◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  ธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะ

  ท่านทั้งหลาย! บัดนี้ข้าพเจ้าจักแสดง ธรรมอันเป็นอมตะ ธรรมอันเป็นเครื่องยกระดับจิตใจ ธรรมอันไม่มีความเกิด แก่ ตาย ธรรมอันผู้รู้ ย่อมกล่าวสรรเสริญ ธรรมที่ไพเราะในเบื้องต้น ในท่ามกลาง และในเบื้องปลาย

  ท่านทั้งหลาย! ธรรมชาติแห่งความเป็นธรรมดานั้นมีอยู่ ธรรมนั้นเป็นสิ่งตายตัวอยู่ธรรมดา ธรรมนั้นมีอยู่แล้ว หาใช่เกิดขึ้นใหม่ไม่ ธรรมนั้นเข้าถึงได้ด้วยปัญญาอันจะเกิดขึ้นในบุคคล

  ท่านทั้งหลาย! สิ่งๆ นั้นเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากการเห็น สิ่งๆ นั้นเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากการได้ฟัง สิ่งๆ นั้นเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากการดม การลิ้มรส สัมผัสทางกาย หรือการตรึกคิดนึกในใจ

  สิ่งๆ นั้นไม่ใช่วัตถุที่ปรากฏอยู่ด้วยตา ไม่ใช่กลิ่นที่ปรากฏจากจมูก ไม่ใช่เสียงที่ปรากฏกับหู ไม่ใช่รสชาติที่ปรากฏชัดแจ้งแก่ลิ้น ไม่ใช่สัมผัสทางกายที่ปรากฏแก่ผิว หรือว่าเป็นความตรึกคิดนึกที่ปรากฏกับใจ

  สิ่งๆ นั้นปรากฏอยู่ตลอดกาลนาน
  สิ่งๆ นั้นไม่ได้เนื่องกับสิ่งใด
  สิ่งๆ นอกเหนือจากการรู้จักของปุถุชนทั้งหลาย
  สิ่งๆ นั้นสงบ ละเอียด และปราณีต

  ท่านทั้งหลาย! เมื่อเราไม่ยึดถือว่าการสัมผัสทั้งหลายและสิ่งที่ถูกสัมผัสทั้งหลายเป็นเรา เป็นของเรา
  เมื่อเราไม่ยึดถือว่าการเห็นทั้งหลายและสิ่งที่ถูกเห็นทั้งหลายว่าเป็นตัวตน เป็นสิ่งที่เราเห็น ว่าฉันเห็น ว่าตัวของฉันเห็น
  เมื่อเราไม่ยึดถือว่าการฟังทั้งหลายและเสียงทั้งหลายเป็นสิ่งที่จริงจัง เป็นสิ่งที่มั่นคง เที่ยงแท้ หรือว่าเราได้ยิน
  ... (การมองเห็นว่า ไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของๆ เรา กับกรณีของการ ลิ้มรส การดมกลิ่น และการนึกคิด)

  ท่านทั้งหลาย! เมื่อเราทำการเสพคุ้นธรรมชาติเหล่านี้ ด้วยการตรึก ด้วยการทำให้แยบคาย ด้วยการทำให้แจ้งในธรรมชาติอันละเอียดประณีตเหล่านี้
  เมื่อเราทำด้วยการสนทนา การฟังจากเหล่าผู้รู้ทั้งหลาย ด้วยการทบทวนด้วยการขีดเขียน หรือการบันทึก
  จิตใจผู้กระทำอยู่อย่างนั้น ย่อมมีการพัฒนาไปในหนทางแห่งมรรค อันเป็นหนทางอันประเสริฐ เป็นหนทางๆ เดียวอันจะเข้าถึงความหลุดพ้น แห่งความจมแห่งกองทุกข์ทั้งหลาย ย่อมพัฒนาจิตอันไม่แจ้งอยู่ ไม่สว่างอยู่ ไม่เบิกบานอยู่ ให้รู้แจ้ง ให้สว่างและเบิกบาน

  ท่านทั้งหลาย! ชีวิตของเรานั้นสั้นนัก อายตนะของเราทั้งหลายย่อมมีอายุของตัวมันเอง ชีวิตเป็นของไม่เที่ยง เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่เราๆ ท่านๆ ทั้งหลาย ควรจะใช้เวลาที่เหลืออันมีอยู่น้อยนิด เพื่อการเข้าถึงธรรมชาติอันสงบ ละเอียด ปราศจากความทุกข์โดยสิ้นเชิง

  จงละความสงสัยทั้งหลาย จงมีปัญญา..วิชชาจงเกิดขึ้นในจิตของท่าน พระตถาคตเจ้าได้เกิดขึ้นแล้ว จงทำความประจักษ์แห่งความสิ้นไปแห่งกองทุกข์ ด้วยอาการแห่งบัณฑิตเถิด!

  จากคุณ : ธรรมชาติ - [ วันลอยกระทง 23:51:31 A:202.183.228.67 X:203.170.147.61 ]

 
 กระทู้ยอดนิยม