◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ปปัญจะ, ปปัญจธรรม 3

  อ่านพบ เลยนำมาแสดงแบ่งให้อ่านกัน เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการทบทวนพุทธธรรมเจริญปัญญาแก่ทั้งผู้ที่เคยอ่านผ่านตามาแล้วและผู้ที่ยังไม่เคยอ่าน เพื่อน้อมเข้าพิจารณาตนเอง

  _________________________________________________________


  พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
  พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)  [91] ปปัญจะ, ปปัญจธรรม 3 (กิเลสเครื่องเนิ่นช้า, กิเลสที่เป็นตัวการทำให้คิดปรุงแต่งยืดเยื้อพิสดาร ทำให้เขวห่างออกไปจากความเป็นจริงที่ง่ายๆ เปิดเผย ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ และขัดขวางไม่ให้เข้าถึงความจริงหรือทำให้ไม่อาจแก้ปัญหาอย่างถูกทางตรงไปตรงมา — diversification; diffuseness; mental diffusion)


  1. ตัณหา (ความทะยานอยาก, ความปรารถนาที่จะบำรุงบำเรอปรนเปรอตน, ความอยากได้อยากเอา — craving; selfish desire)


  2. ทิฏฐิ (ความคิดเห็น ความเชื่อถือ ลัทธิ ทฤษฎี อุดมการณ์ต่างๆ ที่ยึดถือไว้โดยงมงายหรือโดยอาการเชิดชูว่าอย่างนี้เท่านั้นจริง อย่างอื่นเท็จทั้งนั้น เป็นต้น ทำให้ปิดตัวแคบ ไม่ยอมรับฟังใคร ตัดโอกาสที่จะเจริญปัญญา หรือคิดเตลิดไปข้างเดียว ตลอดจนเป็นเหตุแห่งการเบียดเบียนบีบคั้นผู้อื่นที่ไม่ถืออย่างตน, ความยึดติดในทฤษฎี ฯลฯ ถือความคิดเห็นเป็นความจริง — view; dogma; speculation)


  3. มานะ (ความถือตัว, ความสำคัญตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่ ถือสูงถือต่ำ ยิ่งใหญ่เท่าเทียมหรือด้อยกว่าผู้อื่น, ความอยากเด่นอยากยกชูตนให้ยิ่งใหญ่ — conceit)


  ในคัมภีร์วิภังค์ เรียกปปัญจะ 3 นี้เป็น ฉันทะ (คือตัณหา) มานะ ทิฏฐิ


  Ndi 280;
  Vbh.393;
  Nett. 37-38 ขุ.ม. 29/505/337;
  อภิ.วิ. 35/1034/530;
  เนตฺติ. 56-57

  _____________________________________________________

  จากคุณ : x x x - [ 20 ต.ค. 48 09:17:15 A:58.10.219.15 X: TicketID:001768 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม