พระวินัยอนุบัญญัติจตุตถปาราชิก (ข้อที่ ๔) ว่าด้วยภิกษุสำญว่าได้บรรลุ

พระวินัยอนุบัญญัติจตุตถปาราชิก (ข้อที่ ๔) ว่าด้วยภิกษุสำญว่าได้บรรลุ
ก่อนอื่นขอชี้แจงว่าไม่มีเจตนาทุจริตใด ๆ ทั้งสิ้นนะครับ นำมาฝากเป็นความรู้จากพระไตรปิฎกมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อประเทืองปัญญาสาธารณชนผู้สัญจรเข้ามาได้รับอ่านรับชมโดยทั่วกัน (ซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากในเรื่อง ๆ นี้)

เรื่องภิกษุสำคัญว่าได้บรรลุ

.......ครั้งกระนั้นภิกษุหลายรูปด้วยกัน ไม่ได้มีมโนทุจริตคิดหลอกหลวงเลย แต่เนื่องด้วยผลแห่งการปฏิบัติ จึงเข้าใจว่าตนได้บรรลุ

จึงกล่าวอ้างมรรคผลที่ตนเข้าใจว่าได้บรรลุแล้วนั้นแก่กันและกัน ครั้นต่อมา จิตของพระเหล่านั้นกลับน้อมไปเพื่อความกำหนัด คัดเคือง ความหลงอีก จึงมีความรังเกียจขึ้นว่า

สิกขาบทว่าด้วยการอวดอุตริมนุสสธรรมที่ไม่มีในตนพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้ว พวกเราไม่ไช่ต้องปาราชิกกันหมดแล้วหรือนี่ ?

ดังนั้นจึงนำเรื่องราวนั้นเขาเรียนถวายแก่ท่านพระอานนท์พุทธุปัฏฐาก ๆ จึงนำขึ้นกราบบังคมทูลแด่สมเด็จพระบรมศาสดา แล้วพระองค์มีพระพุทธดำรัสตรัส (ขออนุญาตย่อ ๆ พระดำรัส)

ว่า การที่ภิกษุทั้งหลายเข้าใจว่าตนบรรลุมรรคผลทั้งที่ตนยังไม่บรรลุน่ะ มีอยู่เหมือนกันนะอานนท์ แต่ข้อนั้นเป็นอัพโพหาริก คือกล่าวไม่ได้ว่ามี แต่ก็มีปรากฎอยู่

จากนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงธรรม อันเนื่องด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นนั้น แล้วรับสั่งแก่ภิกษุทั้งหลายว่า "ภิกษุทั้งหลาย ก็แล พวกเธอ พึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ ว่า (ขออนุญาตสั้น ๆ) (อ่านเต็ม ๆ ได้ในพระวินัยปิฎก)

"อนึ่ง ภิกษุใด ไม่รู้เฉพาะ ก็กล่าวอวดอุตริมนุสสธรรม ฯลฯ เป็นอันต้องอาบัติแล้ว ฯลฯ เว้นไว้แต่ว่าสำคัญตนว่าได้บรรลุ ฯลฯ ดังนี้"

อาปัตติวาร (ว่าด้วยภิกษุที่ไม่ต้องอาบัติปาราชิกที่ ๔ มี ๖ ประเภทคือ
1. ภิกษุผู้เข้าใจว่าตนบรรลุ
2. ภิกษุที่ไม่ประสงค์จะอวด
3. ภิกษุวิกลจริต
4. ภิกษุมีจิตฟุ้งซ่าน
5. ภิกษุกระสับกระซ่านเพราะเวทนา
6. ภิกษุต้นบัญญัติ (พระที่ทำรูปแรกจนต้องบัญญัติข้อนี้)

เรื่องพระอรหันต์บอก ภายหลังที่ทรงมีพระบัญญัติแล้วก็มีเหมือนกันเช่น
พระโสภิตะ บอกแก่พระว่าท่านระลึกชาติได้ ๕๐๐ กัลป์ พระอื่น ๆ ก็หาว่าท่านอวด ความทราบถึงพระกรรณ จึงทรงรับสั่งว่า "ภิกษุทั้งหลาย ชาตินี้ของโสภิตะมีอยู่ แต่เป็นเพียงชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้น (ชาติสุดท้าย-อรหันต์) โสภิตะพูดจริง จึงไม่ต้องอาบัติอะไร
แต่ที่จริงมีอีกหลายเรื่องครับ

จบภาคพระวินัยปิฎก

ต่อไปเป็นภาคอรรถกถาพระวินัยชื่อ สมันตปาสาทิกา อันเป็นอรรถกถาที่ทำพระ (ผู้ถือตาม) น่าความเลื่อมใสรอบด้าน

ควายย่อดังนี้คือ
ข้อว่า พยากรณ์พระอรหัตอันรู้ทั่ว ได้แก่ พยากรณ์ความเป็นพระอรหันต์ คือ บอกแจ้งแก่พวกภิกษุว่า พวกท่านครับ ผมได้บรรลุความเป็นพระอรหันต์แล้ว กิจที่เราควรทำผมก็ได้ทำเสร็จแล้ว ฯ

โดยกาลต่อไป เมื่อกิเลสที่ถูกข่มไว้ด้วยอำนาจสมถวิปัสสนาอย่างเดียว เพราะกิเลสไม่ได้ถูกละขาดไปด้วยมรรค ประสบกับปัจจัยรูปนั้นเข้า จิตก็น้อมไปเพื่อความกำหนัดยินดีอีก ฯ

ข้อว่า การพยากรณ์นั้นนั่นแล เป็นอันกล่าวไม่ได้ว่ามี แต่ก็มีอยู่ หมายความว่า การพยากรณ์พระอรหัตนั้น ของพระเหล่านั้น เป็นอันกล่าวไม่ได้ว่ามี แต่ก็มีอยู่ คือ ยังไม่ถึงการกล่าวในการบัญญัติว่าเป็น อาบัติ คือ ไม่ไช่องค์ของอาบัติ ฯ

การสำคัญเข้าใจว่าตนบรรลุนั้นมักเกิดแก่พระผู้ปฏิบัติเท่านั้น เพราะบำเพ็ญเพียรเต็ม แต่ยังไม่บรรลุ ไม่ได้เกิดจากเจตนาทุจริตเลย ท่านกล่าวต่อไปอีกว่า

ก็ผุ้สำคัญตนนั้น เมื่อไม่เห็นการฟุ้งของกิเลส ๑๐ ปี ๒๐ ปี ๓๐ ปี ไป ก็เข้าใจเองว่า ตนเป็น โสดาบัน บ้าง สกทาคามี บ้าง อนาคามี บ้าง เมื่อไม่เห็นฟุ้งขึ้นเป็นเวลานานก็พลอยให้เข้าใจว่า อรหา อหนฺติ ว่าเราเป็นอรหันต์แล้ว ดังนี้แล ฯ

เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ครับ นำมาฝากให้อ่านกันเพลิน ๆ ครับ คิดเสียว่าเป็นบทความเชิงวิทยาการศาสนาแล้วกัน
สรุปว่า หากพระที่สำคัญตนว่าได้บรรลุ ไว้บอก ไม่อาบัติ
ขอพระธรรมพระสัมมาฯ จึงให้ทุกท่านร่มเย็นเทอญ...
ผิดพลาดขออภัย ผิดใจขอโทษครบผม...

จากคุณ : เจ้าของกระทู้ - [ 19 ต.ค. 48 14:04:12 A:61.90.9.37 X: ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

น่าสนใจครับ .. ไม่เคยได้ยินมาก่อน.. พระองค์ท่านทรงตรัสสอนด้วยความยุติธรรม

จากคุณ : ใ (Nipol) - [ 19 ต.ค. 48 20:09:42 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

http://larndham.net/cgi-bin/tread.pl?start_book=01&start_byte=806145

อนาปัตติวาร
     [๒๘๑] ภิกษุสำคัญว่าได้บรรลุ ๑ ภิกษุไม่ประสงค์จะกล่าวอวด ๑ ภิกษุวิกลจริต ๑ ภิกษุ
มีจิตฟุ้งซ่าน ๑ ภิกษุกระสับกระส่ายเพราะเวทนา ๑ ภิกษุอาทิกัมมิกะ ๑ ไม่ต้องอาบัติ.


จากคุณ : นะยะ - [ 20 ต.ค. 48 08:53:30 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

คลิกเพื่ออ่านกติกามารยาท
คลิกเพื่ออ่านHelp & FAQ
ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่
ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)
Photo2Mobile : ยินดีให้นำไฟล์ประกอบนี้ (เฉพาะ gif, jpg, png) ไปให้บริการส่งรูปเข้ามือถือจอสี
(เพื่อป้องกันการถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ การอนุญาตควรมาจากเจ้าของรูปโดยแท้จริง)
ยินดี ไม่ยินดี
  : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
 
(ส่งไฟล์ประกอบ Preview ไม่ได้) PANTIP Toys
 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป