◀ Previous Next ▶ Up ▲


  ขอเชิญร่วมสัมมนา Super manager 2005 โดย วิทยากรระดับแนวหน้าของประเทศ.. พฤษภาคมนี้

  สถาบันพัฒนาธุรกิจไทย-อเมริกัน –สถาบันวิทยาการบริหารสากล
  ขอเชิญร่วมสัมมนา Super Manager Advance Vision

  หัวข้อการอบรมสัมมนา
  1. กระแสโลกาภิวัตน์ วิสัยทัศน์ผู้จัดการ (Globalization and Super Manager)
  2. การปกครอง การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและธุรกิจปี 2005 - 2006 (Business Factors: Vision 2005 - 2006)
  3. บุคลิกภาพและมาดผู้จัดการ (Personality Development for Manager)
  4. นรลักษณ์ผู้จัดการกับการเสริมสร้างพลังในการบริหารงาน (Transactional Analysis and Empowerment)
  5. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของวันนี้และวันข้างหน้า ( The Prospect of Human Resource Management)
  6. จัดการอย่างไรได้ทั้งใจได้ทั้งงาน (Motivation and Behavioral Modification)
  7. การสื่อสาร การกระจายงาน ติดตามงาน (Effective Communication, Delegation, and Monitoring)
  8. วางแผนอย่างไรถูกใจ CEO และทีมงาน (Strategic Planning)
  9. ผู้จัดการและความคิดสร้างสรรค์เชิงพุทธ (Creative Thinking)
  10. การตลาดพิชิตชัยยุคไอที (Marketing for Manager)
  11. ศิลปะการนำเสนอที่เข้าตาและโดนใจ (Presentation Technique for Manager)
  12. การวิเคราะห์ เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์และการครองใจ (Human Behavior Analysis for Administration :
  216 Behavior Patterns)
  13. ศาสตร์และศิลป์แห่งการเป็นผู้นำประชุม (Professional Conducting of the Meeting)
  14. การบริหารเวลา บริหารความขัดแย้ง และการเจรจาต่อรอง (Time Management, Conflicts Management,
  and Business Negotiation)
  15. การทำงานเป็นทีม และการสร้างทีมสปิริต (Effective Team Working & Team Spirit)
  16. การวิจัย สำหรับธุรกิจ (Business Research)
  17. การสัมมนา และการเสนอผลงาน เรื่อง วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์การจัดการ ปี 2005 – 2006

  วิทยากร
  1. ดร. พระมโน เมตฺตานนฺโท
  ที่ปรึกษาพิเศษ เลขาธิการองค์การสหประชาชาติฝ่ายกิจการพุทธศาสนา
  2. รองศาสตราจารย์ ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
  คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน การวางแผนกลยุทธ์
  3. ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
  ผู้อำนวยการวิจัยด้านเศรษฐกิจสารสนเทศ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
  4. ดร. อนุสรณ์ ธรรมใจ
  ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักวิจัยและวางแผน ธนาคารไทยธนาคาร
  นักวิเคราะห์ และคาดการณ์เศรษฐกิจ อันดับหนึ่งของประเทศไทย
  5.รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรณ แสงสุวรรณ
  หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
  6.รองศาสตราจารย์ ประสงค์ จันทองจีน
  อดีตผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  กรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ (องค์การมหาชน)
  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการบริหาร
  7.อาจารย์ถาวร โชติชื่น
  ผู้อำนวยการสำนักเพิ่มผลผลิต เครือบริษัท เบทาโกร
  นักบริหาร และนักพูดที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ
  8.อาจารย์ณรงค์ ช่อนาม
  วิทยากรสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ จอห์น โรเบิร์ต พาวเวอร์ส
  9.คุณชุติมา โศภิษฐ์พงศธร
  นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษา ไทย – ญี่ปุ่น
  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล และทุนมนุษย์

  กำหนด วัน และ สถานที่สัมมนา (รวม 8 วัน)
  1.วันเสาร์ - อาทิตย์ 14 – 15 พฤษภาคม 2548
  2.วันเสาร์ - อาทิตย์ 18 – 19 มิถุนายน 2548
  3.วันเสาร์ - อาทิตย์ 16 – 17 กรกฎาคม 2548
  4.วันเสาร์ - อาทิตย์ 20 – 21 สิงหาคม 2548
  ณ โรงแรม สยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา เวลาสัมมนา 9:00 – 16:30 น.

  ** สมัครสัมมนา/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  สถาบันพัฒนาธุรกิจไทย-อเมริกัน โทรศัพท์ 0-2882-5814 หรือ [email protected] -develop.com

  จากคุณ : t_kritty - [ 12 เม.ย. 48 13:20:34 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม