พระพุทธเจ้าเป็นฝรั่ง.....จริงๆ! ไม่ได้โกหก

เหตุผลที่ผมเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นฝรั่ง(caucasian)ไม่ไช่ชาวmongoloidผิวเหลืองก็เพราะว่ามีหลักฐานดังนี้(นี้ผมอ้างอิงส่วนใหณ่จากหนังสือพุทธประวัติของอาจารย์ นิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์)

ในอัมพัฏฐสูตรพระพุทธเจ้าได้ทรงเคยเล่าถึงประวัติของศากยวงศ์และแค้วนสักกะไว้ดังนี้(ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง เล่มที่๙ ข้อ๑๔๙หน้า๑00)

"อัมพัฏฐะ เรื่องเคยมีมาแล้ว พระเจ้าอุกกากราชทรงมีพระประสงค์จะพระราชทานราชสมบัติ
ให้แก่พระโอรสซึ่งเกิดแต่พระมเหสีองค์ที่โปรดปราน จึงตรัสสั่งให้พระราชกุมารทั้ง๔องค์
(ประสูตรจากมเหสีองค์ก่อน)ซึ่งมีพระนามว่า อุกกามุข กรกัณฑุ หัตถินี และสินิปุระออกไปเสียจาก
พระราชอาณาเขต กุมารเหล่านั้นเมื่องเสด็จออกจากรัฐสีมาแล้ว ก็ไปตั้งสำนักกันอยู่ที่ ณ ริมฝั่งสระโปกขรณี
ที่ชายป่าแห่งไม้สากะเชิงเขาหิมพานต์ และเพราะกลัวว่า"ราชตระกูลจะระคนปะปนกัน"(คือไม่บริสุทธิ์)
พระราชกุมารเหล่านั้นจึงทรงได้อยู่ร่วมกับพวกพระภคินีของตนเอง

ต่อมาพระเจ้าอุกกากราชทรงระรึกถึงเหล่าพระโอรสทั้ง๔ จึงตรัสถามเหล่าอำมาตย์ว่าบัดนี้พระกุมาร
อยู่กัน ณที่ใด พวกอำมาตย์จึงทูลว่าขอเดชะที่ ณ ริมฝั่งสระโปกขรณีที่ชายป่าแห่งไม้สากะเชิงเขาหิมพานต์
บัดนี้พระราชกุมารทั้งหลายทรงอยู่ ณ ที่นั้นและทรงได้อยู่ร่วมกับพวกพระภคินีของตนเอง เพราะกลัวว่า
ราชตระกูลจะระคนปะปนกัน ทันใดนั้นพระเจ้าอุกกากราชทรงเปล่งพระอุทานว่า "พวกกุมารสามารถจริงๆ"

อัมพัฏฐะ พวกศากยะที่มีชื่อเสียงก็ปรากฏตั้งแต่กาลครั้งนั้นเป็นต้นมาและพระเจ้าอุกกากราชพระองค์นั้นเป็น
บรรพบุรุษของพวกสากยะ"

จากข้อความในพระสูตร จึงสรุปได้ว่า พวกศากยะนั้นสืบตระกูลมาจากโอรสและธิดาของพระเจ้าอุกกากราช
ซึ่งอาจเป็นกษัตริย์องค์ที่สองแห่งอาทิตย์วงค์แคว้นโกศล(ซึ่งหนังสือประวัติศาสตร์แห่งแค้วโกศลแจ้งว่าชื่อ
พระเจ้าอิกษวากุ) และการที่พวกนี้มีชื่อตระกูลว่า ศากยะ(สันสฤต) หรือสักโก (บาลี) ก็เพราะคำนี้แปลว่า "ผู้สามารถ"
หรือ"คนเก่ง" เนื่องจากได้สามารถแสดงความสามารถฝ่าฟันอันตรายมาสร้างเมืองใหม่ถึงเชิงป่าหิมพานต์
และยังสามารถรักษาความบริสุทธ์แห่งวงค์ตระกูลเอาไว้อีกด้วย
แคว้นโกศลในสมัยพุทธกาลนั้นคือครอบคลุมส่วนใหญ่ของแม่น้ำคงดาตั้งแต่ต้นแม่น้ำจนถึงส่วนกลางแม่น้ำ
ซึ่งคือพื้นที่สวนใหญ่ของรัฐอุตตรประเทศในปัจจุบันนั้นเอง"หนังสือประวัติศาสตร์แห่งแค้วโกศล"(มีอ้าอิงคน
แต่งต่อ) กล่าวว่าแค้วนนี้เริ่มก่อตั้งโดยพระเจ้ามนูไววัสวัต(สองพันห้าร้อยปีก่อน พ.ศ. ปฐมกษัตริย์แห่งอาทิตยวงศ์
(solar dynasty)และอาทิตยวงศ์ได้ปกครองแคว้นโกศลต่อเนื่องยาวนานโดยไม่ขาดสาย ถึง๑0๒รัชการ
ดังนั้นจากหลักฐานทั้งหมดที่ยกมาก็สามารถสรุปเป็นข้อเท็จจริงย่อยเพื่อให้เห็นกันชัดๆดังนี้
................................................................................................................................................
ข้อเท็จจริง ดังหลักฐานที่อ้างมา(อัมพัฏฐสูตร...พุทธองค์กล่าวไว้เอง) พระพุทธองค์ทรงสืบเชื้อสาย
มาโดยตรงจากอาทิตย์วงค์ ซึ่งเป็นชาวอารยันต์(ฝรั่ง)เลือดบริสุทธิ์และเก่าแก่ (ที่อพยพกันมาจากเทือกเขาคอเคซัส)

และที่สำคัญคือราชตระกูลศากยะยังคงรักษาความบริสุทธิ์แห่งเผ่าพันธุ์เอาไว้ได้จากธรรมเนียมการแต่งงาน
กันในหมู่พี่น้อง แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าต่อมาราชตระกูลศากยะแห่งกรุงกบิลพัศดุ์ได้ถูก"ฆ่าล้างโคตร"จนหมดสิ้น
จากกองทัพแคว้นโกศลที่นำทัพมาโดย เจ้าชายวิฑูฑภะ ทั้งๆที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จไปห้ามทัพถึงสามครั้ง
.................................................................................................................................................
ประวัติของชาวอริยกะหรืออารยันต์
ชาวอารยันต์เป็นชนผิวขาวมีถิ่นกำเนิดในเอเชียกลาง
ไปจนถึงเทือกเขาคอเคซัส(พวกฝรั่งจึงถูกเรียกว่าพวก
caucasian)ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปและ
ในบริเวณทะเลสาปแคสเปียนและปากแม่น้ำโวลกา
พวกนี้มีอาชีพหลักในการล่าสัตว์และการกสิกรรมบ้างเล็กน้อยแต่มีความสามารถในการบังคับม้าและการใช้รถศึก
จึงมีความสามารถในการรบสูงกว่าเผ่าอื่น ต่อมาเกิดความ
ผันผวนทางธรรมชาติและความแห้งแล้งจึงทำให้ชนเผ่านี้ต้องอพยพแยกย้ายกันไปหลายทางส่วนหนึ่งไปทางยุโรป
ทั้งเหนือและใต้ ส่วนหนึ่งมาทางตะวันออกเฉียงใต้และพวก
นี้เองที่ต่อมาได้มาถึงตอนเหนือของอาฟกานิสถานแต่ต่อ
มาได้แตกแยกเป็นสองพวกเนื่องจากความเห็นไม่ลงรอย
กันเรื่องพระเจ้าที่นับถือ พวกหนึ่งนับถืออาหุระหรืออสูระ
เป็นพระเจ้านั้นได้อพยพต่อไปถึงอิหร่าน
ส่วนอีกพวกที่นับถืออินทระ(พระอินทร์)เป็นพระเจ้าได้
อพยพมาทางชมภูทวีปผ่านช่องเขาไคเบอร์ และสามารถ
เอาชนะชนเผ่าดั้งเดิมได้(พวกทราวิฑ) เพราะความสามารถทางการทำสงครามของกองทัพม้าและความสามารถในการ
ปกครอง...การอพยพได้กระทำหลายระลอกและกินเวลาทั้งหมดกว่าสองร้อยปี....และต่อมาราชวงค์อาทิตยวงศ์ที่เป็นต้นตระกูลของพระพุทธเจ้า(สากยะ)ก็ได้ถือกำเนิดขึ้น
(เชื่อมั้ยว่าตระกูลของพระพุทธเจ้ามีความเกี่ยวดองกับ
พระราม พระลักษณ์..พระราม และ พระลักษณ์เป็นบุคลที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ เป็นกษัตริย์แห่งอาทิตย์วงศ์รัชการที่61และ62ของแคว้นโกศล แต่เรี่องในโขนมันเป็นเพียงตำนานที่ถูกแต่งเติมขึ้นจนบานปลายใหญ่โต)

ผมเข้าใจว่าเหตุที่พวกเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์เผ่า mongoloid ก็เพราะว่าเราดันไปคิดกันว่าชาวเนปาล
( mongoloid)ทุกวันนี้มีความเกี่ยวดองและเป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้า(เพราะ90%ของสถานที่สำคัญของชาวพุทธเราตั้งอยู่ในพื้นที่ของประเทศเนปาล).....ซึ้งความเป็นจริงแล้ว มันไม่ไช่! เพราะราชตระกูลศากยะถูกฆ่าล้างโคตรไปตั้งสองพันห้าร้อยปีแล้ว และแคว้นโกศลก็ล่มสลายไปไม่ต่ำกว่าสองพันปีแล้ว....คนเนปาลทุกวันนี้เป็นพวกที่เข้ามามีอำนาจแทนที่ชาวอารยันต์ที่อยู่ในบริเวณนี้ในสมัยหลังๆนี้เองต่างหาก

จากคุณ : ฝรั่งมันครองโลก - [ 1 พ.ย. 45 22:43:02 A:202.133.172.148 X: ]

 
 

*** Advertisement ***


ความคิดเห็นที่ 1

แล้วทำไมหรือครับ งง

จากคุณ : นีสเดน - [ 1 พ.ย. 45 23:02:59 A:144.82.25.84 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 2

แต่ผมเป็นคนไทย

ขอพระอัลเลาะห์เมตตา


จากคุณ : พงษ์ อิศรมหาเสนา - [ 1 พ.ย. 45 23:34:04 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 3

เอ่อ...ผมไม่สนหรอกครับ พระพุทธเจ้า จะเป็นฝรั่ง เป็นจีน เป็นไต้หวัน เป็นอินโด เป็นมองโกลอยด์หรือคอเคเชี่ยน
นั่นไม่ใช่ประเด็นครับ ผมสนแค่พระพุทธเจ้าท่านคิดได้ครับ
มองทุกสิ่งรอบตัว มองเข้าไปในตัวและทำความเข้าใจครับ
นี่คือกึ๋นครับ ไม่ใช่การพยายามยกผลประโยชน์หรือละไว้ไปให้สิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติอ่ะครับ


จากคุณ : naroh (naroh) - [ 1 พ.ย. 45 23:40:08 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 4

เอ่อ...ถูกต้องที่สุดครับ คุณ พงษ์ :)
ผมก้อเป็นครไทย ไชโย.............:)


จากคุณ : naroh (naroh) - [ 1 พ.ย. 45 23:42:19 ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 5

แล้วไง ครับ ฝรั่ง ไทย แล้วไง รังเกียจ หรือไง ครับ
แน่ ๆ พุทธ น่ะ เกิดก่อน 543 ปีครับ ทำไมหรือ


จากคุณ : ฅน ค้น ฅน - [ 1 พ.ย. 45 23:57:53 A:203.153.136.168 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 6

เป็นฝรั่งผมก็ชอบนะ
แหม เปรี้ยวปาก


จากคุณ : แล้วมันแปลกตรงไหน - [ 2 พ.ย. 45 00:28:15 A:202.57.160.159 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 7

นานมาแล้วดูสารคดีของฝรั่ง มีนักวิชาการผิวดำคนนึงเขาบอกว่าพระเจ้าน่าจะเป็นคนผิวดำสืบมาจากทางอาฟริกา แล้วเขาอ้างหลักฐานอย่างโน้นอย่างนี้ สรุปแล้วก็คือแต่ละคนก็คิดต่างๆกันไป ยังหาข้อสรุปแน่ชัดไม่ได้ เล่าให้ฟังเฉยๆ

จากคุณ : โยทะกา - [ 2 พ.ย. 45 01:29:06 A:24.126.88.246 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 8

เขียนผิดค่ะ พระพุทธเจ้าน่าจะเป็น... (ไม่ใช่พระเจ้าน่าจะเป็น)

จากคุณ : โยทะกา - [ 2 พ.ย. 45 01:30:07 A:24.126.88.246 X: ]
 
 

ความคิดเห็นที่ 9

จะเป็นไทย ลาว แขก ฝรั่ง มังคุด ทุเรียน ล้วนเป็นสมมุติบัญญัติขึ้นมาทั้งสิ้น ส่วนตัวตน คน สัตว์ เทวดา พรหม พระเจ้า ล้วนยังต้องมีรูป-นาม ยังต้องวนเวียนในสังสารวัฏ
แต่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบปรมัตถธรรมอันยิ่งใหญ่คือจิต,เจตสิก,รูป และพระนิพพาน พระองค์ตรัสรู้อริยธรรม ๔ ด้วยพระปัญญาที่เรียกว่า "อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ" อันเป็นปัญญาอันหยั่งรู้ทั่วนั่นเอง รู้ด้วยพระปัญญาธิคุณ ด้วยพระองค์เองโดยไม่ต้องอาศัยใครมาสั่งสอน(แม้แต่พระเจ้า)
พระองค์ยังเต็มเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงประทานความอุ่นใจแก่สัตว์ทั้งหลาย ด้วยการกล่าวพระวาจาอันเลิศเพื่อประโยชน์แก่การดับไฟทุกข์ คือ วานะ(เครื่องร้อยรัด) เป็นศาดาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ทรงตรัสสั่งสอนสัตว์ผู้อื่นให้ปฏิบัติตาม โดยให้งดเว้นสิ่งที่ควรงดเว้น เจริญในสิ่งที่ควรเจริญ จนบรรลุประโยชน์ ได้โอนโคตรจากปุถุชนผู้หนาแน่นด้วยกิเลส เป็นพระอริยบุคคล บรรลุถึงซึ่งพระนิพพาน
--------------------------------------------------------------
พระพุทธเจ้า เป็นกัลยาณมิตรที่ประเสริฐที่สุด
สาธุ ..สาธุ...สาธุ


จากคุณ : ปุถุชน - [ 2 พ.ย. 45 07:45:05 A:203.113.81.169 X: ]
 
 กระทู้ยอดนิยม

ความคิดเห็น :
ชื่อ / e-mail : ตรวจสอบสถานะของ member ที่นี่
ไฟล์ประกอบ : ( gif, jpg, png, mid, wav, mp3, wma, swf )
 
PANTIP Toys