◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ท่านได้รับเรียกให้ตัดแต่งสวนองุ่นครั้งสุดท้ายอีกก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์

  พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ออกมาในสมัยของเราในรัศมีภาพ พลังอำนาจ ระเบียบ และความสว่างแท้จริง
  เช่นทุกครั้งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีคนที่พระองค์ทรงยอมรับอยู่ในบรรดามนุษย์  องค์การและพระกิตติคุณเดียวกันกับที่พระคริสต์ทรงพลีพระชนม์และอัครสาวกหลั่งเลือดพิสูจน์ได้รับการสถาปนาอีกครั้งในชั่วอายุนี้

  พระกิตติคุณมาได้อย่างไร?    มาโดยปฏิบัติศาสนากิจของเทพผู้บริสุทธิของพระผู้เป็นเจ้า   ออกจากสวรรค์ ผู้สนทนากับชายคนหนึ่ง และเปิดเผยให้เขารู้ถึงความมืดที่ห่อหุ้มโลก และเผยให้รู้ถึงความมืดมิดที่ห่อหุ้มประชาชาติ   เหตุการณ์ เหล่านั้นที่ควรเกิดขึ้นในชั่วอายุนี้  และจะตามกันมาติดๆ  แม้จนถึงการเสด็จมาของพระมาไซยา

  เทพโมโรไน สอนโจเซฟ สมิธ   ให้รู้หลักธรรมเหล่านั้นซึ่งจำเป็นต่อความรอด  และพระเจ้าประทานพระบัญญัติ
  ผนึกฐานะปุโรหิตให้ท่าน และประทานพลังอำนาจให้ท่านปฏิบัติพิธีการแห่งพระนิเวศของพระเจ้า
  พระองค์ทรงบอกท่านว่าพระกิตติคุณมิได้อยู่ในบรรดามนุษย์ในช่วงเวลานั้น    ไม่มีองค์การแท้จริงของอาณาจักรของพระองค์ในโลกนี้  ผู้คนหันไปจากระเบียบที่แท้จริง เปลี่ยนแปลงพิธีการและฝ่าฝืนพันธสัญญาอันเป็นนิจ
  ตลอดจนสืบทอดคำโป้ปดมดเท็จและสิ่งที่หาประโยชน์อันใดมิได้  พระองค์ทรงบอกท่านว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องวางรากฐานสำหรับสถาปนาอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในบรรดามนุษย์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่สุดของโลกจะมาถึง”

  เปาโลกล่าวไว้อย่างองอาจว่า “ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประสริฐนั้นเป็นฤทธิเดชของพระเจ้า  เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด”     โรม1:16
  สิทธิชนยุคสุดท้ายกล่าวได้เช่นกันว่า “เราไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ   เราไม่มีความละอายที่จะกล่าวว่าโจเซฟ สมิธ เป็นศาสดาพยากรณ์(ความเชื่อส่วนตัว)  ของพระผู้เป็นเจ้า   เราไม่มีความละอายที่จะเป็นพยานว่า
  ท่านได้รับการเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า  และวางรากฐานของศาสนาจักรและอาณาจักรนี้บนแผ่นดินโลก
  เพราะนี่เป็นความจริง  และชายหรือหญิงคนใดก็ตามที่ได้รับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิจะเห็นและเข้าใจเรื่องดังกล่าว
   
  ท่านมีชีวิตอยู่จนกระทั่งได้รับกุญแจ  พิธีการ และกฎทั้งหมดที่เคยให้มนุษย์บนแผ่นดินโลกนับแต่คุณพ่อแอดัมลงมาจนถึงสมัยการประทานนี้
   ท่านได้รับพลังอำนาจและกุญแจภายใต้มือโมเสสเพื่อรวบรวมเชื้อสายอิสราเอลในยุคสุดท้าย
  ท่านได้รับกุญแจแห่งการผนึกภายใต้มือ  อิไลจะ   เพื่อหันใจบรรพบุรุษมาหาลูกหลานและหันใจลูกหลานไปหาบรรพบุรุษ
  ท่านได้รับฐานะอัครสาวกและทุกสิ่งที่เป็นของฐานะนั้นภายใต้มือเปโตร  ยากอบ  และยอห์น
  ท่านได้รับกุญแจ และพลังอำนาจทั้งหมดซึ่งเรียกร้องจากไม้ของโจเซพแห่งอียิปต์ ในมือเอฟราอิมภายใต้มือโมโรไน
  ท่านได้รับฐานะปุโรหิตแห่งแอรันพร้อมกุญแจและพลังอำนาจทั้งหมดของฐานะปุโรหิตนั้นภายใต้มือยอห์นผู้ถวายบัพติศมา พร้อมด้วยกุญแจอื่นและพลังอำนาจอื่นทั้งหมดที่เป็นของสมัยการประทาน
  และข้าพเจ้าไม่มีความละอายที่จะกล่าวว่าท่านเป็นศาสดาแห่งการฟื้นฟูของพระผู้เป็นเจ้า

  ท่านนำบันทึกของไม้ของโจเซฟในมือเอฟราฮิมออกมานั่นคือประวัติศาสตร์ของผู้อาศัยแต่โบราณในทวีปนี้
  โดยพลังอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า   ท่านแปลบันทึกดังกล่าว และจัดพิมพ์ในหลายภาษา นอกจากนี้ท่านยังได้จัดองค์กรศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้ายบนรากฐานของอัครสาวกและศาสดาด้วย
  โดยมีพระเยซูคริสต์เป็นศิลามุมเอก

  ผู้ชายได้รับการวางมือแต่งตั้งสู่ฐานะปุโรหิตและถูกส่งออกไปจากหลากหลายสาขาอาชีพเพื่อนำพระกิตติคุณนี้มาสู่โลก    พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกโจเซฟ สมิธ ว่าท่านได้รับเรียกให้ตัดแต่งสวนองุ่นอีกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนการเสด็จมาของบุตรมนุษย์      
  คำสอนและพันธสัญญา 24:19 เพราะเจ้าถูกเรียกมาลิดสวนองุ่นของเรา ด้วยการลิดที่มีพลัง แท้จริงแล้ว แม้เป็นครั้งสุดท้าย  และคนทั้งหมดนั้นที่เจ้าแต่งตั้งไว้ และเขาจะทำแม้ตามแบบฉบับนี้  เอเมน

  นับแต่นั้นมาเอ็ลเดอร์แห่งอิสราเอลหลายพันคนถูกส่งออกไปในโลกเพื่อสั่งสอนพระกิตติคุณ
  ขอให้มนุษย์ทุกคนอ่านการเปิดเผยในพระคัมภีร์คำสอนและพันธสัญญา  ซึ่งประทานผ่านท่านระหว่างเวลาอันน้อยนิดของท่านที่อยู่ในเนื้อหนัง   พระคัมภีร์เล่มนี้เป็นบันทึกที่มีความเป็นเลิศเล่มหนึ่งที่มนุษย์สักคนหนึ่งจะให้แก่ครอบครัวมนุษย์   ไม่เพียงเท่านี้ ท่านยังได้จัดตั้งเอ็นดาวเมนท์และทำงานอื่นอีกมากมาย ใครเลยจะทำได้มากกว่าท่านในช่วงเวลาไม่นานนักที่ท่านอยู่ในเนื้อหนัง   ท่านนำพิธีการทั้งหลายทั้งปวงที่เคยให้สิทธิชนยุคสุดท้ายออกมา  โดยแท้จริงแล้วนี่คือปาฏิหาริย์และสิ่งอัศจรรย์ที่ท่านกระทำเท่าที่ทำได้

  จากคุณ : anuwat5 - [ 21 ก.ย. 49 19:23:58 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม