◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ( วิบากกรรม วิบากกาม... ๒ ).............ผิดศีลข้อ ๓ รับกรรมจาก มหานรก แล้วไปต่อยัง...>> อุสสทนรก... >>ยมโลก............

  วิบากกรรม  วิบากกาม

  ผิดศีลข้อ ๓  ตายแล้วไปไหน
  อะไรเป็นสาเหตุให้เกิดมาเป็นกระเทย  เกย์  ทอม  ตุ๊ด  ดี้  ??
  เมื่อไรก็ตาม
  หากมนุษย์ยังหลงใหล
  มัวเมาอยู่ในกาม
  ชีวิตของคนเหล่านั้น
  ย่อมตกอยู่ในวงจรของวิบากกรรม
  วิบากกาม  ซึ่งจะต้องไปชดใช้กรรม
  อีกนับภพนับชาติไม่ถ้วน
  .......ความรัก    เป็นของสูงส่ง  เพราะเป็นความรู้สึกอันละเอียดอ่อนที่นำไปสู่การ
  ประสานจิตวิญญาณ   ระหว่างบุคคลเพื่อการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นแก่สังคม  แต่
  ปัจจุบัน  ผู้คนทั่วไปยากที่จะแยกแยะระหว่างความรักที่เกิดจากความบริสุทธิ์ใจ  กับความใคร่
  ที่เกิดจากจิตที่ปนเปื้อนไปด้วยกามราคะ

        แต่มนุษย์ทั้งหลายที่ยังข้องเกี่ยวกับโลกีย์วิสัย  ยังมีความรัก  ความใคร่  และยากที่จะตัดขาด
  จากการบริโภคกามได้นั้น  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักสำรวมในกาม  ไม่ประพฤติผิดในกาม
  และยิ่งกว่านั้น  ยังทรงสอนให้สำรวมในอินทรีย์ทั้ง ๖  คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ไม่ให้ยินดี
  หรือหมกมุ่นอยู่ในกามคุณ   เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเหยื่อล่อของมารที่ทำให้สรรพสัตว์ทั้งหลายติดอยู่
  ในเบญจกามคุณ   ต้องเวียนตายเวียนเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

        เรื่องราวต่อไปนี้   เป็นเรื่องราวที่นำเอาคำสอนในพระไตรปิฏกมาประกอบการอธิบาย
  ขยายความโดยพิสดาร  ด้วยภาษาร่วมสมัยและด้วยทรรศนะของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
  อันเรียบเรียงออกมาจากเรื่องฝันในฝัน   ที่นำเสนอให้ผู้อ่านได้พิจารณาและใช้วิจารณญาณแห่ง
  ความเชื่อโดยอิสระ   ทั้งนี้   ด้วยมีวัตถุประสงค์มุ่งที่จะเป็นอุทาหรณ์   ให้รู้จักวิบากกรรม  อันเกิด
  จากการประพฤติผิดในกาม   อันเป็นการแสดงให้เห็นเหตุและผลของการกระทำ  ทั้งนี้  อาจจะ
  กระทบกับความรู้สึกว่า    " เอาสวรรค์มาล่อ   เอานรกมาขู่ "   แต่ด้วยวิสัยของบัณฑิต  ย่อมถือว่า
  เป็นการให้สติแก่กันและกัน   และย้ำเตือนให้มนุษย์รู้จักรับผิดชอบต่อการกระทำของตน  มิควร
  ทำอะไรตามอำเภอใจ  โดยไม่คิดเอาแต่ได้อย่างเดียว

   
   

  จากคุณ : foox - [ 30 ต.ค. 48 16:04:16 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม