◀ Previous Next ▶ Up ▲


witpoko.com


ทำไมเครื่องถึงกิน HD ขนาดนี้ลˆะครับ?

เครื่องที่ทำงานนˆะครับ G4/350...OS9.2.2 มีป’ญหาฮารŒดดิสกŒเสียบˆอยมากครับ รวมๆ แล‰ว ใช‰มาเกือบจะทุกยี่ห‰อแล‰ว เริ่มตั้งแตˆ Western Digital...Seagate....IBM...ลˆาสุด Maxtor อีก 2 ตัว ภายในเวลาประมาณ 4 ป•เองครับ เฉลี่ยแล‰วหนึ่งตัวใช‰ไมˆเกินป• Maxtor เมื่อวานนี้ก็เดี้ยง ใช‰ไมˆถึง 6 เดือนเลย คือมันจะมีอาการเหมือนๆ กัน คือ เริ่มด‰วย เครื่องจะฟ„องวˆาฮารŒดิสกŒมีป’ญหา (งานยังอยูˆนะครับ) พอใช‰ Disk First Aid verify ดูก็จะพบป’ญหา
"...Checking Catalog BTree
Problem : Invalid Key Lenght, 4, 2514
Problem were found, but Disk First Aid can not repair them.....
พอ Disk First Aid ซˆอมไมˆได‰ ผมก็ใช‰ Norton ซˆอม ครั้งแรกก็ fix ได‰ แตˆก็ใช‰ได‰ประมาณ 2-3 วัน มันก็เป“นอีก คราวนี้ใช‰ Norton ซˆอมมันก็จะ Eror ตลอด จนต‰องฟอรŒแมทใหมˆ ขนาดฟอรŒแมทใหมˆแล‰วเนี่ยใช‰ได‰ไมˆกี่เดือนก็เป“นอีก เปลี่ยนใหมˆกี่ลูกก็จะเป“นแบบนี้ตลอดเลยครับ เซ็งจริงๆ ทั้งๆ ที่ผมเป“นคนที่ใช‰เครื่องอยˆางระมัดระวังกวˆาคนอื่นด‰วยซ้ำไป คือไมˆได‰ใช‰ดูหนังฟ’งเพลง, ไมˆได‰เลˆนเกม ไมˆได‰โหลดโปรแกรมแปลกๆ มาใช‰ มีการป„องกันไวรัส และก็ไมˆได‰เป”ดใช‰งานนานไปกวˆาเครื่องคนอื่นเลย คือพูดงˆายๆ เครื่องผมเป“นเครื่องที่ไมˆได‰ใช‰งานฮารŒดิสกŒหนักหนาอะไร ใช‰โปรแกรมกราฟฟ”กทั่วไป ไมˆได‰ใช‰ Render3D ด‰วย
ที่เลˆาซะยืดยาวเนี่ยคือผมมีข‰อสงสัยวˆาเป“นไปได‰มั๊ยครับที่สาเหตุมันอาจจะเกิดจาก Power Supply มันจˆายไฟไมˆเสถียร คือบางครั้งมันอาจจะจˆายไฟกระชาก เลยทำให‰ฮารŒดิสกŒมันเสียไวกวˆาที่ควร หรือมีใครพอรู‰วˆาเกิดจากสาเหตุอื่นได‰อีกก็รบกวนชˆวยบอกด‰วยนะครับ เพราะเบื่อมากเลยครับ......ขอบคุณมากครับผม


จากคุณ : .psd [10 ก.ค. 2547 - 04:22:18]

กระทู้ยอดนิยม