อยากได้บทสวดกรวดน้ำอ่ะคับ ทีขึ้นต้นด้วย อิมินา ปุญญะ กัมเมนะ

ที่ผมsearchจากในgoogle มีแต่แบบนี้อ่ะคับ

บทกรวดน้ำ
อิมินา ปุญญะ กัมเมนะ ผลกุศลที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และกุศลศีลทานทั้งหลายทั้งสิ้น, ที่ข้าพเจ้า
ได้บำเพ็ญเพียรก่อกอปรมา, จากอดีตถึงปัจจุบันวันนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลไปยังมารดา บิดา ปู่ย่าตายาย ครูบาอาจารย์
ญาติกาทั้งหลาย และสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั่วทั้งจักรวาล พระอินทร์ พระพรหม, พระยม พระกาฬ, ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่,
พระภูมิเจ้าที่, แม่ธรณี แม่คงคา, แม่โพสพ, ทั้งเจ้ากรรมนายเวร, ขอจงได้รับส่วนกุศลนี้ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด ถ้าท่าน
ทั้งหลายทั้งปวง,และสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง,ไปทนทุกข์อยู่ในที่หนึ่งที่ใด ก็ขอให้กุศลนี้ไปช่วย, ให้พ้นจากทุกข์, ให้ได้ไป
อยู่ที่สุข ถ้าได้ไปอยู่ที่สุขแล้ว ขอให้ได้สุขยิ่งๆ ขึ้นไปอีก

คือคุณพ่อผมเค้าอยากได้ที่เปนภาษาบาลีทั้งหมดอ่ะคับ

จากคุณ : SKa_PUNK - [ 18 ก.ย. 48 13:03:22 ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

บทกรวดน้ำ (อุทิศส่วนกุศล)
อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
- ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข
อิทัง เม ญาตินัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
- ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข
อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา
- ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ จงมีความสุข
อิทัง สัพพะ เทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
- ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลาย ขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุข
อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา  
- ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลาย ขอให้เปรตทั้งหลาย จงมีความสุข
อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี
- ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงมีความสุข
อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพสัตตา
- ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข <<จบบทสวด>>

http://morimomo.exteen.com/category-Text

แก้ไขเมื่อ 18 ก.ย. 48 13:37:41

จากคุณ : neoheart - [ 18 ก.ย. 48 13:36:17 ]

 
 

ความคิดเห็นที่ 2

"อุททิสสนาธิฏฐานคาถา" (กรวดน้ำตอนเย็น)

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา
อาจาริยูปะการา จะ มาตา ปิตา จะ ญาตะกา
สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ
พรัหมมะมารา จะ อินทา จะ โลกะปาลา จะ เทวะตา
ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิจะ
สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม
สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะ โวมะตัง
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุททิสเสนะจะ
ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ ตัณหุปาทานะเฉทะนัง
เย สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง
นัสสันตุ สัพพะทาเยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว
อุชุจิตตัง สะติปัญญา สัลเลโข วิริยัมหินา
มารา ละภันตุ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เม
พุทธาทิปะวะโร นาโถ ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม
นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง
เตโสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุ มา
ทะสะปุญญานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุ มา


จากคุณ : จิตพุทธ - [ 18 ก.ย. 48 17:06:26 A:61.91.172.151 X: TicketID:005901 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

ลองไปดูที่

http://www.geocities.com/buddhamontra/

มีทั้งเสียวสวดและบทสวด


จากคุณ : บริษัท๔ - [ 18 ก.ย. 48 19:00:52 A:61.19.173.61 X: TicketID:001850 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

คลิกฟังเสียงสวดได้ที่
http://www.geocities.com/chanin44/page14.htm

กรวดน้ำอิมินา
( หันทะ มะยัง อุททิสสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส )
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา
ด้วยบุญนี้ อุททิศให้ อุปัชฌาย์ ผู้เลิศคุณ
อาจะริยูปะการาจะ มาตาปิตา จะ ญาตะกา ( ปิยา มะมัง )
และอาจารย์ ผู้เกื้อหนุน ทั้งพ่อแม่ และปวงญาติ
สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ
สูรย์จันทร์ และราชา ผู้ทรงคุณหรือสูงชาติ
พรัหมะมารา จะ อินทา จะ โลกะปาลา จะ เทวะตา
พรหม มาร และอินทราช ทั้งทวยเทพ และโลกบาล
ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ
ยมราช มนุษย์มิตร ผุ้เป็นกลาง ผู้จองผลาญ
สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม
ขอให้สุขศานติ์ทุกทั่วหน้า อย่าทุกข์ทน บุญผองที่ข้าทำจงอำนวยศุภผล
สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง
ให้สุขสามอย่างล้น ให้ลุถึงนิพพานพลัน
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุททิเสนะ จะ
ด้วยบุญนี้ที่เราทำ และอุทิศให้ปวงสัตว์
ขิปปังหัง สุละเภ เจวะ ตัณหุปาทานะเฉทะนัง
เราพลันได้ ซึ่งการตัด ตัวตัณหา อุปาทาน
เย สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง
สิ่งชั่วในดวงใจ กว่าเราจะถึงนิพพาน
นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว
มลายสิ้นจากสันดาน ทุกๆ ภพ ที่เราเกิด
อุชุจิตตัง สะติปัญญา สัลเลโข วิริยัมหินา
มีจิตตรง และสติปัญญาอันประเสริฐ พร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหาย
มารา ละภันตะ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เม
โอกาส อย่าพึงมี แก่หมูมารทั้งสิ้นทั้งหลาย เป็นช่อง ประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจม
พุทธาทิปะวะโร นาโถธัมโม นาโถ วะรุตตะโม
พระพุทธผู้วรนาถ พระธรรมที่พึ่งอุดม
นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง
พระปัจเจกะพุทะสมทบ พระสงฆ์ ที่ผึ่งพยอง
เตโสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุ มา
ด้วยอานุภาพนั้น อย่าเปิดโอกาสให้แก่มาร ( เทอญ)


จากคุณ : บริษัท ๔ - [ 18 ก.ย. 48 19:04:32 A:61.19.173.61 X: TicketID:001850 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

ขอบคุณมากคับ

จากคุณ : SKaPUNK (SKa_PUNK) - [ 18 ก.ย. 48 19:53:23 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6

ขอบคุณด้วยค่ะ แต่มีแบบกรวดสั้นๆไหมค่ะ

จากคุณ : suechee - [ 12 ต.ค. 48 16:19:29 ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

คลิกเพื่ออ่านกติกามารยาท
คลิกเพื่ออ่านHelp & FAQ
ต้องการแตกประเด็นจากกระทู้เดิมคลิกที่นี่
ความคิดเห็น : คลิกที่นี่เพื่อใช้งาน icon
ชื่อ : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่
ไฟล์ประกอบ : (ไม่เกิน 150 K / Member เท่านั้น / Preview ไม่ได้)
(gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf)
Photo2Mobile : ยินดีให้นำไฟล์ประกอบนี้ (เฉพาะ gif, jpg, png) ไปให้บริการส่งรูปเข้ามือถือจอสี
(เพื่อป้องกันการถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ การอนุญาตควรมาจากเจ้าของรูปโดยแท้จริง)
ยินดี ไม่ยินดี
  : ไม่อนุญาตให้แสดงผลผ่านระบบมือถือ
 
(ส่งไฟล์ประกอบ Preview ไม่ได้) PANTIP Toys
 
 

ข้อความหรือรูปภาพที่ปรากฏในกระทู้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ เกิดจากการตั้งกระทู้และถูกส่งขึ้นกระดานข่าวโดยอัตโนมัติจากบุคคลทั่วไป ซึ่ง PANTIP.COM มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบ หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านพบเห็นข้อความ หรือรูปภาพในกระทู้ที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งทีมงานทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป