◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  แผนแห่งความรอด

  เรามาดู “ แผนแห่งความรอด “ ในความหมายของเรา เป็น “แผนแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่ “  หรือ “แผนแห่งความสว่างแห่งรัศมีภาพของพระคริสต์ “
  ทำไม? จึงต้องมีแผนแห่งความรอด                           ค้นหาและวิเคราะห์ ใน
  โมโรไน10:32  แท้จริงแล้วจงมาสู่พระคริสต์และถูกทำให้ดีพร้อมในพระองค์
  คำสอนและพันธสัญญา (คพ 20:59 )…..พวกเราจะเตือน  ชี้แจง แนะนำ และสอน และเชิญให้คนทั้งหลายมาสู่พระคริสต์
  องค์ประกอบทีสำคัญเกี่ยวกับ  แผนแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่   แผนแห่งการไถ่ แผนแห่งความรอด มีดังนี้
  PROGRAM  แผนแห่งความรอด
  มีการดำเนินเรื่องหลายฉาก
         “การเป็นอยู่ก่อนมตะ(เกิด)
              การสร้างทางวิญญาณ
               อำเภอใจ
               สงครามในสวรรค์
           การสร้างทางกายภาพ
          การตกและความเป็นมตะ
  การชดใช้
  หลักธรรมและพิธีการของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์
  (ศรัทธา   กลับใจ บัพติศมา  ของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์  อดทนถึงที่สุด)
  โลกแห่งวิญญาณ
  การพิพากษา
  การฟื้นคืนชีวิต”

  จากคุณ : anuwat5 - [ 22 ก.ย. 49 23:06:38 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม