◀ Previous Next ▶ Up ▲


  อาจารย์สำนักวิทย์ ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล “นักวิทย์รุ่นเยาว์ฯ”

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จากสภาวิทยาศาสตร์แห่งโลกที่สามสาขาชีววิทยา ประจำปี 2548 (2005 TWAS Prize for Young Scientist in Thailand) พร้อมทุนวิจัยจำนวน 2,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 8 หมื่นบาทจากสภาวิทยาศาสตร์แห่งโลกที่สาม (Third World Academy of Science: TWAS) ของยูเนสโก
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เปิดเผยถึงผลงานที่ได้รับรางวัลดังกล่าวว่า โดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบศึกษาพฤติกรรมของสัตว์และระบบนิเวศวิทยาของสัตว์ โดยเริ่มทำการศึกษาอย่างจริงจังตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความสนใจทางด้านนี้เหมือนกัน จึงได้ร่วมกันทำงานวิจัย เน้นศึกษาใน 4 เรื่องหลัก คือ ปลากัดป่า (Betta splendens) โดยศึกษาถึงลักษณะแหล่งที่อยู่อาศัยของปลากัดป่าในธรรมชาติ ผลของขนาดตัวและขนาดหวอดต่อพฤติกรรมการเลือกคู่ของปลากัดป่าเพศเมีย รวมถึงศึกษาเรื่องการแข่งขันระหว่างปลากัดป่าเพศผู้ ผลของชนิดผู้บุกรุกและช่วงระยะเวลาในการสืบพันธุ์ต่อการป้องกันอาณาเขตของปลากัดป่าเพศผู้ นอกจากนี้ยังได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปลากริมในธรรมชาติ ซึ่งเป็นปลาที่พบในบริเวณเดียวกับปลากัดป่าด้วย
  ศึกษาเกี่ยวกับ ปูก้ามดาบ (Uca sp.) ในภาคใต้ของประเทศไทย ว่าขนาดกระดองและการเป็นเจ้าของอาณาเขตมีผลต่อการชนะการต่อสู้ในปูก้ามดาบ (Uca vocans hesperiae) และผลของขนาดตัวต่อพฤติกรรมการเลือกคู่และการแข่งขันระหว่างปูก้ามดาบ (Uca paradussumieri) ตลอดจนศึกษาถึงลักษณะสัณฐานวิทยา ความหนาแน่นของประชากรและ อัตราส่วนทางเพศของปูก้ามดาบในภาคใต้ของประเทศไทย
  การศึกษาความหลากหลายของสปีชีส์ปลาน้ำตก และความสัมพันธ์กับลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของน้ำตกในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน ศึกษาความสัมพันธ์ด้านลักษณะทางด้านสัณฐานวิทยาที่หลากหลาย (Morphometric variation) ของปลาพลวงกับแหล่งน้ำตกที่พบในเขตอุทยานแห่งชาติเขานัน ซึ่งการศึกษาเหล่านี้จะช่วยในการอนุรักษ์และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต และเรื่องสุดท้ายคือการศึกษาผลของภูมิอากาศต่อการเกิดไข้เลือดออกในภาคใต้ ผลของวัฒนธรรมทางสังคม ศาสนา และ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดนครศรีธรรมราช
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา กล่าวต่อว่า ได้นำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาใน 4 เรื่องหลักดังกล่าวให้คณะกรรมการตัดสินรางวัล TWAS พิจารณา จนได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สาขาชีววิทยา ประจำปี 2548 (2005 TWAS Prize for Young Scientist in Thailand)
  อนึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ เป็นคนที่ 9 ของประเทศไทย และเป็นคนที่ 3 ของสาขาชีววิทยาที่ได้รับรางวัลนี้ โดยก่อนหน้านี้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2547 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมถ์ และรางวัลทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีรุ่นใหม่ ประจำปี 2547” ด้วย

  จากคุณ : sopana - [ 21 ก.ย. 49 15:17:25 A:202.28.68.12 X: ]

 
 กระทู้ยอดนิยม