◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  โคลงคาถาธรรมบท (ผู้ควรครองผ้าเหลือง)

  ยมกวรรคที่ ๑
  ___________
  แปลคาถาที่ ๑๐
  .......โย จ วนฺตกสาวสฺส.....ก็ผู้ใดแลมีน้ำฝาดคือกิเลสอันดายเสียแล้ว
  สีเลสุ สุสมาหิโต...............เป็นผู้ตั้งมั่นในศีลทั้งหลายประกอบด้วย
  อุเปโต ทมสจฺเจน..............ความทรมานอินทรีย์และวจีสัจ
  ส เว กาสาวมรหติ..............ผู้นั้นแลควรนุ่งห่มผ้าย้อมฝาดแท้

  อธิบายในคาถาที่ ๑๐
  .......ผู้ที่มีคุณธรรมคือsandanปราศจากน้ำฝาดซึ่งเป็นเครื่องย้อมดวงใจให้เศร้าหมองคือกิเลส และประกอบด้วยความเพียรที่จะทรมานอินทรีย์ ๖ มีตาเป็นต้นให้ดี และวจีสัจซึ่งเป็นสิ่งประเสริฐ ผู้นั้นแลควรเพื่อจะนุ่งห่มผ้าย้อมฝาด ซึ่งเป็นเครื่องนุ่งห่มของพระอริยเจ้าทั้งปวง

  โคลงกำกับคาถาที่ ๑๐
  .......ผู้มีมาโนชแผ้ว.....พูนธรรม
  ศีลวัตรประกอบจำ.......จิตต์หม่น
  อินทรีย์วจีกำ..............หนดข่ม เสมอแฮ
  ควรห่มผ้าฝาดนั้น........ไป่ต้องคำฉิน

  ------------------------------------

  จากคุณ : หงส์ทอง - [ 3 ธ.ค. 46 08:01:17 A:203.113.39.11 X: ]

 
 กระทู้ยอดนิยม