◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ทำไมน้ำท่วมใหญ่ทั่วภาคอีสาน

  ตามที่ได้เกิดวิกฤตการณ์น้ำท่วมใหญ่ทั่วภาคอีสาน ทำให้คณะทำงานเครือข่ายทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ภาคอีสาน และ เครือข่ายองค์กรชุมชนลุ่มน้ำมูล ร่วมกับโครงการสิทธิชุมชนศึกษา ภาคอีสาน กรณีศึกษาลุ่มน้ำชี – มูล ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ “ทำไมน้ำท่วมภาคอีสาน” ขึ้นโดยเรียนเชิญตัวแทนชาวบ้านจาก ๘ ลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำพอง ,ลุ่มน้ำพรม ,ลุ่มน้ำสงคราม ,ลุ่มน้ำห้วยทับทัน ,ลุ่มน้ำเสียว ,ลุ่มน้ำยัง ,ลุ่มน้ำชี และลุ่มน้ำมูน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วภาคอีสาน เพื่อมาร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาน้ำท่วมและข้อเสนอการแก้ไขปัญหาของภาคประชาชน

  โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความเห็นร่วมกันว่า วิกฤตการณ์น้ำท่วมในภาคอีสานครั้งนี้ ระดับน้ำจะขึ้นอย่างรวดเร็ว และท่วมขังเป็นเวลานาน ทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน พืชผลการเกษตร และการแพร่ระบาดของโรคภัย ซึ่งต่างจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ที่ระดับน้ำจะค่อย ๆ ขึ้น และลดลงอย่างรวดเร็ว ดังเช่นในอดีต ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก การสร้างเขื่อนปิดกั้นลำน้ำธรรมชาติ ทั่วภาคอีสาน ทำให้ลำน้ำที่กว้างใหญ่มีสภาพเป็นคอขวดไม่สามารถระบายน้ำได้ตามปกติแม้ว่าจะมีการเปิดประตูระบายน้ำของเขื่อนทั้งหมดแล้วก็ตาม ประกอบกับการบริหารจัดการเขื่อนขนาดใหญ่ของรัฐที่จะเก็บกักน้ำไว้ให้มากที่สุดเพื่อสนองตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อถึงฤดูฝน มีปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้น จะเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนจำนวนมาก มีการเร่งระบายน้ำ แต่ไม่สามารถระบายได้ทั้งหมด ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ นอกจากนั้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองการพัฒนา เช่น ถนน สะพาน และการขยายตัวของเมือง ปิดกั้นเส้นทางน้ำ ก็เป็นอีกสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมที่สำคัญด้วย

  ผู้เข้าร่วมการสัมมนายังมีความเห็นร่วมกันว่าการจัดการน้ำของรัฐนอกจากจะเป็นสาเหตุที่สำคัญของปัญหาน้ำท่วมแล้ว ยังเป็นการทำลายระบบนิเวศน์และวิถีชีวิตของชาวอีสานทั้งภาค เช่น กรณีเขื่อนปากมูล ที่ปิดกั้นเส้นทางการเดินทางของปลาซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของคนภาคอีสาน ดังนั้น จึงมีมติร่วมกันในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาลดังนี้

  ๑.ทบทวนนโยบายการจัดการน้ำที่รวมศูนย์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการกำหนดนโยบาย และในการจัดการน้ำอย่างแท้จริง โดยในเบื้องต้นจะต้องยุติโครงการสร้างเขื่อนทั้งหมดที่ยังไม่ได้เริ่มการก่อสร้างและอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโดยทันที

  ๒.ต้องดำเนินการฟื้นฟูชีวิตชุมชนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ที่สอดคล้องกับสภาพทรัพยากรและวิถีชีวิตของชุมชนเดิม

  ๓.ทำการศึกษาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนทุกเขื่อนทั่วภาคอีสานโดยชาวบ้านมีส่วนร่วมเพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหาตามหลักวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนกรณีเขื่อนที่มีการศึกษาผลกระทบแล้วได้ข้อยุติว่าทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศของแม่น้ำและชุมชน เช่น กรณีเขื่อนปากมูลให้ยกเลิกการใช้ประโยชน์ทันที

  ๔.ชดใช้ความเสียหายที่เกิดกับผู้ประสบภัยในครั้งนี้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่การช่วยเหลือตามบุญตามกรรม หรือตามสถานการณ์เท่านั้น

  ทั้งนี้ พวกเราจะติดตามการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอดังกล่าว เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

  เครือข่ายทรัพยากร และ สิ่งแวดล้อมภาคอีสาน
  ๑๗ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๕
  ณ ศูนย์ฝึกอบรมสาธารณสุขมูลฐาน จังหวัดขอนแก่น


  http://www.thaingo.org , http://www.thai.to/aop , http://www.thai.to/munriver , http://www.thai.to/yomriver

  จากคุณ : ดอกธูป - [ 22 ต.ค. 45 12:23:16 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม