◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  • • • • • คุณเป็นมนุษย์-สัตว์ประเสริฐหรือเปล่า!!?? มาดูกันว่าจิตวิญญาณของคุณอยู่ในระดับไหน? - Spiral Dynamics • • • • •

  วิกฤต - วิวัฒนาการของจิต - สไปรัลไดนามิกส์
  อลิซาเบท ซาทัวริส (Elisabet Sahtoris) บอกว่า “วิกฤตคือคาตาลิสต์ ความเครียดจากการดำรงชีวิตนั้นเองที่ทำให้เราเปลี่ยน” ทุกวันนี้ เราอยู่ท่ามกลางความเครียดจากวิกฤตในแทบทุกด้าน ที่ล้วนเป็นผลจากการกระทำของเราเอง โดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือและตัวเร่ง ที่ทำร้ายและทำลายระบบนิเวศธรรมชาติไปพร้อมๆ กัน ทำให้ภูมิปัญญาและประสบการณ์ที่เรามีที่เรารับเป็นมรดกตกทอดมาไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกต่อไป นักปราชญ์ นักคิด และนักวิทยาศาสตร์แห่งยุคใหม่ระดับนำทุกคนล้วนกล่าวตรงกันว่า จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางสังคม ทางด้านจิต หรือ “จิตวิวัฒน์” สู่สังคมใหม่ จิตวิญญาณใหม่ ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และเจ็บปวดที่สุดของมนุษยชาติ ในเวลาอีกไม่ช้านี้


  แต่ถึงแม้ว่าสหัสวรรษใหม่จะผ่านพ้นไปสามปีกว่าแล้ว เราส่วนใหญ่ราวๆ ๗๕ เปอร์เซ็นต์ ก็ดูเหมือนจะยังไม่รู้ตัวจึงไม่เปลี่ยนตาม หรือเพราะเชื่อว่าองค์ความรู้ของวิทยาศาสตร์กายภาพ ที่เชิดชูวัตถุและแสดงออกเป็นความก้าวหน้าของสังคมด้วยเทคโนโลยี คือความจริงที่ถูกต้องแล้ว ดังนั้น จึงยังคงมีโลกทัศน์และชีวทัศน์แบบเก่า “ขอให้เหมือนเดิม” อยู่ (Paul H. Ray and Sherry Anderson: The Cultural Creatives, 2000; Duane Elgin and Colleen Ledrew: Global Consciousness Change, 1997; Michael Lerner: The Age of Extinction..., 1999) โดยไม่กังวลหรือไม่รู้ตัวว่า ความก้าวหน้านั้น จะหวนกลับมาทำลายลูกหลานหรือมรดกตกทอดทางเผ่าพันธุ์ที่เรารักและห่วงใยที่สุดอย่างไร?


  ที่ว่าไม่กังวลหรือไม่รู้ตัว เพราะว่าความสุขสนุกสนานกับความเจริญก้าวหน้าได้บดบังตาเรา หรือทำให้มองเห็นว่าจิตมนุษย์เป็นอยู่เพียงแค่นั้น คือหยุดอยู่กับที่ แต่หากเรามองจากธรรมชาติของจักรวาล จะพบว่าธรรมชาตินั้นไหลเลื่อนเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงโดยเชื่อมโยงกันตลอดเวลาเป็นวัฏจักร สถานภาพของมนุษย์และสังคมมนุษย์ในขณะนี้เป็นเพียงช่วงหนึ่งของวัฏจักรที่ว่าเท่านั้น ยังจะต้องเปลี่ยนแปลงต่อไป เช่นเดียวกับจิตและจิตวิญญาณที่จะต้องวิวัฒนาการต่อไปเช่นกัน (Ken Wilber: Up From Eden; 1976)


  ในบทสัมภาษณ์ ดอน เบ็ค (ผู้ร่วมกับ แคลร์ เกรฟส์ (Clare W. Graves) สร้างทฤษฎีสไปรัลไดนามิกส์ หรือ “จิตวิวัฒน์”, Don Beck and Spiral Dynamics; in: What is Enlightenment?; 2002) อธิบายว่า วิวัฒนาการของจิต คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังปัญญา พฤติกรรม บุคลิกภาพของมนุษย์ (จิตปัจเจก) และรูปแบบ ความเชื่อ หรือค่านิยมของสังคม (จิตร่วมหรือวัฒนธรรม) รูปแบบของความเชื่อหรือค่านิยมนี้ เรียกว่า มีมส์ (Rechard Dawsons' memes นำมาใช้โดย Aaron Lynch: Thought Contagion, 1996) ซึ่ง ดอน เบ็ค นำมาอธิบายวิวัฒนาการของจิตโดยสัมพันธ์กับสี ๘ สี ๘ ระดับ (แบ่งออกเป็นสองชั้น ชั้นล่างมี ๖ สี ๖ ระดับ และชั้นบนจะมี ๒ สี ๒ ระดับ) แต่ละสี จะบ่งบอกถึงโลกทัศน์ ปัญญา อุปนิสัย และพฤติกรรมของแต่ละคนที่มีต่อสังคมโดยรวมในชั่วขณะนั้น ซึ่งแตกต่างกันไปตามระดับหรือสี


  ประชากรโลกโดยส่วนใหญ่หรือกว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ จะมีระดับจิตหรือสีกระจายอยู่ระหว่างระดับสาม (สีแดง) ถึงระดับหก (สีเขียว) ระดับใดจะมีมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับคนในสังคม (หรือชาติพันธุ์) ย่อยนั้นๆ ว่า มีวิวัฒนาการของจิตในระดับใดหรือสีอะไร (ที่จะชี้บ่งระดับของจิตร่วมทางสังคมหรือวัฒนธรรมของสังคมย่อยนั้นๆ อีกทีหนึ่ง)


  มีเพียงไม่ถึง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ของประชากรโลกเท่านั้นที่มีวิวัฒนาการของจิตกระจายอยู่ในอีก ๔ ระดับของทั้งสองชั้นที่เหลือ ยกตัวอย่าง จะมีคนที่อยู่ในระดับต่ำสุด สีดิน หรือสีน้ำตาลอ่อนแห้งๆ (Beige) คือระดับจิตดำบรรพ์ของคนถ้ำ น้อยมาก ไม่ถึง ๐.๐๕ เปอร์เซ็นต์ ของประชาการทั้งหมด และที่มีน้อยกว่านั้นอีกได้แก่ระดับ ๘ หรือระดับจิตสูงสุด สีเขียนครามใส (Turquoise) อันเป็นระดับจิตของผู้มีปรีชาญาณเฉกเช่นศาสดา อรหันต์ ที่จิตได้วิวัฒนาการผ่านพ้นตัวตน สู่ความว่างอย่างแท้จริง ระดับทั้งหมดมีดังนี้


  ชั้น I มี ๖ ระดับ หรือ ๖ สี

  ระดับที่ ๑ ระดับล่างสุด สีดินหรือสีน้ำตาลอ่อนแห้งๆ (Beige) เริ่มมีตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ประมาณ ๑ แสนปีมาแล้ว, ลักษณะนำ ทำอะไรก็ได้เพื่อให้อยู่รอด
  พฤติกรรม-นิสัย - ใช้สัญชาตญาณและความเคยชินนำ ชีวิตเป็นปัจจุบันขณะ
  - อัตตายังไม่มีหรือไม่ตื่น หรืออาจมีบ้างเฉพาะหน้าช่วงสั้นๆ
  - อาหาร น้ำ ความอบอุ่น ปลอดภัยและสืบพันธุ์ คือพฤติกรรม
  - ชีวิตขึ้นกับที่อยู่อาศัยในเวลานั้น เช่นสัตว์ทั้งหลาย


  ระดับที่ ๒ สีม่วง (Purple) ๕ หมื่นปี, ลักษณะนำ ถ้าเจ้าพ่อ ผี มีความสุข เผ่าพันธุ์ก็สุข ปลอดภัย
  พฤติกรรม-นิสัย - เชื่อในบัญชาของเจ้าพ่อเจ้าแม่ผีป่า บูชาสัญลักษณ์เร้นลับ
  - ปฏิบัติตามหัวหน้า ผู้เฒ่า บรรพบุรุษ และวินัยกลุ่ม
  - ปัจเจกสยบยอมต่อกลุ่ม
  - รักษาไว้ซึ่งสถานที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหตุการณ์ ความทรงจำ
  - เคร่งครัดศรัทธาต่อจารีตประเพณี การตาย การเกิด ฤดูกาล


  ระดับที่ ๓ สีแดง (Red) ๑ หมื่นปีก่อน, ลักษณะนำ เป็นตัวของตัวเอง ไม่สนใจ อยากทำก็ทำ
  พฤติกรรม-นิสัย - โลกคือป่าดงดิบ มีแต่เสือสิงห์กระทิงแรด
  - หนีการบังคับหรือแม้แต่หน้าที่ หากไม่ชอบก็ไม่ทำ
  - ข้าใหญ่ ข้าเท่ จึงเสนอหน้าและเรียกร้องต่อการรับรู้
  - เห็นแต่ความต้องการของตน ด้านได้อายอด
  - ก้าวร้าว ข้าต้องมาก่อนในทุกรูปแบบ โกงคือเก่ง คือฉลาด


  ระดับที่ ๔ สีน้ำเงิน (Blue) ๕ พันปี, ลักษณะนำ ชีวิตมีทิศทางความหมายที่ฟ้าลิขิตไว้แล้ว
  พฤติกรรม-นิสัย - เสียสละเพราะศรัทธาโดยไร้ข้อแม้ต่อศีลธรรม
  - ศีลและข้อปฏิบัติคือวิถีชีวิตที่กำหนดเด็ดขาดโดยเบื้องบน
  - ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในวันนี้ ต้องได้ดี (สวรรค์) ในวันหน้า
  - ความอยากเป็นความผิด ต้องปลง ต้องสำนึก
  - วัฒนธรรมและระเบียบวินัยเท่านั้น ที่สร้างคุณธรรมความดีงาม


  ระดับที่ ๕ สีส้ม (Orange) ๓๐๐ ปีก่อน, ลักษณะนำ แข่งขันเพื่อชนะ แต่อยู่ภายใต้กฎ เคารพข้อบังคับ
  พฤติกรรม-นิสัย - ความเจริญก้าวหน้าคือเนื้อในของแต่ละคนที่มีมาโดยกำเนิด
  - ความเจริญก้าวหน้าขึ้นกับการเรียนรู้ความลับของธรรมชาติ
  - การหาประโยชน์จากธรรมชาติเพื่อชีวิตที่ดีกว่าคือความถูกต้อง
  - เสี่ยง มองโลกในแง่ดี สู่ความสำเร็จ ข้าจะกำหนดตัวข้าเอง
  - สังคมก้าวบนเหตุผล การแข่งขัน ยุทธศาสตร์ และเทคโนโลยี


  ระดับที่ ๖ สีเขียวใบไม้ (Green) เริ่มที่ ๑๕๐ ปีก่อน, ลักษณะนำ สุขสงบอยู่ที่ภายใน ห่วงใยผู้อื่น
  พฤติกรรม-นิสัย - จิตวิญญาณต้องถูกปลดปล่อยจากตัณหา จากการแยกแบ่ง
  - ห่วงใย อ่อนไหว คุณธรรม อยู่เหนือชาติ วัฒนธรรม และเหตุผล
  - ให้โอกาส แบ่งสรรธรรมชาติที่จำเป็นให้มนุษย์โลกเท่าๆ กัน
  - ตัดสินใจโดยฟังผู้อื่น ฝึกฝนปรับจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่อง


  ชั้นที่ II มี ๒ ระดับ ๒ สี

  ระดับที่ ๗ สีเหลือง (Yellow) เริ่มมีเมื่อ ๕๐ ปีก่อน, ลักษณะนำ ชีวิตคือความรับผิดชอบ องค์รวม
  พฤติกรรม-นิสัย - รู้ธรรมชาติ รู้ระบบ รู้ชีวิต รู้สังคม
  - วิกฤตและการเปลี่ยนแปลง คือบรรทัดฐานของจักรวาล
  - ยืดหยุ่น เชื่อมโยงพึ่งพากัน ไหลเลื่อนวนเวียนเป็นวัฏจักร


  ระดับที่ ๘ สีเขียวครามกระจ่างใส (Turquoise) เริ่มมีมาเมื่อ ๓๐ ปีก่อนแต่ยังคงน้อยมาก
  พฤติกรรม-นิสัย - องค์รวมแห่งกาย จิต จิตวิญญาณ
  - ความโยงใยเป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติ และสิ่งสูงสุด
  - พลังงาน (จิต) และข้อมูล (ปัญญาญาณ) ซึมแทรกทั่วทั้งโลก  ประสาน ต่างใจ
  http://www.budnet.info/jitvivat/Page5.php

  จากคุณ : เฒ่าทารก - [ 12 ต.ค. 47 22:02:43 A:203.113.51.68 X:203.150.217.112 TicketID:070638 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม