◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  สิริกร" ไอเดียกระฉูด!! อัพเกรด "ม.ราชมงคล" เป็น "MIT" เมืองไทย

  "ข่าวจาก ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 27 ต.ค. 2546


  “สิริกร” เผย จุดยืน “ม.ราชมงคล” ทั้ง 9 แห่ง เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่างเดียว โดยจะพัฒนาให้เป็น “MIT” เมืองไทย จัดส่งอาจารย์เรียนต่อทั้งในประเทศ และต่างประเทศจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายตัว ส่วนการรับนักศึกษา จะเปิดรับ เฉพาะนักเรียนสายอาชีวะ เท่านั้น !!

  ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ ให้รวมกลุ่มวิทยาเขตสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 35 แห่ง ในแต่ละภูมิภาค จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรวม 9 แห่ง ร่วมกับอีก 1 สถาบันเทคโนโลยีช่างกลปทุมวัน โดย คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา แต่ ครม. ให้สภาการศึกษา ทำหน้าที่ ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมในรายละเอียดครั้ง ซึ่ง ในวันนี้ (27 ต.ค.) สภาการศึกษาแห่งชาติ ได้เรียกประชุมคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหามติร่วมกัน และนำร่าง พรบ.มหาวิทยาลัยราชมงคล เสนอสภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสต่อไป

  รูปแบบ มหาวิทยาลัย เน้นเฉพาะทาง เทียบเคียง “MIT”

  ภายหลังการประชุม นางสิริกร มณีรินทร์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า แนวทางในการดำเนินงาน เพื่อยกระดับราชมงคล เป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” นั้น ที่ประชุมเห็นพ้องให้เน้นความเป็นเฉพาะทางมากขึ้น โดยยึดแนวทางการจัดการศึกษาเช่นเดียวกับเอ็มไอที (MIT : Massachusetts Institute of Technology) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อดังในสหรัฐอเมริกา

  สำหรับหลักการเบื้องต้นของ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” นั้น นางสิริกร กล่าวว่า มหาวิทยาลัย ที่ตั้งใหม่ทั้ง 9 แห่งนี้ จะอยู่ในสังกัดของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีฐานนะเป็นนิติบุคคล ส่วนปรัชญาการจัดการศึกษานั้น จะเน้นผลิตบุคลากรเฉพาะทาง ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหลัก

  “การอัพเกรด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นี้จะเน้นการผลิตวิศวกรที่ลงมือปฏิบัติได้จริง (Blue Collar Engineer) ซึ่งเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม และผลิตครูเทคนิคศึกษาให้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษา และครูสอนในโรงงาน (Professional Trainer) และจะไม่ผลิตบุคลากรทางสังคมศาสตร์เลย แต่ยังคงผลิตทางด้านบริหารจัดการเช่นบัญชี หรือ การจัดการทั่วไป โดยระยะแรก จะไม่เพิ่มสาขาวิชาและการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่เพิ่มขึ้นภายในระยะเวลา 5 ปี” นางสิริกร กล่าว

  เปิดรับเฉพาะนักเรียน ปวช. , ปวส. เท่านั้น

  ทั้งนี้ ในส่วนการรับนักศึกษานั้น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” แตกต่างจาก สถาบันพระจอมเกล้าทั้ง 3 แห่ง โดย “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” จะรับเฉพาะนักเรียนที่จบสายอาชีวะ ปวช. และ ปวส. เท่านั้น เพื่อให้คนที่จบทางสายช่าง ได้มีโอกาสศึกษาต่อ และมีโอกาสพัฒนาทักษะ ความสามารถเพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป

  ขณะที่ ศ.วิจิตร ศรีสอ้าน ในฐานะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ในสมัยที่ตนดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิก แรกเริ่มเดิมที นั้นรับเด็กสายอาชีวะอย่างเดียว ต่อมามีการเปลี่ยนแปลง มารับเด็กสายสามัญเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งตนไม่เห็นด้วย ควรมีการจำเพาะเจาะจงไปเลยว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” จะรับนักเรียนในสายอาชีวะเท่านั้นเพื่อเปิดโอกาสการศึกษา ให้กับเด็กเหล่านี้

  ส่งอาจารย์เรียนต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัว

  ด้าน นายกฤษณพงศ์ กีรติกร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษา กล่าวว่า เรื่องของความคุ้มทุนและความเหมาะสมนั้น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” มีวิทยาเขตกระจายอยู่ทั่วประเทศ 35 แห่ง และรัฐได้ลงทุนด้านเครื่องมืออุปกรณ์ พัฒนาอาจารย์ บุคลากรไว้แล้ว โดยในระยะ 5 ปีหลังจากนี้ จะไม่มีการลงทุนก่อสร้างอาคารสถานที่ ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก แต่จะเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพแทน

  “แนวทางการพัฒนาหลักๆ นั้นจะเน้นการผลิตวิศวกรที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง และครูเทคนิคศึกษา ซึ่งสถานประกอบการต่างๆ มีความต้องการอย่างมาก โดยในปัจจุบันเราลงทุนพัฒนาอาจารย์เพื่อรองรับเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันให้ทุนอาจารย์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท พันกว่าคน และระดับปริญญาเอกอีก 163 คน เพื่อให้มีคุณภาพการเรียนการสอนต่อไป” นายกฤษณพงศ์ กล่าว

  สำหรับ การเปิดรับเฉพาะนักเรียนสายอาชีวะนั้น นายกฤษณพงศ์ กล่าวให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า ด้วยพื้นฐานของผู้จบการศึกษาสายอาชีวะมีจุดเด่นที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง เป็นการเปิดโอกาสให้ ช่างเทคนิคจำนวนหนึ่ง ให้เขามีความสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นไปเป็นวิศวกรที่ปฏิบัติได้จริง ซึ่งเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม และเป็นครูเทคนิค ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับปรัชญา ในการผลิตบุคลากรของ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” อีกด้วย

  อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสถาบันราชมงคล ทั่วประเทศ มีทั้งสิ้น 35 วิทยาเขต ซึ่งในปีการศึกษานี้ มีนักศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 92,641 คน โดยจะยกระดับเป็นมหาวิทยาลัย 9 แห่ง และสถาบันเทคโนโลยีช่างกลปทุมวัน อีก 1 แห่ง ทั้งนี้รวมแล้ว ในอนาคตจะทำให้ ประเทศไทย มีมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งสิ้น 15 แห่ง โดยจากเดิมที่มีอยู่แล้ว 5 แห่ง คือ มหาวิทยาลัย / สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทั้งสามแห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ที่มา :http://www.manager.co.th/QOL/viewnews.asp?NewsID=4641056649088


  แก้ไขเมื่อ 28 ต.ค. 46 10:51:58

  จากคุณ : Masculiner - [ 28 ต.ค. 46 10:51:11 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม