◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ธ ร ร ม ะ น อ ก ธ ร ร ม ม า ส น์ ( สั ท ธั ม ม ป ฏิ รู ป ก สู ต ร “ โมฆบุรุษทำพระศาสนาเลือนหาย ” )

  .

  เสฐียรพงษ์ วรรณปก  (ราชบัณฑิต)


  อักษรย่อชื่อคัมภีร์

  วินยฺ          วินัยปิฎก
  สํ.ส.          สังยุตนิกาย สคาวรรค
  สํ.นิ.          สังยุตนิกาย นิทานวรรค
  สํ.สฬ.        สังยุตนิกาย สฬายตนวรรค
  สํ.ข.          สังยุตนิกาย ขันธวารวรรค
  สํ.ม.          สังยุตนิกาย มหาวารวรรค
  ที.สี.          ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
  ที.ม.          ทีฆนิกาย มหาวรรค
  ที.ปา.         ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค
  ม.ม.          มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
  ม.มู.          มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

  ติดตามอ่านพระสูตรครั้งก่อนได้ที่เวบ

  http://members.thai.net/tron/index.htm

  ( คลิกตรง "กองหนังสือ" )  .
                                               สั ท ธั ม ม ป ฏิ รู ป ก สู ต  ร

                                      “ โมฆบุรุษทำพระศาสนาเลือนหาย ”
          พระมหากัสสปเถระเป็นพระสาวกที่ถือธุดงค์เคร่งครัด  ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่เป็น   “ธูตวาทะ” (กล่าวยกย่องการปฏิบัติขัดเกลาจิต)  วันหนึ่งท่านมหากัสสปะกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่า  เมื่อก่อนสิกขาบทมีน้อย  พระอรหันต์มีมาก  แต่เดี๋ยวนี้สิกขาบทมีมาก เพราะเหตุใดผู้บรรลุอรหัตผลจึงมีน้อย

          พระพุทธเจ้าตรัสว่า  เพราะหมู่สัตว์เลวลง  พระสัทธรรมจึงเลือนหายไป  สิกขาบทจึงมีมากขึ้น   มีพระอรหันต์น้อย  สัทธรรมปฏิรูป (สัทธรรมปลอม)  เกิดขึ้นเมื่อใด  พระธรรมก็เลือนหายไปเมื่อนั้น  เหมือนทองเก๊เกิดขึ้นทองแท้ก็หายไปฉะนั้น

          พระองค์ตรัสต่อไปว่า  ดิน  น้ำ  ลม  ไฟ  ทำให้พระสัทธรรมเลือนหายไปไม่ได้  มีแต่โมฆบุรุษ (คนไม่เอาไหน)  ในพระศาสนานี้เท่านั้นที่เกิดมาทำให้พระสัทธรรมเลือนหายไป  เหมือนเรือจะล่มก็เพราะต้นหนไม่ดี

          สาเหตุสำคัญที่ทำให้พระสัทธรรมเลือนหายไปก็คือ ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  ไม่เคารพพระศาสดา  ไม่เคารพพระธรรม  ไม่เคารพพรสงฆ์  ไม่เคารพสิกขา (ไม่ใส่ใจการศึกษา)  และไม่เคารพสมาธิ (ไม่ฝึกฝนจิต)

         

          ข้อความนี้จาก  สัทธัมมปฏิรูปกสูตร  คัดมาฝากเตือนใจครับ  “พระสัทธรรม”  ในที่นี้หมายถึงพระพุทธศาสนาโดยส่วนรวม  ถึงใครจะบอกว่ารักพระพุทธศาสนาอย่างไรก็ตาม  ถ้าไม่เคารพพระรัตนตรัย  ไม่ใส่ใจการศึกษา  ไม่ใส่ใจการฝึกฝนอบรมจิต  ไม่ทำให้พระพุทธศาสนายืนยาวได้

           มีแต่จะเป็น “มอด”  เจาะไชให้ศาสนาแหว่งเว้านั่นแล  ท่านผู้เจริญเอ๋ย                                                                         สํ.นิ.16/531-5/263-5
  .

  จากคุณ : สุธี - [ 7 ก.ค. 49 06:39:05 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม