◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  เทคนิคและวิธีการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  เทคนิคและวิธีการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  NeoFreeEnergy Group
  ประเทศไทยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 5 รูปแบบ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล มีเป็นจำนวนมากที่สุด รองลงมาคือเทศบาล ซึ่งท้องถิ่นทั้งสองประเภทดังกล่าวรวมกันแล้วจะดูแลพื้นที่เกือบทั้งหมดของประเทศ นอกจากกรุงเทพมหานครและสภาตำบล ดังนั้น การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลจึงส่งผลกระทบ กับสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนจำนวนมากที่สุดของประเทศ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามภารกิจของตนอย่างซื่อสัตย์สุจริตประชาชนก็จะได้รับประโยชน์อย่างมาก แต่หากมีการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ก็จะเกิดผลกระทบในทางลบต่อประชาชนเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน

  จากข่าวที่ปรากฏตามสื่อต่างๆและสถิติรายงานของทางราชการมักจะปรากฏข่าวเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งการทุจริตดังกล่าวได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อ ระบบการปกครองท้องถิ่นอย่างยิ่ง แม้ว่าการกระทำทุจริตจะเป็นการกระทำของบุคคลที่มีอำนาจและหน้าที่อยู่ในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมิใช่เป็นการกระทำขององค์กรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยจะมีกระบวนการตรวจสอบทางกฎหมายหลายฉบับ และมีองค์กรที่คอยกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนหลายองค์กรก็ตาม แต่การทุจริตดังกล่าว กลับดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาเทคนิควิธีการทุจริตเงินงบประมาณแผ่นดินหรือกลยุทธ์ที่ใช้ ในการหลบหลีก หลีกเลี่ยงในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายให้สามารถทำการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างปลอดภัย จากการถูกตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบต่าง หรือหากถูกตรวจสอบก็ไม่สามารถเอาผิดได้ แม้กระทั่งตลอดจนถึง กลยุทธ์ในการนำระเบียบ กฎหมายที่ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันมาใช้เป็นเครื่องมือในการทำทุจริตเสียเอง หรือทำการทุจริตให้ถูกต้องตามกฎหมาย

  เทคนิคและวิธีการทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  สำหรับเทคนิคและวิธีการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถจำแนกเทคนิค และวิธีการที่ใช้ในการหลีกเลี่ยงระเบียบ กฎหมายที่ใช้กันดังนี้

  การทุจริตในการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ ส่วนเทศบาลใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แต่ระเบียบทั้งสองฉบับมีเนื้อหาเกือบเหมือนกัน โดยได้แบ่งประเภทการจัดซื้อจัดจ้างออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน คือ การจัดซื้อโดยการตกลงราคา การสอบราคา การประกวดราคา วิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ

  จากการศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นตัวอย่าง พบว่าวิธีการจัดซื้อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลใช้มากที่สุดคือ “วิธีสอบราคา” และตกลงราคา ส่วนการประกวดราคามีไม่มากนัก

  การตกลงราคา

  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาใช้สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท จากการศึกษาพบว่า การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา มักจะเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ และงานก่อสร้างที่มีวงเงินค่าก่อสร้างไม่มากนัก เช่น การถมลูกรัง การซ่อมแซมถนนคอนกรีต การจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น วิธีการตกลงราคาทางฝ่ายบริหารหรือฝ่ายการเมือง มักจะไม่ให้ความสนใจ จะเป็นหน้าที่ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ทางฝ่ายคลังหรือพัสดุที่จะเป็นผู้ดำเนินการ การตั้งงบประมาณจะตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ราคาจะพอๆกับราคาในท้องตลาด มีสูงกว่าบ้างเป็นบางรายการซึ่งวิธีนี้ทำให้สามารถช่วยลดปัญหา การเรียกรับเงินเปอร์เซ็นต์ หรือการจ่ายเงินมากกว่าราคาจริงได้มาก หากรายการใดไม่มีในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ก็จะตั้งงบประมาณตามราคาท้องตลาด มีครุภัณฑ์หลายรายการที่ไม่อยู่ใน ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เช่น คอมพิวเตอร์ ซึ่งราคาในท้องตลาดแตกต่างกันอย่างมาก ขึ้นกับคุณสมบัติของครุภัณฑ์ วิธีการทุจริตในการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีลักษณะหลากหลาย ระดับราคาแตกต่างกันมาก เป็นวิธีการที่สามารถทำได้ง่าย โดยการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ในราคาที่สูงกว่าราคาจริงในท้องตลาด ตัวอย่างเช่น การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่น Pentium 4 ที่มีระดับราคาตั้งแต่ 14,000 – 140,000 บาท สามารถตั้งงบประมาณไว้ในการจัดซื้อที่ 90,000 บาทเพื่อจะได้ใช้วิธีตกลงราคาได้ และกำหนดคุณสมบัติแบบกว้างๆ ทำการตกลงราคากับร้านผู้จำหน่ายให้ส่งมอบ คอมพิวเตอร์ที่มีราคาเพียง 50,000 บาทแต่เบิกจ่าย 90,000 บาท ส่วนเกิน 30,000 บาทเข้ากระเป๋าของผู้สังซื้อ เมื่อวันเวลาผ่านไป ราคาคอมพิวเตอร์จะตกลงตลอด ทำให้หน่วยงานตรวจสอบไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า ราคาในขณะที่ซื้อนั้น อยู่ที่ 50,000 บาทหรือ 90,000 บาทกันแน่ ( ราคาคอมพิวเตอร์ที่สั่งซื้อ ณ เวลาที่ทางหน่วยงานตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบอาจจะเหลือเพียง 30,000 – 50,000 บาท ทำให้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ราคาท้องตลาดขณะสั่งซื้อนั้นอยู่ที่ 90,000 บาทหรือไม่ )

  วิธีการทุจริตในการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นดังกล่าว จึงเป็นวิธีการที่สามารถทำได้ง่าย หลีกเลี่ยงการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี สำนักงบประมาณก็ไม่สามารถกำหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ได้เนื่องจากเทคโนโลยีและ ระดับราคาเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก

  และจากการที่ราคาในท้องตลาดมีหลากหลาย ทำให้การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาสามารถอาศัยช่องว่างดังกล่าว จัดซื้อของที่มีราคาสูงแต่จ่ายเงินจริงไปต่ำกว่างบประมาณที่เบิกจ่ายไป เงินงบประมาณสูญไปกับส่วนเกินดังกล่าวมากเมื่อรวมกัน หลายๆแห่ง

  การทุจริตในการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาจึงสามารถทำได้ง่าย แต่ปริมาณเงินที่ได้จากการทุจริตมีไม่มากนัก เนื่องจากวงเงินงบประมาณในค่าวัสดุหรือค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจะตั้งไว้ไม่มากเมื่อเทียบกับการสอบราคา

  แม้ว่าครุภัณฑ์บางรายการจะอยู่ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เช่น รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาดความจุ 10 ลูกบาศ์กเมตร ราคาในมาตรฐานครุภัณฑ์ในแต่ละปีก็ยังมีการกำหนดในลักษณะสลับกันในระหว่างคุณสมบัติ ของรถยนต์บรรทุกขยะแบบยูโร I ราคา 1,650,000 บาทและแบบยูโร II ราคา 1,860,000 บาท แต่การจัดสรรงบประมาณในปีเดียวกันจะสลับในทางตรงกันข้าม โดยที่ราคาท้องตลาดที่บริษัทจำหน่ายรถยนต์บรรทุกขยะ ทุกบริษัทจะตั้งไว้สูงกว่าราคากลางมากคืออยู่ที่ประมาณ 2,000,000 บาท ในขณะที่เมื่อมีการจัดซื้อไปแล้วก็ยังสามารถจ่าย ผลประโยชน์ให้กับผู้สั่งซื้อได้ในอัตราสูงกว่า 10 เปอร์เซนต์

  การสอบราคา

  การจัดซื้อโดยวิธีการสอบราคา เป็นวิธีการที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 - 2,000,000 บาท เป็นวิธีการจัดซื้อที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้กันมากที่สุด และผู้บริหารหรือนักการเมืองท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญ ต่อวิธีการจัดซื้อ โดยการสอบราคามากเป็นพิเศษเช่นกัน เนื่องจากสามารถทำการทุจริตได้หลายขั้นตอน กล่าวคือ

  การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่จะเอื้อให้กับผู้รับจ้างบางรายหรือการล็อคคุณสมบัติไม่เป็นที่นิยมกัน เนื่องจากจะถูกตรวจสอบและต้องรับผิดได้ง่าย การกำหนดราคากลางด้านงานก่อสร้างแม้ว่าจะมีการกำหนดตามราคากลางวัสดุก่อสร้าง ของพาณิชย์จังหวัดแต่จากการศึกษาพบว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดไม่ได้จัดส่งราคากลางไปให้องค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละแห่งทราบ ในwebsiteของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดก็ไม่ได้มีการปรับปรุงราคากลางให้เป็นปัจจุบันเช่นกัน จึงเป็นช่องว่างในการตั้งราคากลางของท้องถิ่น และบางแห่งหลีกเลี่ยงการตั้งราคาของปูนซีเมนต์ตามราคากลางพาณิชย์จังหวัดโดยการกำหนดให้ใช้ปูนผสมเสร็จ แทนซึ่งไม่มีในราคากลาง แต่เมื่อก่อสร้างจริงกลับให้ผู้รับเหมาใช้ปูนซีเมนต์เป็นถุงและใช้แรงงานคนผสมปูนแทน

  จากคุณ : NeoFreeEnergy Group - [ 6 ก.พ. 47 12:04:33 A:203.144.181.245 X:203.144.181.252 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม