◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  สังเวชคือญาณประกอบด้วยโอตตัปปะ

  ญาณประกอบด้วยโอตตัปปะ  ชื่อว่าความสังเวช.  
  ( อรรถกถา เล่ม ๔๘ หน้า ๔๑๑ )
  /////

  เกิดความสลดใจ
  คือเกิดญาณความรู้พร้อมทั้งความเกรงกลัวบาป
  ( อรรถกถา เล่ม ๕๒ หน้า ๑๕๓ )

  /////
  สํเวโค  อุปปชชติ  (ความสังเวชย่อมเกิดขึ้น )
  คือ  ความสังเวชในเพราะความปรวนแปรของสังขารย่อมเกิดขึ้นเพราะรู้แจ้งโทษของสังขารด้วยแสงสว่าง  คือญาณ.  ( อรรถกถา เล่ม ๖๙ หน้า ๓๑๑)

  จากที่ว่าสังเวชคือญาณประกอบด้วยโอตตัปปะนั้น
  ขอท่านผู้รู้ช่วยขยายความด้วยครับ
  เช่นขณะเจริญมรณสตินั้น
  การเกิดญาณประกอบด้วยโอตตัปปะเป็นอย่างไร?

  จากคุณ : แววตะวัน - [ 21 เม.ย. 47 15:51:33 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม