◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ที่ผ่านมา รัฐบาลมีส่วน ทำนุบำรุง หรือ ทำร้าย รัฐธรรมนูญ???

  รัฐธรรมนูญไทย ฉบับ พ.ศ. 2540
  ได้ระบุไว้
  เกี่ยวกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ (หมวดที่ 5)
  ซึ่งเป็นเสมือนการกำหนดหน้าที่ของรัฐไว้

  อยากทราบว่า 2 ปีกว่าที่ผ่านไป รัฐบาลได้ทำอะไร
  ที่เป็นคุณต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ถูก หรือ ผิด
  เป็นคุณ หรือ ทำให้เกิดโทษ ต่อประเทศและประชาชน
  ตามที่ตราไว้ในรัฐธรรมนูญบ้าง?

  เช่น:
  *การพิทักษ์เอกราช สถาบันพระมหากษัตริย์ และ
  ผลประโยชน์แห่งชาติ
  ตลอดจน การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหา
  กษัตริย์ ทรงเป็นประมุขแห่งชาติ?

  *สนับสนุน การนำหลักธรรมของศาสนามาใช้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
  --คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล?

  *ส่งเสริมการทำงานของหน่วยงานอิสระ และจัดงบประมาณเพียงพอให้ เช่น
  --คณะกรรมการการเลือกตั้ง?
  --คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ?
  --ศาลรัฐธรรมนูญ?
  --ป ป ช ?
  เป็นต้น

  *ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตัดสินใจ?

  *สร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง?

  *การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น?

  *คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน
  สร้างความเสมอภาค?

  *จัดการศึกษา อบรม ให้เกิดความรู้และคุณธรรม?

  *การสาธารณสุข?

  *การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม?

  *ส่งเสริมการรวมตัวของเกษตรกร เพื่อประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกร?

  *คุ้มครองแรงงาน จัดระบบแรงงานสัมพันธ์?

  *การเศรษฐกิจ?

  เหล่านี้ ล้วนระบุไว้ในรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น นอกเหนือจากที่
  ตราเป็นกฏหมายอื่นๆ ที่รัฐบาลต้องรักษาซึ่งกฏหมายนั้นๆ

  แน่นอน รัฐบาลทุกรัฐบาล คงไม่สมบูรณ์ไปเสียทุกอย่าง

  แต่การประเมิน ก็เป็นสิ่งที่สมควร
  ในวาระ วันรัฐธรรมนูญ เช่นวันนี้

  อยากฟัง ทั้งคำชม ซึ่งเชื่อว่ามีมากมาย
  และคำติติงที่ก่อให้เกิดการแก้ไข และพัฒนา
  ด้วยครับ

  แก้ไขเมื่อ 10 ธ.ค. 46 10:28:22

  แก้ไขเมื่อ 10 ธ.ค. 46 10:15:16

  จากคุณ : คนเมืองคิ่น - [ วันรัฐธรรมนูญ 10:05:14 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม