◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  เวทนาทั้ง3แห่งที่ปรากฏในแต่ละปฏิจจสมุปปันนธรรมเหล่านี้ สัมพันธ์กันอย่างไร?

  ปฏิจจสมุปปันนธรรมหมวด สังขาร , นามรูป และ เวทนา

  1.สังขาร ประเภท จิตตสังขาร ก็ประกอบด้วย เวทนา

  2.นามรูป หมวด นาม ก็ประกอบด้วย เวทนา

  3.และตัว เวทนา เอง

  ถามว่า เวทนา ทั้ง3นี้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร และมีความสัมพันธ์กันอย่างไรในปฏิจจสมุปบาท?
  กรุณาชี้แจงให้หายสงสัยด้วยครับ

  จากคุณ : สิทธารถะ - [ 20 พ.ย. 45 03:31:16 A:203.113.38.13 X: ]

 
 กระทู้ยอดนิยม