◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ปราบปรามเงินกู้นอกระบบ : 10 ปีล้างแค้นไม่สายของท่านนายกทักษิณ

  ในชีวิตของท่านนายกฯ เคยกู้เงินนอกระบบเสียดอกเบี้ยมหาโหดมาแล้ว ท่านคงรู้สึกว่าไม่เป็นธรรม ท่านคงลืมไปแล้วกระมังว่า ท่านไปพึ่งพาเงินนอกระบบเพราะว่า สถาบัีนการเงินในระบบไม่เอื้ออำนวยต่อการปล่อยเงินกู้

  การปราบปรามการค้ายาเสพติดเป็นเรื่องที่ถูกต้อง เป็นเรื่องที่ต้องทำแต่ท่านลืมหาอาชีพให้คนที่เลิกค้ายาเสพติด

  การปราบปรามหวยใต้ดินเป็นเรื่องที่ถูกต้อง เป็นเรื่องที่ต้องทำแต่ท่านลืมหาอาชีพให้คนที่เลิกทำหวยใต้ดิน

  การปราบเงินกู้นอกระบบเป็นเรื่องดี แต่ไม่จำเป็นต้องทำ เพราะเงินกู้นอกระบบถือเป็นตลาดเงินเสริมจากสถาบันการเงินในระบบ รองรับการปล่อยกู้ในกรณีที่สถาบันการเงินในระบบไม่สามารถปล่อยกู้ได้

  "คนไทยใจร้อน" เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดเงินกู้นอกระบบ

  เพราะสถาบันการเงินในระบบไม่สามารถสนองตอบการใช้เงินของคนกู้ได้อย่างทันทีทันใด กว่าการอนุมัติเงินกู้จากสำนักงานใหญ่ของธนาคารจะมาถึงต้องใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน แม้ว่าดอกเบี้ยถูกแต่ความต้องการใช้เงินมันเร่งด่วน จำเป็นต้องใช้วันนี้-พรุ่งนี้ ทางออกของคนจนมีไม่กี่ทาง

  1. สถานธนานุบาล-ของรัฐบาล
  2. โรงรับจำนำที่ขออนุญาตถูกต้องตามกฏหมาย
  3. ร้านทอง เป็นโรงรับจำนำทองอย่างลับ ๆ
  4. จำนำของใช้กับเพื่อนบ้าน/คนรู้จัก
  5. กู้เงินโดยมีหลักทรัพย์ที่ดินค้ำประกัน
  5.1 ทำสัญญากู้ธรรมดา
  5.2 ทำนิติกรรมสัญญาจำนองบนสำนักงานที่ดิน
  6. กู้เงินโดยใช้ใบคู่มือจดทะเบียนรถ จำนำเล่มทะเบียนที่เรียกว่า "บริการเงินด่วน"
  7. ใช้บริการเงินด่วนที่มีรูปแบบแตกต่างกันหลากหลายออกไปที่มีการโฆษณาในหนังสือพิมพ์

  หากรัฐบาลสามารถเจรจาแก้ไขภาระหนี้เิงินกู้นอกระบบในปีนี้ได้แล้ว ปีหน้า/ปีต่อ ๆ ไป หากต้องการใช้เงินอีก สถาบันการเงินในระบบจะสามารถปล่อยกู้ทันทีทันใจเหมือนอย่างเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบได้หรือไม่

  หากสถาบันการเงินไม่สามารถอนุมัติเงินกู้ได้ทันทีทันใด ป่วยการที่จะมาพูดถึงการปราบเงินกู้นอกระบบ

  จากคุณ : ทวนทอง - [ 29 ม.ค. 47 17:29:00 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม