◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  .............................วันนี้ วันพระ ................................ ( ต้องละนิวรณ์ )

  ........วันนี้ วันพระ ต้องละนิวรณ์
  ........ไปวัดใกล้บ้าน ถ้าติดภาระกิจให้ไปวัดวันอาทิตย์
  ........ทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา

              นิวรณ์  แปลว่า  เครื่องกั้น ใช้หมายถึงธรรมที่เป็นเครื่องปิดกั้น หรือขัดขวางไม่ให้
  บรรลุความดี ไม่เปิดโอกาสให้ทำความดี และเป็นเครื่องกั้นความดีไว้ไม่ให้เข้าถึงจิตใจ

          นิวรณ์   มี  ๕  อย่างคือ

  ๑. กามฉันท์   ความพอใจติดใจอยู่ในสิ่งที่ชอบใจ คือติดความสุขในกาม
  ๒. พยาบาท   ความคิดร้ายผู้อื่น คือมีความโกรธอาฆาตอยู่
  ๓. ถีนมิทธะ   ความหดหู่ ท้อแท้ และเคลิบเคลิ้ม เศร้าซึม
  ๔. อุทธัจจะกุกกุจจะ   ความฟุ้งซ่าน อึดอัด กลัดกลุ้ม วิตกกังวล และรำคาญใจ
  ๕. วิจิกิจฉา   ความลังเลใจ ตัดสินใจไม่ได้ ความสงสัยกังวล

  ..........................ธรรมะเหมือนแพข้ามฟาก.............................

  ............พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน เมืองสาวัตถี  
  ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลาย เป็นใจความพอสรุปได้ว่า

            " ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรม มีอุปมาดังเรือหรือแพข้ามฟากแก่พวกเธอ
  เพื่อต้องการให้สลัดออก ไม่ใช่ต้องการให้ยึดถือ

                ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุคคลผู้เดินทางไกล พบแม่น้ำขวางหน้า แต่ฝั่ง
  ข้างนี้มีภัยอันตราย ส่วนฝั่งข้างโน้นเป็นที่สบายปลอดภัย เรือหรือสะพานจะข้ามฝั่ง
  ก็ไม่มี บุคคลนั้นคิดว่าจะอยู่ช้าไม่ได้อันตราย

               เขาจึงรวบรวมกิ่งไม้และใบไม้ เอามาผูกเป็นแพให้ลอยน้ำ แล้วใช้มือและเท้า
  พุ้ยน้ำด้วยความพยายาม จนข้ามแม่น้ำนั้นได้โดยปลอดภัย

             เขาจึงคิดว่า แพนี้มีคุณแก่เรามาก เราอาศัยแพนี้จึงข้ามพ้นอันตรายได้ อย่ากระ
  นั้นเลย เรายกเอาแพนี้ขึ้นทูนหัวไปด้วยเถิด แล้วเขาก็เอาแพนั้นทูนหัวเดินไป

             ภิกษุทั้งหลาย การกระทำของบุคคลนั้น ชื่อว่าทำไม่ถูกในหน้าที่ ทางที่ถูกนั้น
  เมื่อเขาอาศัยแพข้ามฝั่งได้แล้ว พึงยกแพขึ้นบกหรือเอาลอยไว้ในน้ำนั่นแหละ แล้วเดิน
  ไปแต่ตัว จึงชื่อว่าทำถูกหน้าที่ในแพนั้น แม้ฉันใด

             ภิกษุทั้งหลาย เราแสดงธรรมมีอุปมาด้วยแพ เพื่อต้องการให้สลัดออก ไม่ใช่เพื่อ
  ให้ยึดถือก็ฉันนั้นแล เธอทั้งหลายรู้ถึงธรรมมีอุปมาด้วยแพ ที่เราแสดงแล้ว พึงละแม้ซึ่ง
  ธรรมทั้งหลาย จะป่วยกล่าวไปไยถึงฝ่ายอธรรมเล่า "

  จากคุณ : foox - [ วันลอยกระทง 08:35:31 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม