◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  เราได้รับอนุญาตให้รู้ถึงวาระเวลาของพระเจ้าหรือไม่ ?

  1. เมื่อเขาทั้งหลายได้ประชุมพร้อมกัน  เขาจึงทูลถามพระองค์ว่า "พระองค์เจ้าข้า พระองค์จะทรงตั้งราชอาณาจักรขึ้นใหม่ ให้แก่ชนอิสราเอลในครั้งนี้หรือ"  พระองค์ตรัสตอบเขาว่า "ไม่ใช่ธุระของท่าน ที่จะรู้เวลาและวาระซึ่งพระบิดาได้ทรงกำหนดไว้ โดยสิทธิอำนาจของพระองค์..."  (กิจการ 1:6-7)
     หมายความว่าอย่างไร...
           - พระเจ้าทรงปกปิดกำหนดเวลาที่แน่นอนของเหตุการณ์ในวาระสุดท้ายไว้
           - หน้าที่หลักของเราคือ การประกาศพระกิตติคุณ ไม่ใช่มาคอยคาดเดาระยะเวลา

  2. โอ  คนหน้าซื่อใจคด  เจ้าทั้งหลายรู้จักวิจัยความเป็นไปของแผ่นดินและท้องฟ้า  แต่เหตุไฉนพวกเจ้าวิจัยความเป็นไปของยุคนี้ไม่ได้  (ลูกา 12:56) พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราเอาใจใส่ต่อเรื่องของเวลาและความสำคัญต่าง ๆ

  3. เราคือคริสตจักรแห่งวาระสุดท้าย
     หมายสำคัญแห่งการเสด็จกลับมาของพระคริสต์กำลังสำเร็จเป็นจริง  มัทธิว 24, มาระโก 13, ลูกา 21, 2เธสะโลนิกา 2, 2ทิโมธี 3:1-5, 2เปโต 3

  จากได้ที่สรุปคือพระองค์ไม่ได้บอกถึงเวลาที่แน่นอน เพียงแต่พระองค์บอกถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นหมายสำคัญเท่านั้น ขอให้พี่น้องคริสเตียนทุกคนจงพึงระวังไว้ สัตย์ซื่ออยู่ตลอดเวลา "...จงกระทำถุงใส่เงินสำหรับตนซึ่งไม่รู้เก่า  คือให้มีทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ซึ่งไม่รู้หมดสิ้น ที่ขโมยมิได้เข้ามาไกล้ และที่ตัวแมลงมิได้ทำลายเสีย เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใด ใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย"  ลูกา 12 : 33-34


  " ท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมด้วย เพราะในโมงยามที่ท่านไม่คิดไม่ฝัน
  บุตรมนุษย์จะเสด็จมา"  ลูกา 12:40

  ตอนนี้กำลังเขียนหนังสือ เรื่อง "สัญญาณเตือนโลกยุคสุดท้าย  ตามคำพยากรณ์บนคัมภีร์ไบเบิ้ล"  เพื่อส่งโปรเจคจบ ^^ ช่วยอธิฐานเผื่อให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยนะคับ  พระเจ้าอวยพรคับ

  จากคุณ : biyotom - [ 9 ก.ย. 49 13:29:52 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม