◀ Previous Next ▶ Up ▲


  พช.ตั้งธงเก็บข้อมูล จปฐ.16 ล้านครัว ทุ่มงบฯอุดหนุน/ตีกรอบไม่เกินแผน 10 กวาดได้ครบ 62 ล้านคน

  ...........นายจารุพงศ์ พลเดช รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ในการดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 กรมฯ ได้จัดสรรงบประมาณดำเนินงานตลอดระยะเวลา 5 ปีเป็นจำนวนเงิน 46 ล้านบาท โดยงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมานั้น จะนำมาใช้ประโยชน์ในส่วนของการพิมพ์แบบตัวอย่างการเก็บข้อมูล จปฐ. เพื่อแจกจ่ายให้แก่ท้องถิ่นไปดำเนินการจัดเก็บข้อมูล รวมไปถึงการศึกษา วิจัย วิเคราะห์ การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในส่วนที่มีปัญหาเพื่อเร่งดำเนินการแก้ไข ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการศึกษาวิจัย โปรแกรมสำหรับเครื่องพ็อกเก็ต พีซี ที่นำมาใช้จัดเก็บและวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

              อย่างไรก็ตาม งบประมาณการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ในแต่ละปีคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 420-500 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งละ 60,000 บาท รวมประมาณ 7,000 แห่ง รวมถึงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในพื้นที่เขตเทศบาลต่างๆ ด้วย ซึ่งค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บจะเป็นในส่วนของค่าจ้างให้แก่ผู้นำชุมชน หรือ อาสาสมัครที่จัดเก็บข้อมูล โดยจะได้อัตราค่าตอบแทนการเก็บข้อมูลรายละ 10-15 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายในการประมวลข้อมูลรายละ 3-5 บาท

              รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ที่ผ่านมายังไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บได้ครบทุกครัวเรือนโดยเฉพาะในเขตเทศบาลและกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ภายในแผนฯ ฉบับที่ 10 กรมฯ ตั้งเป้าจะเก็บข้อมูล จปฐ. ได้ครบทั้ง 16 ล้านครัวเรือน 62 ล้านคนทั่วประเทศ และจะประกาศผลการจัดเก็บให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี

               สำหรับการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในปี 2549 ที่ผ่านมา สามารถจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ 75 จังหวัด 876 อำเภอ 7,373 ตำบล 75,825 หมู่บ้าน 8,785,803 ครัวเรือน 34,334,107 คน แบ่งเป็นเขตชนบท 30,901,178 คน และเขตเมือง 3,432,929 คน โดยในเขตกรุงเทพมหานคร ล่าสุดเป็นข้อมูลที่จัดเก็บในปี 2547 จัดเก็บในพื้นที่ 50 เขต 627 ชุมชน 59,417 ครัวเรือน 2,924,030 คน

  ที่มา http://www.phtnet.org/content.asp?mod=news&action=view&id=216

  จากคุณ : ญี่ปุ่น35 - [ 13 มี.ค. 50 14:50:03 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม