◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  เชิญชวน เพื่อนๆ นักดำน้ำร่วมกิจกรรมเก็บขยะใต้น้ำ ถวายในหลวงค่ะ

  โครงการ
  “คุ้งกระเบนรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน  เก็บขยะร่วมกัน  เพื่อสานฝันทะเลงาม”
  วันที่ 9 ธันวาคม 2549
  เวลา 8.00 น. จนถึงเย็น

  1. โครงการ  “คุ้งกระเบนรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน เก็บขยะร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม”


  2. หลักการและเหตุผล
  ชายหาดเจ้าหลาว และแหลมเสด็จ เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลที่สวยงาม และมีความสำคัญที่สุดของจังหวัดจันทบุรี ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 300,000 คน/ปี ชายหาดเจ้าหลาวและชายหาดแหลมเสด็จเป็นบริวณที่มีแนวปะการังชายฝั่งที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาทางทะเลเป็นอย่างมาก อีกทั้งเป็นพื้นที่ทำประมงชายฝั่งพื้นบ้าน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญ  แต่เนื่องจากภาคบริการท่องเที่ยวในพื้นที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในขณะที่มีการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง แต่การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวยังขาดการวางแผนที่เหมาะสม อีกทั้งชายหาดเจ้าหลาวและแหลมเสด็จ ยังได้รับผลกระทบจากขยะที่ล่องลอยมากับสายน้ำบริเวณชายฝั่งทะเล ทำให้มีความสวยงามตามธรรมชาติต้องลดน้อยด้อยลง ไม่เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และยังมีผลกระทบต่อปะการังในพื้นที่ดังกล่าวด้วย ดังนั้นการทำความสะอาดชายหาดและเก็บขยะใต้ทะเลจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่ซึ่งจะทำให้การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และเกิดความยั่งยืน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได้จัดทำโครงการ “คุ้งกระเบนรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน เก็บขยะร่วมกัน เพื่อสานฝันทะเลงาม”  ซึ่งศุนย์ฯได้ดำเนินการประสานงานขอความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคราชการและเอกชน โดยได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งและดำเนินการผ่านมาแล้ว 2 ครั้ง เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดชายหาด และอนุรักษ์ทรัพยากรปะการังแหลมเสด็จ-หาดเจ้าหลาว ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตลอดไป รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชายหาดทะเลที่สวยงามของจังหวัดจันทบุรีให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

                         

  3. วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด และอนุรักษ์ปะการัง ให้แก่เยาวชน ประชาชน และผู้ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  2. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

  3. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชายหาดและใต้ทะเลที่สวยงามของจังหวัดจันทบุรี

  4. เป้าหมาย

  1. จัดให้มีการทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวชายหาดเจ้าหลาว แหลมเสด็จ และท้องทะเล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีนักดำน้ำอาสาสมัครประมาณ 300 คน ร่วมดำน้ำทำความสะอาดใต้ท้องทะเลบริเวณแนวปะการังชายหาด       เจ้าหลาว เกาะช่องสะบ้าและแหลมเสด็จ  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

  2. นักเรียน นักศึกษา ประชาชน หน่วยราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายประมาณ 2,000 คน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณชายหาดเจ้าหลาว และชายหาดแหลมเสด็จ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  5. งบประมาณ
                                                                             ----

  6.พื้นที่ดำเนินการ

  ชายหาด และทะเลเจ้าหลาว แหลมเสด็จ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี


  7. ระยะเวลาดำเนินการ
           
  วันเสาร์ที่ 9  ธันวาคม 2549

  8. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ
             ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

             ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

             คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี  9.แผนการดำเนินงาน

  1.วางแผน ประสานงานและเชิญนักประดำน้ำทีมหลักเข้าสำรวจพื้นที่เบื้องต้นเพื่อกำหนดจุดเป้าหมาย ในเดือนตุลาคม 2549 พร้อมทั้งสรุปผลการสำรวจ เพื่อจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานทำความสะอาดใต้ทะเล
  2.จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำแผนและกำหนดแนวทางการทำความสะอาดชายหาดเจ้าหลาว แหลมเสด็จ ร่วมกันระหว่างประชาชน ร้านค้า โรงเรียน และหน่วยราชการ
  3.จัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์งานโครงการฯประสานงานสื่อสารมวลชนและ web site เพื่อเผยแพร่กิจกรรม และเปิดรับสมัครนักดำน้ำอาสาสมัครร่วมเก็บขยะใต้ทะเล
  4.กำหนดพื้นที่ชายหาดที่จะทำความสะอาดตั้งแต่ชายหาดเจ้าหลาวถึงชายหาดแหลมเสด็จ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินการที่จัดทำไว้
  5.สำรวจระดับพิเศษและกำหนดพื้นที่ในทะเลที่จะดำเนินการเก็บขยะใต้ทะเลในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
  6.ดำเนินการทำความสะอาดชายหาดเจ้าหลาว แหลมเสด็จ และเก็บขยะใต้ทะเล พร้อมแยกชนิดขยะและชั่งน้ำหนักขยะที่เก็บจากใต้ทะเล


  10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1.   ชายหาดและท้องทะเลเจ้าหลาวและแหลมเสด็จ ได้รับการฟื้นฟูสภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพของจังหวัดจันทบุรี
  2. สร้างจิตสำนึก ความเข้าใจการพัฒนาและอนุรักษ์แก่นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
  3. ชายหาดและท้องทะเลเจ้าหลาวและแหลมเสด็จเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ยั่งยืน และเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว

  จากคุณ : Box Fish - [ 1 พ.ย. 49 10:45:55 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม