witpoko.com


    วิธีการปลูกบัวในกระถางให้เจริญและออกดอก

    ใครรู้วิธีปลูกบัวในกระถางให้ออกดอก ช่วยบอกหน่อยและใส่ปุ่ยอะไรครับ

    จากคุณ : WWW.VIJIT_K@YAHOO.COM - [7 ก.ค. 15:05:57]

 
 


mobile = False