witpoko.com


    ทดลองเพาะไรแดงอย่างง่ายๆ

    ผมเลี้ยงปลาหางนกยูงในอ่างบัว น้ำมันมีสีเขียวตลอดเมื่อเลยลองตักปลาหางนกยูงออก และใส่ไรน้ำจืด(ไรแดง) ปรากฏว่าผ่านมา 3 วันแล้วไรแดงก็เพิ่มจำนวนขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะมีอีกก็วันไว้จะมาบอกเป็นระยะ

    จากคุณ : ranchu (Mr.???) - [10 ก.ค. 11:01:48]

 
 


mobile = False