◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  คำถามเกียวกับการจัดตั้งบริษัทที่มีการลงหุ้นด้วยแรงงาน และเงิน

  กรณีที่บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท มีหุ้นส่วน 10 คนลงหุ้นคนละ 1 แสนบาทเท่าๆ กัน

  1. ทุนที่ชำระ 75% โดยแต่ละคนลงหุ้นเป็นแรงงานคนละ 50,000 บาท และเป็นเงิน คนละ  25,000 บาท  สามารถทำได้หรือไม่?

  2. ตอนทำบัญชีจะต้องนำแรงงานทีเป็นทุนมาแปลงเป็นค่าใช้จ่ายเหมือนการจ่ายเงินเดือนพนักงานหรือไม่?

  3. กรณีบริษัทยังไม่มีพนักงาน (มีเฉพาะหุ้นส่วนที่ลงหุ้นด้วยแรงงาน) จำเป็นต้องลงทะเบียนประกันสังคมด้วยหรือไม่?

  4. ผู้ที่ลงหุ้นเป็นแรงงาน  จะถือหุ้น(5 หมื่นบาทจากการลงแรงงาน) ที่ลงไปว่าเป็นรายได้  หรือไม่

  5. ถ้าถือว่าเป็นรายได้ จะต้องนำรายได้จากข้อ 4 ไปประเมินภาษีบุคคลธรรมดาหรือไม่?

  6. ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  ถ้าในรายงานการประชุมตั้งบริษัท ยังไม่มีการพิจารณาเลือกตั้งผู้ตราจสอบบัญชี และกำหนดสินจ้าง  สามารถกระทำได้หรือไม่?  หรือถ้ามีการกำหนดไปแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่?

  ขอบคุณครับ

  จากคุณ : jwincorp - [ 18 ต.ค. 48 09:55:13 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม