◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  จุดมุงหมายอันสูงสุด ของพระพุทธศาสนา...

  จากคู่มือ...สู่ความบริสุทธิ์ ชีวิตพรหมจรรย์

  โดย พระอาจารย์ไชยศรี ปัญญาวชิโร
  สำนักกรรมฐานธรรมธาตุวิสุทธิ์ จ.กาญจนบุรี

  ..........................

  "จุดมุงหมายอันสูงสุด ของพระพุทธศาสนา...คือ หลักการปฏิบัติที่จะทำให้ทุกชีวิต มีชีวิตประจำวันอยู่กับโลกแห่งสังขาร อย่างมีความสุข ร่มเย็นถาวร ไม่ต้องเป็นทุกข์กับสภาพแวดล้อม ความเป็นไปต่างๆของโลก ไม่ต้องทุกข์กับเรื่องคน สัตว์ ความเกี่ยวข้องกับ รูป รส กลิ่น เสียง รส เครื่องสัมผัส ไม่ต้องทุกข์กับอารมณ์ที่จะต้องเผชิญหน้าอยู่ตลอดเวลา ไม่ต้องทุกข์กับสังขารที่เปลี่ยนแปร บีบคั้น บังคับไม่ได้ ไม่ต้องทุกข์กับสิ่งต่างๆทุกชนิด เป็นการดับทุกข์ที่ร่างกาย จิตใจในปัจจุบัน และตลอดไปอย่างถาวร ดับความยึดมั่นสำคัญผิดในสังขารกายใจต้นตอแห่งทุกข์...เชื้อแห่งการเกิดมีสังขาร จะเป็นสังขารสุดท้าย ไม่ต้องมาเกิดมีสังขารเป็นทุกข์อีกต่อไป...เป็นการสิ้นสุดแห่งการเกิดตาย..."

  "...ความทุกข์ทั้งปวง มีเหตุอยู่ที่ความยึดมั่นสำคัญผิดในร่างกายจิตใจ โดยความเป็นตัวตน สัตว์ บุคคล เป็นเรา เป็นของเรา ความยึดมั่นสำคัญผิดนี้เกิดเพราะขาดการพิจารณาความจริงอยู่เสมอๆ เพราะความจริงของสังขาร ร่างกายจิตใจนี้ เขาประกาศ ปรากฏ เปิดเผย แสดงความเป็นจริงอยู่ตลอดเวลา เป็นอกาลิโก ไม่ขึ้นด้วยกาลเวลา ไม่มีข้างขึ้น ข้างแรม กลางวัน กลางคืน เช้า สาย บ่าย เย็น เวลาใด ยืน เดิน นั่ง หรือ นอน วัน เดือน หรือ ปี ธรรมชาติแห่งความจริงของสังขารนั้น สว่างจ้า ลุกโพลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ขึ้นด้วยกาล สถานที่..."

  ขอเวลาไปทำธุระก่อนนะคะ ว่างๆจะเข้ามาโพสท์ให้อ่านอีก

  จากคุณ : Flora & Fauna - [ 7 พ.ค. 49 08:59:38 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม