◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  มนุษย์ทั้งหลายมีปัญญามุ่ง ประโยชน์ตน เป็นคนไม่สะอาด. พึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น

  ยกข้อความจากพระปัจเจกพุทธเจ้ามาฝากกันครับ  ข้อความบางส่วน


  [๘๑๗] มิตรทั้งหลายมีประโยชน์เป็นเหตุ จึงจะคบหาสมาคมด้วย.มิตรในวันนี้ไม่มีเหตุหาได้ยาก. มนุษย์ทั้งหลายมีปัญญามุ่งประโยชน์ตน เป็นคนไม่สะอาด. (เพราะฉะนั้น) พึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.

  (มิตรในวันนี้ไม่มีเหตุหาได้ยาก.  ผมชอบจริง ๆ ครับประโยคนี้   ส่วนมากมิตรไม่มีเหตุ - ผลประโยชน์ -   แล้วมาคบเรา   มีที่ไหนกัน)


  [๘๑๘] คำว่า มิตรทั้งหลายมีประโยชน์เป็นเหตุ จึงจะคบหาสมาคมด้วย ความว่ามิตรทั้งหลายมีประโยชน์ตนเป็นเหตุมีประโยชน์ผู้อื่นเป็นเหตุ มีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเป็นเหตุมีประโยชน์ในปัจจุบันเป็นเหตุ มีประโยชน์สัมปรายภพเป็นเหตุ มีประโยชน์อย่างยิ่งเป็นเหตุจึงจะคบหา สมคบ เสพ สมาคมด้วย เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า มิตรทั้งหลายมีประโยชน์เป็นเหตุจึงจะคบหาสมาคมด้วย.

  (ประโยชน์ในปัจจุบันเป็นเหตุ  -  เช่น คบแล้วได้ผลประโยชน์ทางการเงิน

  มีประโยชน์สัมปรายภพเป็นเหตุ  ,มีประโยชน์อย่างยิ่งเป็นเหตุจึงจะคบหา -  อย่างเราก็เหมือนกัน เพราะพระพุทธเจ้าท่านช่วยเหลือเรา  เราถึงเคารพ และเข้าหาพระองค์  แต่ถ้าท่านไม่ได้ช่วยเรา  เราก็เห็นแก่ตัว  ไม่เคารพพระองค์  เช่น  แต่ก่อน  ก่อนผมรู้จักศาสนาพุทธ  พระพุทธเจ้าคือใครไม่สนใจด้วยซ้ำ)


  คำว่า มนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ไม่สะอาด ความว่า มนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมอันไม่สะอาด วจีกรรมอันไม่สะอาด มโนกรรมอันไม่สะอาด ปาณาติบาตอันไม่สะอาดอทินนาทานอันไม่สะอาด กาเมสุมิจฉาจารอันไม่สะอาด มุสาวาทอันไม่สะอาด ปิสุณาวาจาอันไม่สะอาด ผรุสวาจาอันไม่สะอาด สัมผัปปลาปะอันไม่สะอาด อภิชฌานอันไม่สะอาด พยาบาทอันไม่สะอาด มิจฉาทิฏฐิอันไม่สะอาด เจตนาอันไม่สะอาด ความปรารถนาอันไม่สะอาด ความตั้งใจอันไม่สะอาด เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า เป็นผู้ไม่สะอาด คือ เป็นคนเลว เลวลง เป็นคนทราม ต่ำช้า ลามก ชั่วช้า ชาติชั่ว เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า มนุษย์ทั้งหลาย(ส่วนมาก)มีปัญญามุ่งแต่ประโยชน์ตนเป็นคนไม่สะอาด.

  [๘๒๑]  เพราะเหตุนั้น พระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นจึงกล่าวว่า


  มิตรทั้งหลายมีประโยชน์เป็นเหตุ จึงคบหาสมาคมด้วย.
  มิตรในวันนี้ไม่มีเหตุ หาได้ยาก. มนุษย์ทั้งหลายมีปัญญามุ่งประโยชน์ตน เป็นคนไม่สะอาด. (เพราะฉะนั้น) พึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.


  ขัคควิสาณสุตตนิทเทส
  ว่าด้วยการเที่ยวไปผู้เดียว
  http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=30&A=6139

  แก้ไขเมื่อ 03 พ.ค. 49 18:56:01

  จากคุณ : SpiritWithin - [ 3 พ.ค. 49 18:55:13 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม