◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ศธ.ดันแผนปั้นอาจารย์ป.เอก2.5หมื่นคน

  "อดิศัย"ชงครม.ของบฯ3.2หมื่นล. หนุนทั้งมหาวิทยาลัยรัฐ-เอกชน

  เมื่อวันที่ 27 มกราคม ร.ต.อ.วรเดช จันทรศร เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กอ.) เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย(ก.ม.) มีนายอดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการแนวนโยบายการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2548-2562) เนื่องจากแผนการผลิตบัณฑิตปริญญาเอกที่ดำเนินการอยู่จะสิ้นสุดแผนในปีนี้ ประกอบกับคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของไทยทั้งหมด 32,845 คน มีวุฒิปริญญาเอกเพียง 11,087 คน ดังนั้น นายอดิศัยจึงมอบให้ไปจัดทำรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็นให้ชัดเจนเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) ขออนุมัติงบประมาณ 3.2 หมื่นล้านบาท เพื่อเริ่มดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งแผนการผลิตจะแบ่งสัดส่วนระหว่างการผลิตในประเทศ ผลิตร่วมกับต่างประเทศ และส่งไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยช่วงแรกใช้สัดส่วน 35-50-15 ตามลำดับ ช่วงที่สอง 35-50-15 และช่วงที่สาม 35-55-10 คาดว่าจะจัดทำแผนแล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์นี้

  ร.ต.อ.วรเดชกล่าวต่อว่า สำหรับแผนการผลิตใน 3 ช่วง คือช่วงแรกระหว่างปี 2548-2552 จะแบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษารัฐใช้งบฯ 7,300 ล้านบาท โดยสถาบันจ่ายสมทบ 3,129 ล้านบาท ส่วนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สถาบันจ่ายเอง 840 ล้านบาท และกู้รัฐ 1,961 ล้านบาท ช่วงที่สองระหว่างปี 2553-2557 แบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษารัฐใช้งบฯ 10,857 ล้านบาท สถาบันจ่ายสมทบ 4,653 ล้านบาท ส่วนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สถาบันจ่าย 1,239 ล้านบาท และกู้รัฐ 2,893 ล้านบาท และช่วงที่สามระหว่างปี 2558-2562 แบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษารัฐใช้งบฯ 13,831 ล้านบาท สถาบันจ่ายสมทบ 5,927 ล้านบาท และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สถาบันจ่ายเอง 1,572 ล้านบาท กู้รัฐ 3,668 ล้านบาท ทั้งนี้ ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะให้ทุนอาจารย์ได้รุ่นละ 6,656 คน รวม 19,970 คน และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรุ่นละ 1,845 คน รวม 5,535 คน รวมทั้งสิ้นประมาณ 2.5 หมื่นคน โดยจะจัดตั้งเครือข่ายในสาขาวิชาต่างๆ รุ่นละ 60 เครือข่าย รวม 180 เครือข่าย

  ร.ต.อ.วรเดชกล่าวอีกว่า สำหรับสาขาวิชาที่จะผลิตมี 60 สาขาวิชา เช่น วิศวกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมเกษตร พันธุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิศวะคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ ระบบข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ หรือจีไอเอส แพทยศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา รังสีเทคนิค จิตวิทยา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา ภูมิศาสตร์ และพลังงานทดแทน เป็นต้น ซึ่งสาขาวิชาเหล่านี้จะเป็นสาขาหลักในการผลิต และจะรองรับการวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

  จากคุณ : Green - [ 29 ม.ค. 47 02:18:35 A:202.57.168.55 X: ]

 
 



กระทู้ยอดนิยม