◀ Previous Next ▶ Up ▲


  การตรวจวัณโรคกับไอโอเอ็ม เพื่อขอวีซ่าไปประเทศอังกฤษ

  ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกประเภทในประเทศไทยที่ประสงค์จะพำนักในสหราชอาณาจักร นานกว่า 6 เดือน ต้องมีใบรับรองยืนยันว่าปลอดจากเชื้อวัณโรค เช่น นักเรียน นักศึกษา ผู้มีใบอนุญาตให้ทำงาน หรือ ผู้ได้รับการจ้างในกรณีอื่นๆ รวมทั้ง คนรับใช้ในบ้าน อาสาสมัครงานสังคม (รวมทั้งผู้ที่อยู่ในความดูแลของบุคคลข้างต้น) และ ผู้ที่ย้ายมาตั้งถิ่นฐาน และย้ายเข้าหลังสมรส .

  โปรดทราบว่า คำร้องขอวีซ่าที่ไม่มีใบรับรองยืนยันว่าปลอดจากเชื้อวัณโรค จะไม่ได้รับการพิจารณา และ ไม่สามารถเรียกเงินค่าสมัครคืนได้

  บุคคลต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้นในข้อกำหนดเรื่องการทดสอบวัณโรค:

  - ผู้ถือหนังสือเดินทางทางการทูต
  - เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปีบริบูรณ์ (นับจากวัน เดือน ปี เกิดของเด็ก)

  ใบรับรองยืนยันว่าปลอดจากเชื้อวัณโรคที่ใช้ในการสมัครขอวีซ่า ต้องเป็นเอกสารที่ออกโดย องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายฐาน (International Organisation for Migration – IOM) เท่านั้น

  IOM - UKTB Detection Program Office
  ตั้งอยู่ที่: ชั้น 8 อาคารเกษมกิจ
             120 ถนนสีลม
             บางรัก กรุงเทพฯ 10500

  โทร: 02-234-7950-5
  email: [email protected]

  เพื่อความสะดวกรวดเร็ว โปรดทำการนัดหมายล่วงหน้าทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมล์

  อัตราค่าบริการ 2600 บาท

  ข้อมูลเพิ่มเติม www.britishembassy.gov.uk

  จากคุณ : num350 - [ 13 มิ.ย. 50 11:17:03 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม