◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ธ ร ร ม ะ น อ ก ธ ร ร ม ม า ส น์ ( พ ร า ห ม ณ สู ต ร "“ ยิ่งวิ่งเข้าหายิ่งห่างไกล ” หยุด ‘การไป’ เมื่อใดก็จะถึง " )

  .

  เสฐียรพงษ์ วรรณปก  (ราชบัณฑิต)


  อักษรย่อชื่อคัมภีร์

  วินยฺ          วินัยปิฎก
  สํ.ส.          สังยุตนิกาย สคาวรรค
  สํ.นิ.          สังยุตนิกาย นิทานวรรค
  สํ.สฬ.        สังยุตนิกาย สฬายตนวรรค
  สํ.ข.          สังยุตนิกาย ขันธวารวรรค
  สํ.ม.          สังยุตนิกาย มหาวารวรรค
  ที.สี.          ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
  ที.ม.          ทีฆนิกาย มหาวรรค
  ที.ปา.         ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค
  ม.ม.          มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
  ม.มู.          มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

  ติดตามอ่านพระสูตรครั้งก่อนได้ที่เวบ

  http://members.thai.net/tron/index.htm

  ( คลิกตรง "กองหนังสือ" )

  .

  จากคุณ : สุธี - [ 25 พ.ค. 49 07:31:57 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม