◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ตัวชี้วัดความเป็นพระอรหันต์

  ผีผ้าห่ม "โย โว อานนฺท ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ปญฺญตฺโต โส โว มมจฺเยน สตฺถา. ดูกรอานนท์ ธรรมวินัยอันใดที่เราแสดงแลว บัญญัติแล้ว ธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาในการล่วงแห่งเรา (ตถาคต) " ( ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาปรินิพพานสูตร เล่มที่10 )
  เป็นพุทธดำรัสที่ใช้การันตีหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ โดยเฉพาะในพระไตรปิฎก ว่าคือตัวแทนองค์พระศาสดา พุทธบริษัทต้องยึดถือเป็นสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนา การศึกษาพระไตรปิฎก (ปริยัติ) จึงเป็นบาทฐานของปฏิบัติ ปฏิบัติก็เป็นบาทฐานไปสู่ปฏิเวธ และปฏิเวธต้องต้องตรวจเช็คได้ ( review ) จากปริยัติ เพราะปริยัติเป็นผลมาจากปฏิเวธ จากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและอริยสาวก ปริยัติจึงเป็นแนวทางสำหรับปฏิบัติ และปฏิเวธอย่างแท้จริง
  แต่ปัจจุบันมักมีการเอาคุณสมบัติที่ไร้ปริยัติเป็นพื้นฐานในการบบรลุธรรม ส่วนใหญ่จะเป็นทึกทักเอาเองว่าเป็นอย่างนั้น ตามความรู้สึกของสาวกและการอวดอ้างของตัวครูเอง จนทำให้สังคมสับสนว่า พระอรหันต์จึงมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากที่พระพุทธเจ้าตรัสมากเหลือเกิน การอ้างมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ได้ คนธรรมดาอย่างเราไม่มีทางจะรู้ได้ แถมขู่ลงนรกอีกเหมือนกับเป็นเจ้าของนรกเสียเอง ช่างน่ากลัวเหลือเกิน เมื่อพระธรรมวินัยเป้นพระบรมศาสดา เราก็สามารถใช้พระธรรมวินัยเป็นตัวชี้วัดความเป็นพระอริยบุคคลได้เช่นกัน แต่ต้องถูกต้องตามพระไตรฏิกอย่างแท้จริง ขอพิสูจน์ทราบคุณสมบัติพระอรหันต์ 1 ตัวชี้วัดวัดคือ สังโยชน์ 10
  สังโยชน์ แปลว่า กิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดจิตใจให้ตกอยู่ในวัฎฎะ มี 10 อย่าง

  สักกายทิฏฐิ เห็นว่า ร่า่งกายเป็นเรา เป็นของเรา (คำว่าร่างกายนี้หมายถึง ขันธ์ 5)
  วิจิกิจฉา ความลังเลสังสัย ในคุณพระรัตนตรัย
  สีลัพพตปรามาส รักษาศีลแบบลูบ ๆ คลำ ๆ ไม่รักษาศีลอย่างจริงจัง
  กามฉันทะ มีจิตมั่วสุมหมกมุ่น ใคร่อยู่ในกามารมณ์
  พยาบาท มีอารมณ์ผูกโกรธ จองล้างจองผลาญ
  รูปราคะ ยึดมั่นถือมั่นในรูปฌาน
  อรูปราคะ ยึดมั่นถือมั่นในอรูปฌาน คิดว่าเป็นคุณพิเศษที่ทำให้พ้นจากวัฎฎะ
  มานะ มีอารมณ์ถือตัวถือตน ถือชั้นวรรณะเกินพอดี
  อุทธัจจะ มีอารมณ์ฟุ้งซ่าน ครุ่นคิดอยู่ในอกุศล
  อวิชชา มีความคิดเห็นว่า โลกามิสเป็นสมบัติที่ทรงสภาพ เล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑
  สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
  แค่นี้ก็สามารถตรวจพระอรหันต์ที่ชอบอวดอ้างว่าของแท้หรือของจริง ถ้ายังเคี้ยวหมาก ใช้ว่าวาจาหยาบคาย แสดงโทสะจริต ก้าวร้าว ฝักฝ่าย เล่นการเมืองอยู่ จะเข้าในการละสังโยชน์ข้อไหนมั้ยหนอ หรือเป็นอรหันต์ยุคไฮเทคที่ไม่ต้องใช้คุณสมบัติใดๆมาเป็นตัวชี้วัด อรหันต์อย่างนี้เขาเรียกว่า อรหมุนมากกว่าดีมั้ย

  จากคุณ : พุทธวงใน - [ 18 ต.ค. 48 17:50:02 A:203.146.229.84 X: TicketID:081779 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม