◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  เมืองไทยจงตื่นเถิด คำเตือนสติคนไทย

  เอามาให้อ่านกัน
  เป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อสร้างความรู้สึกและความรักในชาติไทย(ชาตินิยม)
  ** ตัดมาแค่บางส่วนซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเพราะองค์พระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาคนจีนที่เข้ามาในไทยสมัยก่อน
                 เมืองไทยจงตื่นเถิด
                     คำเตือนสติคนไทย
       ชนชาวร่วมชาติไทยของข้าพเจ้าทั้งหลายนี้จงตื่นเถิด ..ชาติทุกชาติย่อมพ้นภัย ความจงรักภักดี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความกล้าหาญ ความพยายามอันมั่นคงแห่งชนชาตินั้น
       ประเทศสยามต้องหวังหากำลังจากชาวไทย อาวุธไทยต้องรักษาดินแดนไทย และชาติไทยที่จะหวังมั่นคงอยู่ต่อไปได้ ก็ต้องอาศัยกำลังและความรู้สึกรักชาติอันแท้จริงแห่งบุคคลซึ่งเป็นคนไทยโดยเฉพาะ
  ** พระองค์ทรงใช้นามแฝงว่า อัศวพาหุ
  ตอนนี้ดูเหมือนบ้านเมืองกำลังร้อนๆยังไงไม่รู้ อยากให้เมืองไทยเหมือนเดิม สยามเมืองยิ้มกลับมา
  **เพิ่มเติม คัดมาจากหนังสือ  การเมืองการปกครองไทย หลายมิติ ของ รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิท วงศ์สุรวัฒน์
  อ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันเป็นอ.ที่เคารพยิ่ง

  จากคุณ : ปัจเอนก เจกชน - [ 23 ก.ค. 50 00:48:12 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม