◀ Previous Next ▶ Up ▲


    กลางปี 50 ส่งออกผลไม้สด 6 ชนิดไปยังสหรัฐ ตั้งเป้าปีแรกมีส่งออกไปไม่น้อยกว่า 700 ล้าน

    ..........นายธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาเปิดตลาดผลไม้สดไทย 6 ชนิดไปยังสหรัฐอเมริกา ว่า ล่าสุดทางสหรัฐได้ทำประชาพิจารณ์ และออกร่างประกาศสุดท้ายอนุญาตนำเข้าผลไม้สดทั้ง 6 ชนิดของไทย ได้แก่ มะม่วง ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด เงาะและสับปะรดแล้ว ขั้นตอนต่อไปภายในเดือนมีนาคม 2550 ผู้เชี่ยวชาญด้านการฉายรังสีของสหรัฐ จะเดินทางมาตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานฉายรังสีของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จากนั้นคาดว่าเดือนเมษายนจะสามารถลงนามร่วมแผนปฏิบัติการการฉายรังสีผลไม้สดเพื่อการส่งออกระหว่างไทย-สหรัฐ ได้ ทำให้ไทยจะสามารถส่งออกผลไม้สดฉายรังสีไปยังสหรัฐภายในกลางปี 2550 ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลที่ผลไม้ส่วนใหญ่ของไทย ออกสู่ตลาด  

                ทั้งนี้ ในแต่ละปีสหรัฐมีการนำเข้าผลไม้ทุกประเภทจำนวน 77,000 ตัน ซึ่งผลไม้เมืองร้อนคิดเป็นสัดส่วนกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณนำเข้าทั้งหมด จึงนับเป็นตลาดผลไม้ที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มที่จะขยายการส่งออกเพิ่มขึ้น โดยภายหลังการลงนามร่วมแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว กระทรวงเกษตรฯ ตั้งเป้าว่า ภายในปีแรกจะสามารถส่งออกผลไม้สดฉายรังสีไปยังสหรัฐ คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 700 ล้านบาท จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณามาตรการสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนพัฒนาโรงงานฉายรังสีเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออกผลไม้สดไทยสูงได้ถึงปีละ 2,000-3,000 ล้านบาท

    ที่มา http://www.phtnet.org/content.asp?mod=news&action=view&id=213

    จากคุณ : ญี่ปุ่น35 - [ 13 มี.ค. 50 14:44:37 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม