◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


    แก้ไขเพิ่มเติม ม.77 ของรธน.2540

    แก้ไขเพิ่มเติม ม.77 คุณธรรมจริยธรรม ต้องมีมาตรฐาน
    รธน. 2540 ม.77(เดิม) รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง จัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และพนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน้าที่ แก้ไขและเพิ่มเติมให้เป็นดังนี้.."รัฐต้องจัดให้มีแผนพัฒนาการเมือง ต้องจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง(ทุกระดับ)ข้าราชการ(ทุกระดับ)พนักงานหรือลูกจ้างอื่นของรัฐ(ทุกระดับ)รวมทั้งองค์กรอิสระที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญนี้(ทุกองค์กร)เพื่อป้องกันและแก้ไขการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฎิบัติหน้าที่ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน เพิ่มเติมให้มีวรรค 2... ต้องจัดให้มีกระบวนการหรือคณะกรรมการตรวจสอบวัดผลและประเมินผลถึงมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้กระบวนการหรือคณะกรรมการดังกล่าวในวรรคหนึ่งทุกคณะ สามารถแสดงถึงมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ให้สาธารณะชนหรือประชาชนได้ทราบเพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของสังคม เหตุผล...การที่ระบอบประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่ต้องล้มลุกคลุกคลานอยู่ในปัจจุจบันนี้เป็นเพราะคนขาดคุณธรรม จริยธรรมในการที่จะปฎิบัติตามรัฐธรรมนูญ คุณธรรมจริยธรรม ฟังดูชื่อเหมือนจะเป็นนามธรรม คือมีแต่ชื่อ แต่จริงๆแล้วมีมาตรฐานที่จะวัดได้ อาจจะคำนวนออกมาเป็นตังเลขทางสถิติของคณิตศาสตร์ได้ด้วยซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นการ เก็บข้อมูล การแจกแจงความถี่ การคำนวนออกมาเป็นสถิติ และวัดผลก็จะสามารถ กำหนดเป็นมาตรฐานของคุณธรรมจริยธรรมได้ แล้วก็สามารถที่จะบอกได้ว่า บุคคลนั้นๆ มีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับใด.....เมื่อพบปัญหาว่าเกิดเพราะคนก็ต้องแก้ที่คน มิใช่เทียวแก้อยู่ที่ตัวอักษร เพราะถ้าหากคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมแล้ว ตัวบทกฎหมายที่เราเขียนกันนั้น หาใช่เป้าหมายของการอยู่ร่วมกันอย่างอยู่เย็นเป็นสุข.....คุณธรรมจริยธรรมนั่นเทียว..คือธรรมนูญแท้จริง

    จากคุณ : หนุ่มฮวงซุ๊ย - [ 16 มี.ค. 50 10:04:06 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม