◀ Previous Next ▶ Up ▲

witpoko.com


  พระพุทธเจ้าเป็นฝรั่ง.....จริงๆ! ไม่ได้โกหก

  เหตุผลที่ผมเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นฝรั่ง(caucasian)ไม่ไช่ชาวmongoloidผิวเหลืองก็เพราะว่ามีหลักฐานดังนี้(นี้ผมอ้างอิงส่วนใหณ่จากหนังสือพุทธประวัติของอาจารย์ นิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์)

  ในอัมพัฏฐสูตรพระพุทธเจ้าได้ทรงเคยเล่าถึงประวัติของศากยวงศ์และแค้วนสักกะไว้ดังนี้(ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง เล่มที่๙ ข้อ๑๔๙หน้า๑00)

  "อัมพัฏฐะ เรื่องเคยมีมาแล้ว พระเจ้าอุกกากราชทรงมีพระประสงค์จะพระราชทานราชสมบัติ
  ให้แก่พระโอรสซึ่งเกิดแต่พระมเหสีองค์ที่โปรดปราน จึงตรัสสั่งให้พระราชกุมารทั้ง๔องค์
  (ประสูตรจากมเหสีองค์ก่อน)ซึ่งมีพระนามว่า อุกกามุข กรกัณฑุ หัตถินี และสินิปุระออกไปเสียจาก
  พระราชอาณาเขต กุมารเหล่านั้นเมื่องเสด็จออกจากรัฐสีมาแล้ว ก็ไปตั้งสำนักกันอยู่ที่ ณ ริมฝั่งสระโปกขรณี
  ที่ชายป่าแห่งไม้สากะเชิงเขาหิมพานต์ และเพราะกลัวว่า"ราชตระกูลจะระคนปะปนกัน"(คือไม่บริสุทธิ์)
  พระราชกุมารเหล่านั้นจึงทรงได้อยู่ร่วมกับพวกพระภคินีของตนเอง

  ต่อมาพระเจ้าอุกกากราชทรงระรึกถึงเหล่าพระโอรสทั้ง๔ จึงตรัสถามเหล่าอำมาตย์ว่าบัดนี้พระกุมาร
  อยู่กัน ณที่ใด พวกอำมาตย์จึงทูลว่าขอเดชะที่ ณ ริมฝั่งสระโปกขรณีที่ชายป่าแห่งไม้สากะเชิงเขาหิมพานต์
  บัดนี้พระราชกุมารทั้งหลายทรงอยู่ ณ ที่นั้นและทรงได้อยู่ร่วมกับพวกพระภคินีของตนเอง เพราะกลัวว่า
  ราชตระกูลจะระคนปะปนกัน ทันใดนั้นพระเจ้าอุกกากราชทรงเปล่งพระอุทานว่า "พวกกุมารสามารถจริงๆ"

  อัมพัฏฐะ พวกศากยะที่มีชื่อเสียงก็ปรากฏตั้งแต่กาลครั้งนั้นเป็นต้นมาและพระเจ้าอุกกากราชพระองค์นั้นเป็น
  บรรพบุรุษของพวกสากยะ"

  จากข้อความในพระสูตร จึงสรุปได้ว่า พวกศากยะนั้นสืบตระกูลมาจากโอรสและธิดาของพระเจ้าอุกกากราช
  ซึ่งอาจเป็นกษัตริย์องค์ที่สองแห่งอาทิตย์วงค์แคว้นโกศล(ซึ่งหนังสือประวัติศาสตร์แห่งแค้วโกศลแจ้งว่าชื่อ
  พระเจ้าอิกษวากุ) และการที่พวกนี้มีชื่อตระกูลว่า ศากยะ(สันสฤต) หรือสักโก (บาลี) ก็เพราะคำนี้แปลว่า "ผู้สามารถ"
  หรือ"คนเก่ง" เนื่องจากได้สามารถแสดงความสามารถฝ่าฟันอันตรายมาสร้างเมืองใหม่ถึงเชิงป่าหิมพานต์
  และยังสามารถรักษาความบริสุทธ์แห่งวงค์ตระกูลเอาไว้อีกด้วย
  แคว้นโกศลในสมัยพุทธกาลนั้นคือครอบคลุมส่วนใหญ่ของแม่น้ำคงดาตั้งแต่ต้นแม่น้ำจนถึงส่วนกลางแม่น้ำ
  ซึ่งคือพื้นที่สวนใหญ่ของรัฐอุตตรประเทศในปัจจุบันนั้นเอง"หนังสือประวัติศาสตร์แห่งแค้วโกศล"(มีอ้าอิงคน
  แต่งต่อ) กล่าวว่าแค้วนนี้เริ่มก่อตั้งโดยพระเจ้ามนูไววัสวัต(สองพันห้าร้อยปีก่อน พ.ศ. ปฐมกษัตริย์แห่งอาทิตยวงศ์
  (solar dynasty)และอาทิตยวงศ์ได้ปกครองแคว้นโกศลต่อเนื่องยาวนานโดยไม่ขาดสาย ถึง๑0๒รัชการ
  ดังนั้นจากหลักฐานทั้งหมดที่ยกมาก็สามารถสรุปเป็นข้อเท็จจริงย่อยเพื่อให้เห็นกันชัดๆดังนี้
  ................................................................................................................................................
  ข้อเท็จจริง ดังหลักฐานที่อ้างมา(อัมพัฏฐสูตร...พุทธองค์กล่าวไว้เอง) พระพุทธองค์ทรงสืบเชื้อสาย
  มาโดยตรงจากอาทิตย์วงค์ ซึ่งเป็นชาวอารยันต์(ฝรั่ง)เลือดบริสุทธิ์และเก่าแก่ (ที่อพยพกันมาจากเทือกเขาคอเคซัส)

  และที่สำคัญคือราชตระกูลศากยะยังคงรักษาความบริสุทธิ์แห่งเผ่าพันธุ์เอาไว้ได้จากธรรมเนียมการแต่งงาน
  กันในหมู่พี่น้อง แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าต่อมาราชตระกูลศากยะแห่งกรุงกบิลพัศดุ์ได้ถูก"ฆ่าล้างโคตร"จนหมดสิ้น
  จากกองทัพแคว้นโกศลที่นำทัพมาโดย เจ้าชายวิฑูฑภะ ทั้งๆที่พระพุทธองค์ทรงเสด็จไปห้ามทัพถึงสามครั้ง
  .................................................................................................................................................
  ประวัติของชาวอริยกะหรืออารยันต์
  ชาวอารยันต์เป็นชนผิวขาวมีถิ่นกำเนิดในเอเชียกลาง
  ไปจนถึงเทือกเขาคอเคซัส(พวกฝรั่งจึงถูกเรียกว่าพวก
  caucasian)ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปและ
  ในบริเวณทะเลสาปแคสเปียนและปากแม่น้ำโวลกา
  พวกนี้มีอาชีพหลักในการล่าสัตว์และการกสิกรรมบ้างเล็กน้อยแต่มีความสามารถในการบังคับม้าและการใช้รถศึก
  จึงมีความสามารถในการรบสูงกว่าเผ่าอื่น ต่อมาเกิดความ
  ผันผวนทางธรรมชาติและความแห้งแล้งจึงทำให้ชนเผ่านี้ต้องอพยพแยกย้ายกันไปหลายทางส่วนหนึ่งไปทางยุโรป
  ทั้งเหนือและใต้ ส่วนหนึ่งมาทางตะวันออกเฉียงใต้และพวก
  นี้เองที่ต่อมาได้มาถึงตอนเหนือของอาฟกานิสถานแต่ต่อ
  มาได้แตกแยกเป็นสองพวกเนื่องจากความเห็นไม่ลงรอย
  กันเรื่องพระเจ้าที่นับถือ พวกหนึ่งนับถืออาหุระหรืออสูระ
  เป็นพระเจ้านั้นได้อพยพต่อไปถึงอิหร่าน
  ส่วนอีกพวกที่นับถืออินทระ(พระอินทร์)เป็นพระเจ้าได้
  อพยพมาทางชมภูทวีปผ่านช่องเขาไคเบอร์ และสามารถ
  เอาชนะชนเผ่าดั้งเดิมได้(พวกทราวิฑ) เพราะความสามารถทางการทำสงครามของกองทัพม้าและความสามารถในการ
  ปกครอง...การอพยพได้กระทำหลายระลอกและกินเวลาทั้งหมดกว่าสองร้อยปี....และต่อมาราชวงค์อาทิตยวงศ์ที่เป็นต้นตระกูลของพระพุทธเจ้า(สากยะ)ก็ได้ถือกำเนิดขึ้น
  (เชื่อมั้ยว่าตระกูลของพระพุทธเจ้ามีความเกี่ยวดองกับ
  พระราม พระลักษณ์..พระราม และ พระลักษณ์เป็นบุคลที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ เป็นกษัตริย์แห่งอาทิตย์วงศ์รัชการที่61และ62ของแคว้นโกศล แต่เรี่องในโขนมันเป็นเพียงตำนานที่ถูกแต่งเติมขึ้นจนบานปลายใหญ่โต)

  ผมเข้าใจว่าเหตุที่พวกเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์เผ่า mongoloid ก็เพราะว่าเราดันไปคิดกันว่าชาวเนปาล
  ( mongoloid)ทุกวันนี้มีความเกี่ยวดองและเป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้า(เพราะ90%ของสถานที่สำคัญของชาวพุทธเราตั้งอยู่ในพื้นที่ของประเทศเนปาล).....ซึ้งความเป็นจริงแล้ว มันไม่ไช่! เพราะราชตระกูลศากยะถูกฆ่าล้างโคตรไปตั้งสองพันห้าร้อยปีแล้ว และแคว้นโกศลก็ล่มสลายไปไม่ต่ำกว่าสองพันปีแล้ว....คนเนปาลทุกวันนี้เป็นพวกที่เข้ามามีอำนาจแทนที่ชาวอารยันต์ที่อยู่ในบริเวณนี้ในสมัยหลังๆนี้เองต่างหาก

  จากคุณ : ฝรั่งมันครองโลก - [ 1 พ.ย. 45 22:43:02 A:202.133.172.148 X: ]

 
 กระทู้ยอดนิยม