◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ควันหลงรัฐบาลเผด็จการ

  หนังสือพิมพ์สยามรัฐ คอลัมน์คิดระหว่างวัน - 3/12/2003

  ผมได้เกริ่นในบทความของผมไว้แล้วเมื่อวานนี้ถึงเรื่องที่นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อดีตหัวหน้ารัฐบาลเผด็จการยุคสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) แสดงอาการไม่พอใจในร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่รัฐบาลเป็นผู้เสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

  นายอานันท์คงจะมีความเคยชินกับการเป็นรัฐบาลเผด็จการที่ใช้วิธีการตรากฎหมายผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งไม่ได้เป็นตัวแทนของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย และยังมีคณะทำงานประสานงานระหว่างรัฐบาลเผด็จการยุคนั้นกับสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ด้วยวิธีการกำหนดโพยออกมาให้สมาชิกสภาแห่งนั้นต้องให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายทุกฉบับที่รัฐบาลเผด็จการชุดนั้น ส่งเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  แล้วหัวหน้ารัฐบาลยุคนั้นยังอุตส่าห์โผล่หน้าออกมาอวดอ้างว่า ได้มีการตรากฎหมายกว่า 200 ฉบับในสมัยที่รัฐบาลเผด็จการยุคนั้นถืออำนาจรัฐ ทั้งๆ ที่มีกฎหมายหลายฉบับตราขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ของคนต่างชาติมากกว่าการรักษาผลประโยชน์ของคนไทยด้วยกัน เช่น กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 เป็นต้น

  การเสนอร่างกฎหมายของรัฐบาลเผด็จการยุคนายอานันท์ ปันยารชุน อาจเป็นผลทำให้ “หัวสมองของนายอานันท์” คิดวนเวียนอยู่แต่เรื่องการสนองความต้องการของตนเองและกลุ่มของตนมากกว่าที่จะมองภาพกว้างและภาพรวมของผลประโยชน์ของคนในชาติ เสียงบ่นของนายอานันท์และพวกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯบางกลุ่มบางพวกที่แสดงความไม่พอใจผ่านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จึงเป็นเพียงแค่ “เสียงนกเสียงกา” หรืออาจจะเป็น “เสียงไก่” นอกเล้าอีกฝูงหนึ่งก็ได้

  ความจริงแล้ว ใครๆ เขาก็รู้กันอยู่ว่า สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 89 ที่ได้บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามหมวดนี้ ให้รัฐจัดให้มีสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ ต้องให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความเห็นก่อนพิจารณาประกาศใช้ องค์ประกอบ ที่มา อำนาจหน้าที่ และการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ”

  ความที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญก็บ่งชี้ชัดเจนว่า เป็นแค่องค์กรที่ให้คำแนะนำด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่รัฐบาลเท่านั้น

  ส่วนการที่จะดำเนินการตามคำแนะนำหรือไม่นั้น เป็นดุลพินิจของรัฐบาลโดยตรง ซึ่งประชาชนผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมอบหมายให้เป็นตัวแทนของประชาชนและใช้อำนาจแทนประชาชนเท่านั้น คนบางคนในสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯอย่าสะเออะเข้ามาทำหน้าที่ในสิ่งที่ประชาชนเขาไม่ได้มอบหมาย

  นายอานันท์และพวกควรสำเหนียกให้เห็นชัดเจนถึงความใน “วรรคสามของมาตรา 89” ที่ได้กำหนดให้รัฐบาลเป็นผู้เสนอร่างกฎหมายว่าด้วยองค์กรแห่งนี้ ไม่ใช่ปล่อยให้องค์กรแห่งนี้เสนอร่างกฎหมายเอาเองตามอำเภอใจ เพราะนายอานันท์และพวกไม่ได้เป็นตัวแทนของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

  รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยต่างหากที่เป็นตัวแทนและใช้อำนาจแทนประชาชน

  อย่าปล่อยให้เชื้อเผด็จการขึ้นสมองจนลืมอำนาจอธิปไตยที่เป็นของประชาชน !

  โดย ดุสิต ศิริวรรณ

  จากคุณ : ประชาชนคนหนึ่ง - [ 3 ธ.ค. 46 07:17:58 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม