◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ทำไมผู้หญิงจึงไม่ควรบวชเป็นภิกษุณี

  (คัดลอกมาให้อ่านอีกครั้งค่ะ)
  พระพุทธองค์ไม่ประสงค์จะให้สตรีได้บวชในพระพุทธศาสนา พระองค์ทรงมีเหตุผลอย่างไรจึงไม่ประสงค์ให้สตรีบวช ?

  ถ้าสตรีไม่ออกจากเรือน บวชเป็นบรรพชิตแล้ว พรหมจรรย์ของพุทธศาสนาจะตั้งอยู่ได้นาน สัทธรรมจะพึงตั้งอยู่ได้ตลอดพันปี แต่ถ้าสตรีออกจากเรือน บวชเป็นบรรพชิต พรหมจรรย์ของพุทธศาสนาจะตั้งอยู่ได้เพียง ๕๐๐ ปีเท่านั้น

  เปรียบเหมือนตระกูลใดที่มีหญิงมาก แต่มีชายน้อย ตระกูลเหล่านั้นจะถูกพวก โจรกำจัดได้ง่าย

  เปรียบเหมือนหนอนขยอกที่ลงในนาข้าวสาลีที่สมบูรณ์ นาข้าวสาลีนั้นจะอยู่ได้ไม่นาน

  เปรียบเหมือนเพลี้ยที่ลงในไร่อ้อยที่สมบูรณ์ ไร่อ้อยนั้นจะอยู่ได้ไม่นาน

  ดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตั้งบัญญัติครุธรรม ๘ ประการแก่ภิกษุณี เพื่อไม่ให้ภิกษุณีต้องปฏิบัติตลอดชีวิต ละเมิดไม่ได้ ทั้งนี้พระพุทธองค์เปรียบการตั้งบัญญิติครุธรรม ๘ ประการนี้เหมือนการกั้นทำนบสระใหญ่ ป้องกันไม่ให้น้ำไหนออกจากสระได้

  ครุธรรม ๘ ประการของภิกษุณี มีดังนี้
  ๑.ภิกษุณีอุปสมบทแล้ว ๑๐๐ ปี ต้องกราบไหว้ ลุกรับ ทำอัญชลีกรรม แก่ภิกษุที่อุปสมบทในวันนั้น ธรรมนี้ ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต
  ๒. ภิกษุณีไม่พึงอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุ ธรรมนี้ ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต
  ๓. ภิกษุณีต้องหวังธรรม ๒ ประการ คือ ถามวันอุโบสถ และเข้าไปฟังคำสั่งสอน จากภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือน ธรรมนี้ ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต
  ๔. ภิกษุณีอยู่จำพรรษาแล้ว ต้องปวารณาในสงฆ์สองฝ่าย โดยสถานทั้ง ๓ คือ โดยได้เห็น โดยได้ยิน หรือโดยรังเกียจ ธรรมนี้ ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต
  ๕. ภิกษุณีต้องธรรมที่หนักแล้ว ต้องประพฤติปักขมานัตในสงฆ์ ๒ ฝ่าย ธรรมนี้ ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต
  ๖. ภิกษุณีต้องแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ์ ๒ ฝ่าย เพื่อสิกขมานาผู้มีสิกขา อันศึกษาแล้วในธรรม ๖ ประการครบ ๒ ปีแล้ว ธรรมนี้ ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต
  ๗. ภิกษุณีไม่พึงด่า บริภาษภิกษุ โดยปริยายอย่างใดอย่างหนึ่ง ธรรมนี้ ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต
  ๘. ไม่ให้ภิกษุณีทั้งหลายสอนภิกษุ เปิดทางให้ภิกษุทั้งหลายสอนภิกษุณี
  ธรรมแม้นี้ ภิกษุณีต้องสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต

  จากคุณ : จิตพุทธ - [ 10 พ.ย. 48 06:58:26 A:61.91.172.31 X: TicketID:005901 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม