◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ไทย....ศูนย์สุขภาพแห่งเอเชีย...ต้องแลไปข้างหน้า

  จากข้อเท็จจริงที่ว่า.....มีชาวญี่ปุ่นจำนวนมากนิยมมาพำ
  นักในประเทศไทย.....เป็นบ้านแห่งที่สอง

  และจากการเยือนญี่ปุ่นครั้งล่าสุดของน้าแม้วได้เจรจาให้
  ญี่ปุ่นสนับสนุนให้คนญี่ปุ่นที่มารักษาพยาบาลในประเทศ
  ไทยได้รับเงินจากกองทุนเพื่อสุขภาพของญี่ปุ่นตามราย
  ละเอียดที่เป็นข่าวไปทั่วโลกแล้วนั้น

  บัดนี้จึงมาถึงวาระที่ว่า......

  การวางเป้าให้ไทยเป็นศูนย์สุขภาพแห่งเอเชียและของโลก
  เป็นเป้าหมายที่เด่นชัดและมีความเป็นไปได้สูงยิ่ง.......ไม่
  เฉพาะกับลูกค้าญี่ปุ่นเท่านั้น

  หากเราดำเนินการไปตามเป้าหมายนั้นจริงๆ....ต้องถามตน
  เองก่อนว่าเรามีความพร้อมมากน้อยเพียงใด

  อะไรที่เรามีอยู่แล้ว......และอะไรที่ยังขาดแคลน....?

  หากโครงการนี้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นกิจลักษณะแล้วไซร้

  การนำเข้าแพทย์........ย่อมเป็นมาตรการเสริมหนึ่งที่จะใช้
  รองรับลูกค้าต่างชาติ...เพราะปัจจุบันแพทย์ในประเทศขาด
  แคลน....และผลิตไม่ทัน

  ทราบข่าวว่า...ดำรินี้ของนายกรัฐมนตรีทักษิณกลับมีข้อ
  ทักท้วงขรมมาจากแพทยสภาไทย

  ผมฟังสาระที่เป็นข้อท้วงติง(ไม่ได้คัดค้านสุดตัว)ของ
  แพทยสภาฯแล้ว......เป็นการมองตามตัวบทกฎหมาย
  เสียมากกว่า

  โดยเฉพาะที่เกรงว่าจะเกิดผลร้ายมากกว่าผลดีในระยะ
  ยาวนั้น....ยังไม่แจ้งชัดว่าเสียหายประเด็นไหน...และ
  เสียหายอย่างไร

  แพทยสภาฯควรให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเตรียมรับการ
  เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาพิวัฒน์นี้จึงจะถูก

  หาใช่มาตั้งแง่ติดนั่นติงนี่เสียให้วุ่นวายไม่

  กฎระเบียบที่มีอยู่หากขัดกับแนวทางพัฒนาชาติและ
  นโยบายรัฐ(อันเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของชาติ)ก็ชอบที่จะ
  ช่วยกันปรับแต่งแก้ไข

  เราต้องแลไปข้างหน้า......ไทยคือครัวโลก....และศูนย์
  สุขภาพของโลก !

  เป็นเรื่องที่ไม่ควรสนับสนุนกระนั้นหรือ....!?

  จากคุณ : สาละวิน - [ 14 ธ.ค. 46 14:48:05 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม