◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  รูป(ร่างกาย)นี้ใครสร้าง

  กายสังขารเป็นไฉน
  สภาพปรุงแต่งกาย หมายถึงหล่อเลี้ยงร่างกายไว้ให้คงอยู่ด้วยเครี่งหล่อเลี้ยง คือ อาหาร น้ำ อากาศ และแสง
  แดด หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วไซร้ชีวิตก็มิอาจตั้งอยู่ได้(ดิน น้ำ ลม ไฟ)

  วจีสังขารเป็นไฉน
  สภาพปรุงแต่งคำพูดหรือวาจา หมายถึงก่อนที่จะพูดออกมาต้องมีวิตก ความตรึก และวิจารณ์ ความตรอง เพราะถ้าไม่อย่างนั้นก็คงพูดออกมาไม่เป็นภาษาคนแน่ๆ

  จิตสังขารเป็นไฉน
  สภาพที่ปรุงแต่งหล่อเลี้ยงจิต หมายเอาเวทนา และสัญญา
  เพราะจำได้หมายรู้ และเสวยอารมณ์ จึงปรุงแต่งจิตให้เป็นไปต่างๆนาๆ ตามสภาพของตน เหมือนช่างสีที่กำลังป้ายสีบนผืนผ้าใบ แล้วดูออกเป็นภาพต่างๆ

  นี้แล"คน "จึงได้ชื่อว่าเป็นสังขารล้วนเพราะเหตุนี้ คือถ้าเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งในส่วนใดส่วนหนึ่งดับ ผลมันก็ดับตาม

  ดังคำพูดที่ว่า
  รูปหรือร่างกายนี้ ไม่มีใครสร้าง อัตภาพนี้ ไม่มีใครก่อ รูปเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุ ดับไป เพราะเหตุดับ ฯ
  พืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่บุคคลหว่านลงในนา ย่อมงอกขึ้น
  เพราะอาศัยเหตุ ๒ ประการ คือ รสในแผ่นดิน และยาง
  ในพืช ฉันใด ขันธ์ ธาตุ และอายตนะ ๖ เหล่านี้ ก็เกิดขึ้น
  เพราะอาศัยเหตุ ดับไป เพราะเหตุดับ ฉันนั้น ฯ

  จากคุณ : ชูไม่วิทย์ - [ 29 ส.ค. 47 10:36:52 A:203.113.50.139 X: TicketID:014259 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม