◀ Previous Next ▶ Up ▲


  ทำไมจึงสวย รวยทรัพย์ และสูงศักดิ์

  “บุญวาสนามาจากการบริจาค” เป็นพระสูตรในพุทธศาสนาที่ได้รวบรวมพุทธโอวาทแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสถึงบุญอันสำเร็จด้วยทาน ให้ชาวโลกได้ประจักษ์และเข้าใจในบุญญานุภาพแห่งทานอันเป็นเหตุให้มนุษย์มีสภาพชีวิตที่แตกต่างกันไปในอายุ วรรณะ สุข ยศ ฯ ทั้งโลกนี้และโลกหน้า ดั่งที่พระองค์ทรงตรัสสรรเสริญว่า ผู้ให้ทานย่อมเป็นผู้กำชัยไว้ทั้งสองโลก คือ
  ... เพื่อประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบัน 1
  ... เพื่อความสุขในสัมปรายภพ 1
  ด้วยเหตุนี้ “การบริจาค” จึงเป็นหลักประกันชีวิตที่ดีที่สุด อันผู้มีปัญญาได้เลือกแล้ว เมื่อบริจาคย่อมเป็น “บุญ” อันเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวไม่ให้ชีวิตตกลงไปในทางที่ชั่ว ให้ดำรงอยู่แต่ในทางที่ดีตลอดเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ อีกทั้งบุญเป็นขุมทรัพย์ เมื่อมีอยู่ติดตัวแล้วจะอำนวยประโยชน์และความสุขคือ “วาสนา” มาให้อย่างมากมาย เหนือสิ่งใดเมื่อจากไปในโลกหน้า บุญก็ยังตามติดเป็นที่พึ่งที่ยึดถือให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีอีกด้วย ...
  อานิสงส์แห่งธรรมทาน
  พุทธพจน์:
  “...ดูกรสุภูติ หากชายคนหนึ่งทำทานโดยการ
  ถวายทานด้วยสมบัติกองสูงเท่ากับภูเขาพระสุเมรุทั้ง
  จักรวาลมารวมกัน ส่วนอีกคนหนึ่ง รับฟังคำสอนไว้
  ในใจ อ่าน เรียนรู้ จดจำ แล้วสั่งสอนผู้อื่น
  บุญกุศลของชายคนแรกยังไม่มากเท่าหนึ่งใน
  ร้อย หนึ่งในพัน หนึ่งในแสน ของบุญกุศลที่ชายคน
  ที่สองได้รับ เพราะไม่สามารถจะเปรียบกันได้เลย”

  มีเรื่องให้อ่านมากมายเช่น
  • บุญวาสนามาจากการบริจาคเรื่องจริงฤาอุบาย
  • มิจฉาเป็นเหตุ
  • บุรุษตาบอด
  • เห็นต่างกัน
  • พรหมโลกมีจริง
  • ผู้กำชัยทั้ง 2 โลก
  • อำนาจแห่งผลบุญวาสนา
  • ผลบุญในมนุษย์โลก
  • ทำไมไม่สวย แต่รวย และสูงศักดิ์
  • ทำไมจึงสวย แต่ยากจน และต่ำศักดิ์
  • ทำไมจึงสวย รวยทรัพย์ และสูงศักดิ์
  • สิ่งที่ได้ยาก 5 ประการ
  • ผลบุญในเทวโลก
  • ผลแห่งการถวายน้ำ
  • ผลบุญในโลกเดรัจฉาน
  • ผลบุญในเปรตภูมิ
  • ผลแห่งการอุทิศ
  • ทานบดี... ผู้ให้คือเจ้าแห่งทาน
  • อานิสงส์แห่งการให้
  • ต่างกันที่เจตนา
  • บุญกุศลไร้ขอบเขต
  • ฟุ้งทวนลม
  • ทานของสัตบุรุษ
  • ให้ด้วยศรัทธา
  • ให้โดยเคารพ
  • สวรรค์อยู่ใกล้แค่เอื้อม
  • บุคคลผู้เป็นเลิศ
  • ให้ด้วยจิตอนุเคราะห์
  • ให้โดยกาลอันควร
  • ให้แล้วไม่เดือดร้อนตนและผู้อื่น
  • เป็นลาภของเราแล้วหนอ เราได้ดีแล้วหนอ...
  • ได้ผลตรงกันข้าม
  • ทักขิเณยบุคคล พึงให้ทานแก่คนเช่นไรได้ผลมาก
  • ให้แก่ผู้มีธรรม
  • ให้แก่ชนทั้งหลาย
  • ให้แก่สรรพสัตว์
  • ความบริสุทธิ์แห่งทาน
  • พึงให้ทานแก่คนเช่นไร... มีผลมาก
  • สัตบุรุษ
  • ห้วงบุญเหลือคณานับ
  • เขตที่มีผลมาก
  • ปัจจัยที่ให้กับผลที่ได้
  • ยอดแห่งทาน
  • ยิ่งให้ยิ่งเพิ่มกำไร
  • ทำบุญได้บุญ ทำบุญได้บาป
  • มหาทาน
  • ให้ทรัพย์เป็นทาน
  • ให้แรงกายเป็นทาน
  • ให้ธรรมะเป็นทาน
  • เหตุขัดขวางมิให้บุคคลบริจาค
  • อะไรๆ ก็ของเรา
  • บุคคลอันไม่พึงคบหาสมาคม
  • แม้แต่พุทธะยังเมิน
  • ผู้ปราชัยทั้ง 2 โลก
  • บุญญานุภาพ
  • วิบากของคนตระหนี่
  • ภัยของคนตระหนี่
  • ศรัทธาบริจาคได้บุญมาก
  http://www.mindcyber.com/anuttraratham/gooddonation.php?gooddonationid=1

  จากคุณ : ple - [ 3 ธ.ค. 46 10:04:53 A:203.146.115.24 X: ]

 
 กระทู้ยอดนิยม