◀ Previous Next ▶ Up ▲


  จัดประชุมเคหเศรษฐศาสตร์(คหกรรม)ที่ม.เกษตรค่ะ

  โครงการสัมมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖
  เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม”
  วันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙
  ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


  ค่าลงทะเบียน

  ค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๐๐๐ บาท  (รวมค่าอาหารกลางวัน ๒ มื้อ และอาหารว่าง ๔ มื้อ)

  วัตถุประสงค์

  ๑. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “เศรษฐกิจพอเพียง”
  ๒. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสอดแทรกหลักเศรษฐกิจพอเพียงในงานคหกรรมศาสตร์
  ๓. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม
  ๔. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานอื่นทางคหกรรมศาสตร์

  จากคุณ : tann_p - [ 8 ธ.ค. 49 11:35:14 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม