3 ระวาง ในที่สุดรวบรวมได้ทั้งหมด 18 ระวาง เมื่อนำมาต่อกันแล้วได้17 ระวาง และด้านหลังของแผนที่มีชื่อแผนที่เขียนกำกับไว้ทุกแผ่น

  เมื่อพิจารณาหลักฐานประกอบกันทั้งหมด พบว่าน่าจะเป็นแผนที่มากกว่าเป็นลายผ้า จึงนำความขึ้นกราบบังคมทูลให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงทราบ ซึ่งพระองค์เสด็จมาทอดพระเนตรที่ตำหนักคลัง และทรงนำแผนที่ทั้งหมดมาเก็บไว้ที่ห้องสมุดส่วนพระองค์ฯ

  หลังจากนั้นทรงพระกรุณาให้กรมศิลปากรทำการอนุรักษ์ และซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด ใช้เวลาในการซ่อมแซมเกือบ 2 ปี และให้กรมแผนที่จัดทำสำเนาแผนที่ทุกแผ่นขนาด 50% จากของจริง ในเวลาไล่เลี่ยกันนั้นก็ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้ ดร.สันทนีย์ ผาสุข ทำวิจัยศึกษาแผนที่โบราณที่สถาบัน School of Oriental & African Studies (SOAS - โซแอส) มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

  ทั้งนี้ ดร.สันทนีย์ได้เลือกศึกษาแผนที่โบราณ 9 แผ่น เพื่อจะตอบคำถาม 3 ข้อที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตั้งไว้ นั่นคือ แผนที่แต่ละระวางใครวาด วาดทำไม และวาดเมื่อไหร่

  "แผนที่มีทั้งหมด 17 ระวาง มีเป็นคู่ 3 คู่ ซึ่งจากการสอบถามคุณหญิงนิออน สนิทวงศ์ฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ได้อธิบายว่า ที่มีเป็นคู่ก็เพราะเป็นการเช็คข้อมูลซ้ำ เนื่องจากสมัยนั้นไม่มีก๊อบปี้ แล้วแผ่นหนึ่งอยู่ในมือของกษัตริย์ อีกแผ่นหนึ่งส่งออกไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะออกไปรบ"

  ดร.สันทนีย์เล่าถึงรายละเอียดของแผนที่โบราณที่ค้นพบเหล่านี้ว่า เป็นแผนที่ที่แสดงถึงรายละเอียดของเหตุการณ์จริง เส้นทางยุทธศาสตร์การเดินทัพ แผนผังเมืองไทรบุรี อาณาบริเวณรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย สมัยที่ยังเป็นเมืองขึ้นของไทย นอกจากนี้ยังมีแผนที่ที่แสดงพื้นที่กัมพูชาส่วนบนในยุคเป็นเมืองขึ้นของไทย แผนที่การค้าเรือสำเภากับประเทศจีน ตั้งแต่รัชกาลที่ 1-3 รวมถึงที่บอกเล่าเรื่องเกี่ยวกับชนชาติ

  "มีแผนที่ 9 แผ่นเอาไว้เพื่อไปรบ เป็นแผนที่ทางยุทธศาสตร์ มีเพียง 3-4 แผ่นเป็นแผนที่ทางการค้า ที่เหลือเป็นแผนที่เก็บภาษีบ้าง และอื่นๆ

  จากข้อมูลประกอบที่ได้จากการค้นคว้าและสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ สันนิษฐานว่าแผนที่ชุดนี้น่าจะเป็นแผนที่โบราณในราชสำนักสยาม ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น หรือตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 อยู่ในช่วงปี พ.ศ.2325-2394"

  สำหรับแผนที่โบราณที่ค้นพบ 17 ระวาง มีชื่อระบุเกือบครบทั้งหมด ดังนี้คือ...1.เมืองพระตะพัง 2.เขมรในนี้ 3.แผนที่อีสานใต้และเขมร 4.แผนที่เมืองไทรบุรี 5. แผนที่เมืองกวางตุ้ง 6.เมืองถลาง 7.แผนที่ลคอน/เกาะหมาก/ถลาง-ไทร 8.แผนที่เมืองทวาย 9.แผนที่ทวาย/เมาะตะมะ/การบุรี 10.แผนที่เมืองอุบน/พนมเปน 11.แผนที่เมืองนครศรีธรรมราช 12.แผนที่พระอัคเนศร/พระยาสังคโลก (กฎ) 13.แผนที่อังวะ (อัตตะปือ) 4.อีสาน 15.ไม่ปรากฏชื่อ 16.แผนที่เมืองนครศรีธรรมราช 17/1 จีน และ 17/2 จีน

  ทั้งนี้ ในส่วนของการลงพื้นที่เพื่อประกอบการทำวิจัยนั้น ดร.สันทนีย์กล่าวว่า ได้ศึกษาแผนที่ที่ใหญ่ที่สุดอย่างเมืองทวายอย่างละเอียด ถึงขนาดลงไปสำรวจพื้นที่จริงมาแล้ว โดยใช้เครื่องมือ GPS และแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 และ 1:250,000 พร้อมขอคณะสำรวจของกรมแผนที่ทหารร่วมสืบค้นด้วย

  "เราไปสำรวจที่เมืองกาญจน์ ตามรอยเส้นทางเดินทัพของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เมื่อคราวเสด็จไปรบทวายผ่านวังปอ แล้วพบว่า "วังปอ" ก็คือ เมืองซินบ่าในปัจจุบันของพม่า

  เส้นทางเขาสูงที่ยากลำบากที่บันทึกไว้ในพงศาวดาร คือบริเวณบ้านอีต่อง อ.ทองผาภูมิ ในปัจจุบัน จะมีลักษณะครึ่งปีฟ้ามืด ครึ่งปีฟ้าสว่าง และอากาศหนาว

  นอกจากนี้ยังพบว่า สภาพภูมิศาสตร์ที่วาดบนแผนที่ เช่น รูปร่างของภูเขาก็มีจริง และปัจจุบันก็ยังอยู่ ในแผนที่ก็มีหลายที่ที่เราคุ้นเคยอย่างเขาเม็ง เขาขนไก่ และยังมีการพบเจดีย์ทรงมอญ พร้อมสระบัวเล็กๆ ชื่อ "พระเจดีย์โบอ่อง" ปัจจุบันก็ยังอยู่ที่ตอนบนเขื่อนวชิราลงกรณ์ หรือเขื่อนเขาแหลม

  ขณะเดียวกันก็ค้นพบสถานที่ใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีในแผนที่กรมทหารมาก่อน อย่างสระสี่มุม เป็นหลุมหินปูนขนาดใหญ่มาก ถ้ามีใครหรือสัตว์ตกลงไปตายแน่นอน ปัจจุบันได้มีการเพิ่มสระสี่มุมลงไปในแผนที่ทหารแล้ว และอยู่ในความดูแลของทหาร ในบริเวณอำเภอไทรโยค" ดร.สันทนีย์กล่าว

  ในเบื้องต้นสรุปได้ว่า แผนที่โบราณที่ค้นพบในพระบรมมหาราชวังนี้น่าจะเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1-3 โดยพิจารณาจากตัวอักษรต่างๆ ที่กำกับบนแผนที่

  หาใช่สมัยรัชกาลที่ 5 อย่างที่เข้าใจกันแต่แรกไม่ ดังนั้น แผนที่มีขึ้นมาแล้วประมาณ 155-224 ปี

  จากคุณ : Pongkm - [ 6 ธ.ค. 49 09:28:16 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม